Peeruddannelse for recovery-mentorer

I Region Hovedstadens Psykiatri vil vi i løbet af 2018 og 2019 udvikle og afprøve en helt ny peeruddannelse, som i første uddannelsesforløb alene er rettet mod recovery-mentorer, der er ansat på sengeafsnit og i den ambulante behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Vi forventer, at der i 2019 åbnes for at peerstøtte-medarbejdere, der er tilknyttet kommunale og andre regionale tilbud kan deltage.

Med uddannelsen ønsker vi at styrke recovery-mentorerne fagligt og give dem konkrete værktøjer, de kan bruge i deres arbejde. På uddannelsen klæder vi dem også på til det vigtige samarbejde med deres kollegaer.

"Peeruddannelsen er den helt rigtige retning for et hospital hvor recovery-tankegangen er et hovedtema. Med uddannelsen får denne vigtige gruppe af medarbejdere (recovery-mentorerne) et fælles udgangspunkt til glæde for især patienter og pårørende men også for det gode samarbejde med sundhedsfaglige kolleger."

René Priess, centerchef på Psykiatrisk Center Ballerup

Recovery-mentorerne tænkes mere og mere ind i plejen og behandlingen af patienterne, og derfor bliver kravene til dem større. Udgangspunktet for mentorernes arbejde er deres erfaringer med sygdom og recovery, men erfaringer er ikke nok i sig selv. Erfaringer skal omsættes til kompetencer, og det er hele formålet med uddannelsen.

I dag forventes det, at en recovery-mentor kan:

 • være en god samtalepartner
 • facilitere gruppeforløb
 • arbejde på tværs af faggrupper
 • formidle viden om recovery
 • kunne inddrage pårørende
 • være brobygger i overgangsfaser

 For at imødekomme disse ønsker og krav har vi lavet en uddannelse, som både har en teoretisk og en praktisk vinkel. Vi afsætter desuden god tid til at afprøve værktøjer og metoder, som mentorerne kan bruge i arbejdet med patienterne og i samarbejdet med kollegaerne.

Uddannelsens struktur
Uddannelsen består af et basismodul og et tillægsmodul. 
Basismodulet 

 • løber over fem uger med to undervisningsdage pr. uge
 • består af fem forskellige temaer.
Tillægsmodulet
 • løber over tre uger med to undervisningsdage pr. uge
 • består af tre forskellige temaer.

For ikke at lægge for meget beslag på deltagernes arbejde på afsnit og i teams, men samtidig samle uddannelsesforløbet over en relativt kort periode, vil basismodulet og tillægsmodulet ligge med ca. en måneds mellemrum.

 

Uddannelsesforløb 1 

Uddannelsesforløb 2Uddannelsesforløb 3
Basismodul

november - december 2018

marts - april 2019 august - september  2019

Pause

januar 2019
maj 2019
oktober 2019
Tillægsmodul

februar 2019 

juni 2019
november 2019
Uddannelsens temaer

Basismodulet

 • Introduktion og recovery 
 • At arbejde på baggrund af sine egne erfaringer
 • Faglighed og samarbejde på tværs af faggrupper
 • Gruppefacilitering og undervisning
 • Den individuelle samtale

Tillægsmodulet

 • Livshistoriefortælling
 • Diagnoseforståelse
 • Brobygning

Læringstilgang
Undervisningens hovedformål er at kvalificere og fagliggøre deltagernes erfaringskompetence. Undervisernes rolle er derfor dels at formidle ny viden og dels at facilitere processer, hvor deltagernes erfaring bringes i spil.

For at skabe trygge rammer og samtidig give plads til erfaringsudveksling og samtale, vil der være minimum 10 og maksimalt 20 deltagere pr. hold.

Efter endt uddannelse modtager deltagerne et uddannelsesbevis. For at modtage beviset skal uddannelsen gennemføres med maksimalt 10 % fravær.

Det er obligatorisk for alle nyansatte recovery-mentorer at deltage på uddannelsen. Den tid, der går på uddannelsen, er inkluderet i deres arbejdstid.

Få et overblik over datoer, sted for undervisning, temaer og undervisere

Tilbage til oversigtssiden 

Redaktør