Recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri

Recovery-mentorer har siden 2013 indgået som en del af den behandling, man tilbyder patienterne i Region Hovedstadens Psykiatri. En recovery-mentor arbejder ud fra sine egne erfaringer med psykisk sygdom og recovery, og er ansat til at støtte og vejlede patienter enten under en indlæggelse eller i den ambulante behandling. Overordnet er mentorernes arbejde med til at understøtte den recovery-orientering, som Region Hovedstadens Psykiatri bygger på.

Hvad er recovery-orienteret behandling?
Recovery-tankegangen bygger på antagelsen om, at alle kan komme sig fra en periode med psykisk sygdom. Vi ved dog, at ikke alle patienter bliver helt raske, men ønsket og håbet om igen at kunne vende tilbage til en god og stabil hverdag er fælles for alle patienter, og det er en af recovery-mentorens fornemmeste opgaver at styrke patienterne i det.

Hvem er recovery-mentoren?
Alle mentorer har eller har haft en psykiatrisk diagnose, og har mindst én gang værett indlagt i psykiatrien. Dette gør dem i stand til at sætte sig ind i og forstå mange af de aspekter, der knytter sig til det at være psykiatrisk patient. Recovery-mentorerne kan således tale med om alt fra sygdom, diagnose og behandling til de mere personlige og sociale udfordringer, der kan følge med det at være psykisk syg. Mentorerne tilbyder også støtte til pårørende.

Arbejdsopgaver
Recovery-mentorerne har hovedsagligt individuelle, støttende samtaler med patienterne på afsnittet eller i teamet. De afholder også patientgruppeforløb med fokus på recovery og hverdagsliv, og så har de en brobyggende funktion. At bygge bro betyder, at:

  • mentoren kan gå med og støtte patienten fx i overgangen fra at være indlagt til at være ambulant patient
  • metoren kan gå med og støtte patienten ved besøg på bosteder eller i jobcenteret
  • yde patienten støtte til at deltage i aktiviteter i hans/hendes nærområde

Hvor arbejder recovery-mentorerne?

Der er recovery-mentorer på nogle sengeafsnit, i visse ambulatorier samt i den ambulante behandling. De ambulante behandlingssteder der heddeer Distriktspsykiatrien eller Psykiatrisk Ambulatorium får tilføjet F-ACT teams under deres hat - (Fleksible - Assertive Community Treatment)

Der er i dag (19. juni 2018) ansat:

  • 15 recovery-mentorer på sengeafsnit
  • 2 mentorer på Psykoterapeutisk Center Stolpegård
  • 1 mentor i OPUS
  • 19 mentorer i den ambulante behandling 

Ansættelsesforhold
Recovery-mentorerne aflønnes efter FOAs medhjælperoverenskomst, og er i gennemsnit ansat 25 timer om ugen. Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery arrangerer introduktionskursus, som alle nye recovery-mentorer deltager i. Derudover deltager alle nyansatte i et introduktionsforløb arrangeret af Region Hovedstadens Psykiatri og det psykiatriske center, den ekelte er ansat på. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis du vil vide mere

Du kan læse en evaluering af ordningen:
Evaluering af recovery-mentor-ordningen
Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 2016, 38 sider

Merete Benedikte Johansen
Merete.benedikte.johansen@regionh.dk
21 43 18 04

Maja Østergaard Hansen
maja.oestergaard.hansen@regionh.dk
23 67 31 87

Redaktør