​Til dig der gerne vil ansætte en recovery-mentor i dit team

Hvordan forbereder jeg som leder arbejdspladsen bedst muligt?
Vær bevidst om:

  • hvorfor I vil ansætte en recovery-mentor
  • hvilke opgaver en recovery-mentor skal varetage
  • hvordan en recovery-mentor skal supplere kollegaernes arbejde og bidrage til patienternes recovery-proces

I Region Hovedstadens Psykiatri har I mulighed for at få råd og sparring fra de faglige koordinatorer for recovery-mentorindsatsen. Vi tilbyder at holde et oplæg eller en workshop i forbindelse med et personalemøde, så teamet kan høre om recovery-mentorfunktionen og får mulighed for at stille spørgsmål og drøfte, hvordan en mentor kunne passe ind hos jer.
 
Kontakt Maja Østergaard (telefon  23673187) eller Lise Doktor (telefon 21126438) for at høre mere.

peerstøtte.dk kan I læse meget mere om, hvordan I forbereder jer bedst muligt.


Hvilke opgaver har en recovery-mentor?
Recovery-mentorerne indgår i det daglige arbejde på afsnit og i teams, hvor de støtter patienterne i deres recovery-proces og støtter op om afsnittets overordnede recovery-arbejde. Recovery-mentorerne bruger deres egne erfaringer med sygdom og recovery aktivt i deres arbejde.

Overordnet er der tre hovedopgaver for recovery-mentorer i Region Hovedstadens psykiatri:

  1. Individuelle samtaler med patienter
  2. Gruppeforløb for patienter
  3. Brobygning til tilbud i fx socialpsykiatrien eller lokalmiljøet

Derudover kan en opgave være at introducere nye kollegaer, studerende og pårørende til recovery og recovery-mentorfunktionen. Det gøres ofte gennem oplæg i eksempelvis pårørendegrupper eller i introprogrammer.

I kan læse mere i recovery-mentorernes funktionsbeskrivelse her  

Hvis du er nysgerrig på mere viden omkring peerstøtte kan du finde information fra Sundhedsstyrelsen her

Og Peerstøtte.dk  

Hvordan håndterer du ansættelsessamtalen?
Ansættelsessamtalen er som udgangspunkt en smule anderledes, end hvis I skulle ansætte en sundhedsfaglig kollega til teamet. Det vigtigste er at spørge ind til ansøgers recovery-proces og hvilke aspekter, der har haft afgørende betydning for processen. I skal undersøge, om ansøgeren er langt nok i sin recovery-proces til at kunne bruge sine erfaringer i en professionel sammenhæng, samt om vedkommende er i stand til at reflektere over vendepunkterne i sin recovery-proces.

De faglige koordinatorer for recovery-mentorindsatsen tilbyder at sidde med i ansættelsesudvalget og sikre, at der bliver spurgt ind til relevante peer-faglige kompetencer. Derudover kan I lade en erfaren recovery-mentor sidde i ansættelsesudvalget og også gerne en patient, der repræsenterer brugerperspektivet.

I kan læse mere her om peerstøtte for arbejdspladser her

De faglige koordinatorer for recovery-mentorindsatsen sender gerne en spørgeguide, hvor I kan hente inspiration til spørgsmål, der er gode at stille ved ansættelsessamtalerne.

Er en recovery-mentor særlig sårbar og kræver ekstra opmærksomhed fra mig som leder?
Som recovery-mentor ansættes man ikke, fordi man har oplevet psykisk sygdom på egen krop, men fordi man været igennem en recovery-proces. Såfremt der skal tages særlige hensyn, kan det aftales mellem dig og recovery-mentoren – akkurat som du ville gøre med en sundhedsfaglig kollega.

Skal recovery-mentoren have gennemført en peeruddannelse inden ansættelsen?

Nej, det er ikke nødvendigt. Når I ansætter en ny recovery-mentor, skal vedkommende tilmeldes Peeruddannelsen i RHP. Det gør I ved at sende en mail til maja.oestergaard.hansen@regionh.dk.

Peeruddannelsen er obligatorisk for nye mentorer og afholdes hvert halve år. Uddannelsen har en varighed af 80 timer med to undervisningsdage om ugen fordelt over tre til fire måneder. Med Peeruddannelsen klædes jeres nye mentor godt på til at kunne varetage kerneopgaverne, indgå i det tværfaglige samarbejde og til at omdanne de levede erfaringer til erfaringskompetencer. Du kan læse mere om uddannelsen her 

Redaktør