​​​​​​​​​​​​​​

Forskningsplan 2020-2023

Baggrund
Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery blev etableret i 2010 med ønsket om at styrke den recovery-orienterede behandling, forskning og udvikling i Region Hovedstadens Psykiatri. I 2010 var der tre medarbejdere, og i dag er vi 20 medarbejdere, som arbejder med undervisning, udvikling og forskning indenfor recovery-feltet. Kompetencecentret består blandt andet af Skolen for Recovery, faglig koordination og uddannelse af recovery-mentorer, medarbejdere der beskæftiger sig med forankring og udvikling af en recovery-kultur i klinisk praksis samt af en forskningsenhed. Vi er beliggende på Psykiatrisk Center Ballerup, men er kompetencecenter for hele Region Hovedstadens Psykiatri.

Forskningsplanens formål
Formålet er at beskrive og fokusere på Kompetencecentrets forskningsområder samt understøtte prioritering af kommende forskningsindsatser. Forskningsplanen for Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery 2020 - 2023 beskriver de forskningsområder og forskningsprojekter, som Kompetencecentrets forskningsenhed arbejder med i perioden 2020 – 2023. Forskningsplanen knytter an til de regionale og nationale strategier se her nedenfor, som afspejler en vision om en psykiatri med patienten i centrum, samt en behandling og pleje der har fokus på recovery og rehabilitering.

Litteratur
Fokus, forenkling og forbedring i Region Hovedstadens Psykiatri 2019 – 2021
Region Hovedstadens Psykiatri
23 sider

Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser - en national strategi
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
2015, 43 sider

Handleplan for udvikling og forankring af en recovery-kultur i Region Hovedstadens Psykiatri
Region Hovedstadens Psykiatri
2019, 28 sider

På vej mod brugerdeltagelse i psykiatrien – en strategi for brugerinddragelse og samarbejde
Region Hovedstadens Psykiatri
2014, 28 sider

Region Hovedstadens Psykiatris forskningsplan 2016 - 2021 : Forskning for patienten


Forskningspraksis i Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery
Kompetencecenterets forskning har fokus på metoder og indsatser, der understøtter og fremmer recovery-processer, samt forskning der kan understøtte udviklingen af en recovery-orienteret psykiatri. Vores forskning er tæt knyttet til klinisk praksis og dermed de processer, hvor forskningens resultater skal kunne anvendes. Samskabelse og brugerinddragelse er kerneværdier i vores forskning. Patienter og pårørende inddrages i videst muligt omfang i forskningsprocessen. Inddragelse af patienter og pårørende skal sikre, at forskningen er relevant for patienterne og deres pårørende. 
Kompetencecenterets forskning anvender en bred vifte af forskningsmetoder, herunder kvalitative interview, feltarbejde, spørgeskemaundersøgelser og aktionsforskningsmetoder.

Redaktør