Grupper i APU

​Her kan du læse om de psykoterapeutiske grupper, som behandlingen kan indeholde.

Grupper i APU

Det Motiverende Interview (MI) er en særlig måde at hjælpe patienter til at afklare ambivalens og øge tiltro og motivation til at håndtere og ændre på problemadfærd i deres liv. Kernen i den motiverende samtale er, at motivation til ændring skal komme fra patienten selv - med støtte fra terapeuten - og ikke fra terapeuten eller patientens omgivelser.

Færdighedstræning inspireret af dialektisk adfærdsterapi

Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) er en behandlingsform udviklet til mennesker med stærke ustabile følelser, der medfører selvdestruktiv- og/eller suicidal (selvmordtruende) adfærd. I DAT-gruppen er der bl.a. fokus på indlæring af nye færdigheder til håndtering af følelser på en effektiv måde. Der er fokus på at opnå en balance mellem forandring og accept af de gældende vanskeligheder og svære følelser hos patienterne i gruppen. 

Ruminationsfokuseret Kognitiv Adfærdterapi

Rumination er en samlet betegnelse for, når man grubler og har negative tanker, som kører i ring uden man kan afbryde det. I gruppen for Ruminationsfokuseret Kognitiv Adfærdsterapi (RFKAT) arbejdes der med at håndtere og afbryde negative tankemønstre gennem forskellige forestillings-, visualiserings- og medfølelsesbaserede teknikker. Metoden er særligt målrettet patienter med depression og tendens til vedvarende grublerier. 

Kropsgruppe

I kropsgruppen vil der blive arbejdet med forskellige bevægelsesformer og teknikker, hvor samarbejdet med kroppen er i centrum. Det er intentionen, at fordybelse i det kropslige aspekt vil kunne anvendes i andre sammenhænge, f.eks. i den øvrige terapi og i livet generelt. 
I kropsgruppen vil der hovedsagligt være fokus på bevægelsesdelen, men der vil også være plads til samtalerunder, hvor der undersøges mulige sammenhænge mellem kropslige oplevelser, tanker og følelser. 
Et af hovedformålene vil være at vedligeholde og skærpe den mentale og fysiske sundhed ved brug af elementer fra forskellige kropsorienterede retninger, som f.eks. Basic Body Awareness Therapy, Yoga og Mindfulness. 

Recoverygruppe

Recoverygruppen ledes af en to recoverymentorer, som selv har levede erfaringer med psykisk sygdom. Recovery betyder ’at komme sig’ og gruppen er baseret på principperne for peer-støtte (støtte fra ligesindede). Vejen til recovery er forskellig fra person til person. Formålet med gruppen er at støtte og fremme recoveryprocessen hos deltagerne i gruppen. Recoverymentoren tager udgangspunkt i egne erfaringer med at komme sig og genskabe hverdagen efter en psykisk sygdom. Recoverymentoren er en rollemodel, som skaber håb og viser vejen ved at dele erfaringsbaseret viden om gode mestringsstrategier i hverdagen, samt hjælp til at sætte realistiske mål. Det centrale tema i gruppen er, at det er muligt at få et godt liv og finde ny mening i tilværelsen på trods af psykisk sygdom og misbrug. Recoverygruppen er et supplement til de øvrige behandlingstilbud.

Gå-gruppe

Er et tilbud om at komme ud at røre sig sammen med andre mennesker i naturen. Gruppen ledes af en recoverymentor, og finder sted hver torsdag.


Redaktør