Fælles beslutningstagning

"Fælles beslutningstagning" handler om samarbejde og partnerskab. Et samarbejde hvor patient og behandler er ligeværdige


Hvad er "fælles beslutningstagning"?
"Fælles beslutningstagning" er både et værdisæt og en model, hvor patientens viden om sig selv og sin egen sygdom anerkendes på lige fod med behandlerens viden:

  • behandleren møder patienten med sin fagprofessionelle viden og erfaring

  • patienten bidrager som ekspert i sit eget liv med egne erfaringer og præferencer

"Modellen i midten" som "fælles beslutningstagning" også kaldes, står mellem den traditionelle model, hvor det er behandleren der styrer, og den model hvor beslutninger om behandlingen tages af patienten selv, også kaldet "informed choice".

Hvorfor fælles beslutningstagning?
Når beslutninger er truffet i samarbejde mellem patient og behandler, øges chancen for, at beslutningerne føres ud i livet. Da magtforholdet mellem patient og behandler kan være skævt, kan en fælles beslutningstagning måske udligne og øge patientens autonomi og egenkontrol. Sundhedsvæsenet sætter patienten i centrum, og netop derfor passer den fælles beslutningstagning godt her. I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi på at gøre psykiatrien mere recovery- orienteret, det vil blandt andet sige en psykiatri, hvor brugeren deltager i alle beslutninger om sin egen behandling. Derfor har fælles beslutningstagning også en central plads i regionens strategi for brugerdeltagelse.
- Læs "På vej mod brugerdeltagelse i psykiatrien" .

Redskaber til fælles beslutningstagning
For at støtte den fælles beslutningstagning kan man bruge nogle konkrete metoder og redskaber – såkaldte beslutningsstøtteværktøjer. Du kan læse mere om beslutningsstøtteværktøjer hos "Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet".

Momentum er et værktøj til beslutningsstøtte, som er udviklet og pilottestet i Region Hovedstadens Psykiatri i perioden 2013-14. I Momentum kan patienten fx forberede sin samtale med behandleren, dele forberedelsen med sin behandler, og patienten kan bagefter evaluere samtalen. Brugerne af Momentum tog godt imod værktøjet, og evalueringen viste, at Momentum fungerer som en invitation til at involvere patienten og dermed sikre patienten indflydelse. Du kan læse evalueringen "Momentum – en app til fælles beslutninger og recovery" her.

Hvis du vil vide mere
Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet har lavet videoen "Hvad er fælles beslutningstagning?", som du kan se her.

"To til tango : Fælles beslutninger i psykiatrien- om patienters deltagelse i at planlægge egen behandling på intensiv psykiatrisk afdeling" er en masterafhandling fra 2015 skrevet af Birgitte Vejstrup, Udviklingschef på Psykiatrisk Center Frederiksberg.

Der findes en dansk statusartikel om fælles beslutningstagning:
Fælles beslutningstagning i psykiatrien
Lisa Korsbek, Lone Petersen, John Hagel Mikkelsen
Ugeskrift for læger 2014;176:V02140093

Har du snakket med din læge?
Karina Søby Madsen
Videnskab dk, 1. maj 2016
- interview med Lisa Korsbek om Momentum

Momentum : A smartphone application to support shared decision making for people using mental health services
Lisa Korsbek, Esben Sandvik Tønder
Psychiatric rehabilitation journal 39(2), 167-172, 2016

Hvis du vil tilbage til siderne om "Momentum  Trial", så brug linket her


Redaktør