Forskning i måling af personlig recovery

Forskning i måling af personlig recovery
Forskning i måling af recovery omfatter oversættelse og validering af spørgeskemaer til måling af personlig recovery. Det tilstræbes at oversætte og validere måleinstrumenter, der måler recovery og viden om recovery hos forskellige målgrupper, fx patienter, sundhedspersonale, pårørende, og ledere i psykiatrien.

Succeskriterier:

  • der foreligger 3-4 internationalt validerede måleinstrumenter på dansk til måling af recovery på individuelt og organisatorisk niveau. Der publiceres valideringsstudier på disse måleinstrumenter
  • måleinstrumenterne gøres tilgængelige for forskere og søges udbredt i forskningsprojekter i hele Region Hovedstadens Psykiatri


Oversættelse og validering af recovery-skalaer på dansk
Projektets formål er at oversætte og validere måleinstrumenter til måling af personlig recovery til dansk. Der udvælges 3-4 måleinstrumenter, der har fundet bred anvendelse i international recovery-forskning. Måleinstrumenterne udvælges:

- med udgangspunkt i en systematisk litteratursøgning
- så de dækker flest mulige, relevante målgrupper 

Der udvælges måleinstrumenter, der både foreligger i korte udgaver med begrænset antal items, som hurtigt kan udfyldes, samt længere skalaer, der giver bredere information. 

Der udvælges skalaer, der kan måle patienternes personlige recovery samt skalaer, der kan måle sundhedspersonalets viden om og holdninger til recovery. Desuden oversættes skalaer, der kan vurdere recovery-orientering i en organisatorisk kontekst. Måleinstrumenter vil blive oversat efter de officielle WHO-retningslinjer. Der samles data i relevante målgrupper, så der kan gennemføres psykometriske analyser af måleinstrumenterne. Data vil blive indsamlet ved hjælp af tablets, så der er tale om en validering af den elektroniske udgave af spørgeskemaerne. 


Måling af recovery i Region Hovedstadens Psykiatri
Projektets formål er at udvikle og afprøve et målebatteri til måling af recovery i hele Region Hovedstadens Psykiatri. Der ønskes en måling af, i hvilket omfang behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri understøtter patienterne personlige recovery. Det er målet, at recovery-målinger indarbejdes i den løbende kvalitetssikring af behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Der planlægges en række valideringsstudier, hvor data indsamles i forbindelse med andre forskningsprojekter, fx i Modenhedsmodellen for recovery – Facilitering af recovery-orienteret praksis i psykiatrien. Desuden arbejdes der på at udbrede kendskabet til recovery-måleinstrumenter i andre forskningsmiljøer i Region Hovedstadens Psykiatri. Projektet løber i 2020 – 2021.
Pojektansvarlig
Morten Hvenegaard
21 28 36 60
 morten.hvenegaard.pedersen@regionh.dk

Tilbage til oversigtssidenTilbage til oversigtssidenTilbage til oversigtssiden

Redaktør