Moduler på Peeruddannelsen

Læreplan

Det overordnede formål med Peeruddannelsen er at klæde deltagerne godt på til at arbejde på baggrund af deres egne erfaringer med psykisk sygdom og recovery. Gennem erfaringsudveksling samt relevant metode og teori omsættes de levede erfaringer til peer-faglige kompetencer.

Ved Peeruddannelsens afslutning har deltagerne bl.a. fået værktøjer til at:

 • støtte peer-støttemodtager i deres recovery-proces
 • indgå i samarbejdsrelationer med peer-støttemodtagere, kollegaer og pårørende
 • bidrage til at videreudvikle og understøtte en recovery-orienteret tilgang på arbejdspladsen.

Læringsmål for Peer-uddannelsen:

 • recovery i teori og praksis, herunder definitioner på recovery samt recovery-orienteret arbejde
 • centrale aspekter af relationsarbejde og kommunikation samt viden om en peer-medarbejders kerneopgaver, herunder samtale, gruppefacilitering og brobygning
 • potentialer og mulige barrierer i det tværfaglige samarbejde samt om dynamikker i organisatoriske forandringsprocesser.

 

Ved Peeruddannelsens afslutning har deltagerne fået færdigheder i at:

 • udvælge, prioritere og mestre konkrete værktøjer og tilgange, der kan understøtte personlige recovery-processer samt formidle viden om recovery til peer-støttemodtagere, pårørende og kollegaer
 • vurdere, udvælge og kommunikere handlinger på baggrund af egne erfaringskompetencer
 • reflektere over egen rolle og funktion i relation til det faglige. fællesskab i organisationen samt over rammer og muligheder og barrierer i peerfaglige arbejde

 

Ved Peeruddannelsens afslutning har deltagerne fået kompetencer til at:

 • gennem samvær, samtale og vejledning at skabe håb hos peer-støttemodtageren, bidrage til meningsfuldhed, øge muligheden for værdsatte sociale roller og understøtte selvbestemmelse
 • fastholde fokus på peer-støttemodtagerens ressourcer og muligheder samt øge forståelsen af peer-støttemodtageren perspektiv i mødet med peer-støttemodtageren samt i det tværfaglige samarbejde
 • at have opmærksomhed på egen trivsel og arbejdsforhold samt mærke og markere egne grænser.

Indhold

Peeruddannelsen består af to dele og er bygget op omkring følgende 8 moduler:

Del 1:

 1. Introduktion og recovery
 2. At arbejde på baggrund af egne erfaringer
 3. Den individuelle samtale
 4. Faglighed og samarbejde på tværs af faggrupper
 5. Gruppefacilitering og undervisning 

Del 2:

 1. Livshistoriefortælling
 2. Diagnoseforståelse
 3. Brobygning og social inklusion samt afslutning på udannelsen

Hvert modul består af to dages undervisning á fem timer. Der er ca. en måneds pause mellem del 1 og del 2.

Undervisningsmetode

I valg af læringstilgang lægger vi vægt på en praksisorienteret undervisning, hvor deltagernes egne erfaringer inddrages gennem bl.a. gruppearbejde og erfaringsudveksling. Undervisningen består derfor oftest af korte faglige oplæg kombineret med øvelser og fælles diskussion.

Gruppearbejde på uddannelsen baserer sig så vidt muligt på metoden Cooperative Learning (CL). Metoden har til formål at aktivere deltagernes viden og sigter mod at understøtte refleksive og dynamiske læreprocesser. Metoden sikrer en dialogisk og social læring med tæt kobling mellem teori og praksis.Redaktør