Fokusområder

Forskning i recovery-orienterede indsatser
Forskningen i recovery-orienterede indsatser omfatter forskning i igangværende indsatser og aktiviteter med det specifikke formål at understøtte patienternes personlige recovery. Projekterne undersøger, evaluerer og kvalificerer indsatserne.
Succeskriterier:
- der gennemføres en kvalitativ og kvantitativ evaluering af Skolen for Recovery
- der publiceres en videnskabelig artikel med resultater fra Momentum Trial
- der publiceres en videnskabelig artikel i samarbejde med VIVE – (Det Nationale Forsknings-  og Analysecenter for Velfærd)

Momentum Trial: Smartphone app to support shared decision making in mental health treatment
Momentum er et enkelt-blindet lodtrækningsforsøg, der undersøger effekten af at bruge en smartphonebaseret app til at støtte en recovery-proces hos brugeren ved at styrke patientaktivering og fælles beslutningstagning mellem patient og behandler. Appen er tiltænkt som værende et støtteredskab til brug mellem behandlingssamtaler, hvori brugeren blandt andet kan evaluere sin dag på udvalgte parametre (fx angst, stress, søvn) samt forberede sig til behandlingskonsultationer. Appen undersøges i perioden 2019-2021 hos mennesker med en diagnose inden for skizofreniområdet i ambulant behandling (OPUS). Det forventes at rekruttere op mod 200 deltagere til projektet.
Projektansvarlig
Tobias Vitger
51 40 85 49
tobias.vitger@regionh.dk

Skolen for Recovery – pilotprojekt
Formålet med dette pilotstudie er at undersøge effekten af Skolen for Recovery i Region Hovedstadens Psykiatri og undersøge kursister med patientbaggrunds oplevelser af at deltage på skolens kurser. Specifikt ønsker vi at undersøge Skolen for Recoverys effekt på kursisternes selvoplevede håb, mentale velbefindende, og oplevelse af empowerment og selvstigma. Resultaterne fra pilotstudiet skal anvendes til at designe et ph.d.-studie med et virkningsevalueringsdesign. Her vil indsigter og resultater fra pilotstudiet anvendes til at udvikle en programteori, som testes og undersøges ved hjælp af både kvantitative og kvalitative metoder. Pilotprojektet forventes afsluttet i efterår 2020.
Projektansvarlig
Anna Kristine Waldemar
28 77 63 80
Anna.kristine.waldemar.madsen@regionh.dk

Skolen for Recovery – en virkningsevaluering
Det tilstræbes at igangsætte et ph.d.-studie i løbet af 2021, som designes som en virkningsevaluering, der på videnskabelig baggrund og med videnskabelige metoder opstiller, tester og undersøger en programteori om Skolen for Recoverys virkningsfulde mekanismer og effekter hos kursister med patientbaggrund. Projektet tager afsæt i resultater og erfaringer fra det gennemførte pilotstudie samt kvalitative undersøgelse på Skolen for Recovery. Desuden gennemføres et kvalitativt studie, som undersøger oplevelser med Skolen for Recovery hos kursister med patientbaggrund. I studiet indgår dybdegående interviews med 11 deltagere, som har gennemført minimum to kurser på skolen, med fokus på hvordan deltagerne oplever det at gå på skolen, hvilke elementer de synes er hjælpsomme, og hvordan deltagelse på skolen indvirker på deres liv. Resultater fra undersøgelsen vil ligeledes indgå i designet af ovennævnte ph.d.-studie.
Projektansvarlig
Anna Kristine Waldemar
28 77 63 80
Anna.kristine.waldemar.madsen@regionh.dk

Skolen for Recovery – frafaldsanalyse
I samarbejde med forskere fra VIVE gennemføres et kvalitativt studie, som undersøger årsager til frafald hos kursister med patient- eller pårørendebaggrund. I studiet indgår dybdegående interviews med 10-15 kursister, som ikke gennemfører et eller flere af de kurser, de har tilmeldt sig og startet på. Studiet forventes afsluttet i foråret 2021.
Projektansvarlig
Anna Kristine Waldemar
28 77 63 80
Anna.kristine.waldemar.madsen@regionh.dk 

Tilbage til oversigtssiden

Redaktør