​​​​​​​​

Recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri

Recovery-indsatsen i Region Hovedstaden​​s Psykiatri

I Region Hovedstadens Psykiatri har vi siden 2013 haft recovery-mentorer ansat både på sengeafsnit og i den ambulante behandling. En recovery-mentor har selv erfaring med sygdom, indlæggelse og recovery, og bruger disse erfaringer aktivt i mødet med patienterne og i samarbejdet med kollegaer.

Recovery-mentorerne indgår i det daglige arbejde på afsnit og i teams, hvor de støtter patienterne i deres recovery-proces, og støtter op om afsnittets overordnede recovery-arbejde. Mentorerne samarbejder på tværs af faggrupper og står til rådighed for samtale og samvær med patienterne.

Mødet me​d en recovery-mentor

Vi ved, at patientens møde med en recovery-mentor kan gøre en stor forskel. Mentorerne er i sig selv et bevis på, at man kan komme sig fra en tid med psykisk sygdom, og det, at de nu kan arbejde på baggrund af deres erfaringer, viser, at der også er en vej videre for patienterne.

Arbejdsop​​gaver

En recovery-mentor har mange forskellige arbejdsopgaver, hvor de primære er:

  • individuelle samtaler med patienter
  • gruppeforløb for patienter med fokus på recovery og hverdagsliv
  • brobygning hvor recovery-mentoren følger patienter i overgangsfaser i deres behandling

Derudover deltager recovery-mentoren som patientens støtte i lægesamtaler og samtaler med kontaktpersonen. De er med til patientgennemgange, morgenmøder og personalemøder. De bidrager med et recovery- og patientperspektiv i forhold til pleje og behandlingsplan og tilbyder også deres støtte til pårørende.

Recovery-mentorer i Region ​​​Hovedstadens Psykiatri

Recovery-mentorerne er et vigtigt supplement til den behandling, man tilbyder patienterne i Region Hovedstadens Psykiatri. De er ansat på lige fod med deres kollegaer og spiller en tilsvarende vigtig rolle i det daglige arbejde.

Vi har recovery-mentorer på alle centre i regionen og derudover har vi forældrementorer i børne- og ungdomspsykiatrien og to pårørende-mentorer. 

Mentorarbejde e​​r peer-arbejde

Udenfor Region Hovedstadens Psykiatri kalder man recovery-mentorer ”peers”. En peer er en person, der har gennemlevet svære tider, som en anden kan genkende fra sit eget liv. Når de to mødes, kalder man det peer-støtte, og det finder sted i en peer-relation. Peer betyder ’ligemand’.

Recovery​​-arbejdet

Det kan være svært at måle effekten af recovery, for der er altid tale om en meget individuel proces. Alligevel opererer man med fem værdier eller elementer, som alle er med til at fremme recovery hos den enkelte. De tager udgangspunkt i en engelsk model, som vi også arbejder med i Region Hovedstadens Psykiatri.

Modellen hedder CHIME og beskrives a​​f Socialstyrelsen på følgende måde

Connectedness
Forbundethed

Forbundethed opnås ved at indgå i sociale relationer og fællesskaber samt ved at få social støtte af ligesindede, professionelle og netværk.

Hope
Håb

En positiv tænkning med fokus på håb, drømme og fremtidsoptimisme.

Identity
Identitet

Mulighed for at (gen)opbygge og redefinere en positiv identitet og overvinde stigmatisering.

Meaning
Mening

Mening indebærer muligheden for at genfinde positive sociale roller og finde mening i det, som har været præget af psykiske vanskeligheder.

Empowerment
Empowerment

Empowerment indebærer at genvinde magten og kontrollen over eget liv, med afsæt i egne ressourcer og støtte fra ligestillede.

Region Hovedstadens Psykiatri arbejder ud fra den følgende definition på recovery:
"en dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdninger, værdier og mål, færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende liv på præget af håb og aktiv medvirken selv med de begrænsninger, der er forårsaget af sygdom. Recovery indebærer udvikling af ny mening og nyt formål i ens liv" (William Anthony, Boston Universitet, 1993). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis du vil vide ​mere

Du kan læse en evaluering af ordningen:
Evaluering af recovery-mentor-ordningen
Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 2016, 38 sider

For spørgsmål og mere information kan du kontakte de faglige koordinatorer for recovery-mentorindsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri her

Redaktør