Metoder, redskaber og skemaer

Nedenfor er det muligt at finde metoder, redskaber og skemaer, som enheden eller medlemmer af enheden har oversat eller udarbejdet. 

Alkohol/Stof udredning

Herunder findes skemaer, der er anvendeligt i forbindelse med udredning af alkohol- eller stof-brug. AUDIT og DUDIT er henholdsvis udviklet til at identificere og vurdere alkohol- eller stof-problemer.  DUDIT-E er udviklet til kortlægge det specifikke forbrug af henholdsvis alkohol eller stoffer samt at udforske de positive og negative aspekter af forbruget med tilhørende ambivalens samt udforskning af motivationsgraden for forandring og eventuel behandling.
 
AUDIT
 
DUDIT
  
DUDIT- E​

Brief Trauma Questionnaire ”kort traume spørgeskema” - BTQ

BTQ er et kort selvvurderingsskema, der er udviklet til at identificere og vurdere, om en person har været udsat for en eller flere begivenhed(er) i livet, der er ekstraordinært stressende eller foruroligende.
 
BTQ – DK ​​


Brøset Violence Checklist - BVC

BVC er et kortidsrisikovurderingsredskab, der er udviklet med en antagelse om, at aggressiv og voldelig episoder sjældent opstår, uden at der forinden har været en adfærd hos patienten, der indikerer, at han eller hun vil handle aggressivt eller voldeligt inden for de kommende 24 timer.
 
BVC-manual – DK​


De seks Kernestrategier (Six Core StrategiesÓ​)

Startegierne handler om, hvordan man arbejder med at nedbringe andelen af fysiske tvangsforanstaltninger (FT) i psykiatrien. De er udviklet i USA af ​blandt andre K.A. Huckshorn.
De seks strategier har overskrifterne:
1.    Ledelse med henblik på organisationsændringer
2.    Anvendelse af data til informationsbaseret praksis
3.    Personaleudvikling
4.    Anvendelse af FT forebyggelsesværktøjer
5.    Brugerens rolle i psykiatriske afsnit/afdelinger
6.    Debriefing teknikker
 
Nedenunder findes tre dokumenter:

3. FT spørgeskema: Formålet med spørgeskemaet er at vurdere personalets opfattelser af brugen af FT og de handlinger organisationen foretager for at begrænse og/eller afskaffe brugen. Spørgeskemaet er udviklet af PhD D. Colton.​​

Early recognition method - ERM ​

Metoden handler grundlæggende om at skabe en skriftlig plan i et samarbejde mellem patienten, familie/netværk og personalet, der fokuserer på tidlige advarselssignaler på tilbagefald mod problematisk aggressiv, selvmutilerende eller anden risikoadfærd, der har negative konsekvenser for patienten. Metoden er udviklet af Frans Fluttert i Holland (Fluttert, F. A. J. Management of inpatient aggression in forensic mental health nursing: the application of the Early Recognition Method.  2010.  Utrecht University).
 
Metodens kliniske fokus er på tidlige forvarsler, og det er centralt, at patienten selv opnår at kunne identificere egne forvarsler og iværksætte egne stabiliserende tiltag. Gennem dette bliver patientinvolveringen og samarbejdet mellem plejepersonalet og patienten (eventuelt familie/netværk) af stor betydning.
Forebyggelsesplanen består af to dele:
1.      En beskrivelse af patientens tidlige advarselstegn på krise/risikoadfærd.
2.      En beskrivelse af (handleplan) hvad patienten, familien og kontaktpersonerne kan gøre, hvis der opstår en kritisk situation.
 
Undervisningsmaterialet om, hvordan man anvender ERM, er oversat til dansk af KPSS med tilladelse af Frans Fluttert. Såfremt du ønsker yderligere information om metoden, kan du kontakte enheden.                                

Kort ERM-beskrivelse  

Safewards

Safewards er en engelsk, evidensbaseret metode til at nedbringe risikoen for tvang på psykiatriske afdelinger. Safewards er udviklet på baggrund af 20 års forskning på tvangsområdet.
 
Et led i safewards er blandt andet at lade udskrevne patienter skrive hilsner til nye patienter - hilsner og ord, der indeholder håb og tro på recovery.
 
Metoden indeholder 10 konkrete interventioner samt en model, der systematisk og detaljeret beskriver, hvordan man på psykiatriske afdelinger kan udtænke strategier, der fremmer sikkerheden for patienter og personale.
 
De 10 interventioner
 
Modellen og interventionerne findes i en komplet dansk version på
 
Safewards internationale hjemmeside    

Short term assessment of risk and treatability - START​

START vurderer ud over risiko for fremtidig vold også risikoen eller faren for seks andre risikoområder: Selvskadende adfærd, fare for selvmord, fare for absentering (at patienten forlader hospitalet), fare for misbrug, manglende egenomsorg og fare for viktimisering (feks. at patienten bliver offer for chikane, udnyttelse eller vold). Udviklingen af START bunder i en antagelse om, at der både eksisterer styrker og sårbarheder hos den enkelte patient, der modvirker eller øger faren for ét at de ovenstående risikodomæner. START opererer med et tidsperspektiv for risikovurderingen på 0–3 måneder.
 ​
The Essen Climate Evaluation Schema – EssenCES
Essen Climate Evaluation Scema (EssenCES) er et kort spørgeskema, der er udviklet til at evaluere det sociale og terapeutiske klima på retspsykiatriske afsnit.
 
Essen-CES spørgeskema
 
Essen-CES scoringss​kema​​​

​Tvang

Herunder findes guides og idekataloger, der kan fungere som inspiration til at udføre gennemgang af tvangsfikseringer, analyse af forløb, der ikke førte til tvangsfiksering og idekatalog til udarbejdelse af samarbejdsaftaler. 

  1. Redegørelse og idekatalog for gennemgang af alle tvangsfikseringer
  2. Guide til review af tvangsepisoder
  3. Redegørelse og idekatalog for gennemgang af alle forløb, der ikke førte til tvangsfiksering
  4. Redegørelse og idekatalog for udarbejdelse af samarbejdsaftaler


Redaktør