Recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri

I Region Hovedstadens Psykiatri har man på udvalgte afsnit og i den ambulante behandling mulighed for at tale med en recovery-mentor. En recovery-mentor er en lønnet medarbejder, som selv har erfaring med psykisk sygdom og recovery.

Recovery-mentoren bruger sine erfaringer fra sin egen recovery-proces som afsæt til at hjælpe indlagte og ambulante patienter med deres recovery-proces. Recovery-mentoren har generel viden om recovery, og kan rådgive og støtte patienter og pårørende i tiden fra indlæggelse til tiden omkring udskrivelse eller i løbet af et ambulant behandlingsforløb.

Recovery-mentorens primære arbejdsopgaver er at:

  • tilbyde individuelle og støttende samtaler med patienter
  • afholde recovery-gruppe for relevante patienter i afsnittet/teamet
  • stå til rådighed for uformel samtale og samvær med patienter
  • være brobygger og hjælpe patienten ved overgange i behandlingsforløbet fx ved udskrivelse, overgang fra indlagt patient til ambulant behandling, eller i forbindelse med kontakt til en anden aktør udenfor hospitalet 

Som led i Region Hovedstadens Psykiatris overordnede recovery-strategi, lægges der særligt vægt på:

  • brugerinddragelse (herunder patientens netværk)
  • fælles beslutningstagning mellem behandler
  • altid at have patienten i centrum

Recovery-mentoren skal støtte patienten i dennes recovery-proces, og sammen med patienten finde en vej mod eller tilbage til en god og stabil hverdag. Dette sker ved at:

  • skabe håb hos patienten om, at det er muligt at komme sig fra psykisk sygdom
  • fokusere på de muligheder, patienten selv har for at komme sig
  • styrke patienten i at skabe en god og stabil tilværelse for sig selv

Recovery-mentoren er også de pårørendes mentor, og står til rådighed for pårørendesamtaler med eller uden patienten.

Der er ansat recovery-mentorer her:

Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Ballerup
Psykiatrisk Center Bornholm
Psykiatrisk Center Glostrup
Psykiatrisk Center Hvidovre
Psykiatrisk Center København
Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykoterapeutisk Center Stolpegård

Børne- og ungdomspsykiatrien har ansat forældre-mentorer

F-ACT team Nordvest (Fleksible - Assertive Community Treatment)

F-ACT team Frederikssund (Fleksible - Assertive Community Treatment)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis du vil vide mere

Du kan læse en evaluering af ordningen:
Evaluering af recovery-mentor-ordningen
Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 2016, 38 sider

Koordinator for recovery-mentor indsatsen i Region Hovedstadens PsykiatriMerete Benedikte Johansen
Merete.benedikte.johansen@regionh.dk
21 43 18 04

Redaktør