Forskning

​Her kan du finde en oversigt over igangværende og afsluttet forskning.

​​​​​​​

​Aktuel forskning

AID-s​tudiet
Formål
Mennesker med s​elvmordsforsøg er i højrisikogruppe for senere selvmordsadfærd. Det selvmordstruede menneske er i krise, præget af håbløshedsfølelse, ’tunnelsyn’ og afmagt.

Vi ved at kun meget få mennesker med selvmordsadfærd modtager efterbehandling og derfor ofte er overladt til sig selv. Da det er meget individuelt, hvilke problemer, der har ledt til selvmordsforsøget, er der ligeledes brug for individuel tilpasset efterbehandling.​

Metode
AID-studiet er et lodtrækningsforsøg, hvor en gruppe mennesker tilbydes støttende samtaler og ledsagelse til efterbehandling, mens den anden gruppe får standart behandling (må klare sig selv). 

Patienterne kontaktes på de psykiatriske centre, allerede mens de behandles for selvmordsforsøget, og dem, der skal følges med projektsygeplejersken, har ofte en aftale om hjemmebesøg, når de udskrives.

Patienten støttes ved 8-20 kontakter i ½ år. Der samarbejdes med forvaltningen, jobcentre, skoler, private psykiatere, psykologer, egen læge, familien, alkoholenheder o.l.

Efter ½ års aktiv deltagelse i undersøgelsen med løbende kontakt, er der en passiv fase, hvor patienterne kan kontakte sygeplejersken ved forværring/tilbagefald. 

Effektmåling
Undersøgelsen ønsker at påvise om støtte og ledsagelse til efterbehandling efter selvmordsforsøg, kan mindske risikoen for senere selvmordsforsøg.
Der er 243 mennesker med selvmordsforsøg inkluderet i undersøgelsen, og resultaterne kan forventes til efteråret 2011.

Dialektisk adfærdsterapi
Formål
Formålet er at undersøge om effekten af dialektisk adfærdsterapi (DAT) versus uspecifik støttende behandling på risikoen for selvskadende handlinger hos patienter med selvskadende adfærd og personlighedstræk inden for spektret borderline personlighedsforstyrrelse.

Baggrund
Der er i Danmark 8-10.000 personer hvert år, som forsøger selvmord.
Selvmordsforsøg er forbundet med øget risiko for gentagne selvmordshandlinger og for fuldbyrdet selvmord, specielt blandt personer med borderline personlighedstræk.

Dialektisk adfærdsterapi er en manualbaseret behandling til behandling af de kerneproblemer, som patienter med borderline personlighedsforstyrrelse har, og som gør dem særligt disponerede for selvskadende handlinger. Et nyligt review konkluderer, at DAT er lovende, men at evidensgrundlaget bør udbygges.

Metode
Vi inkluderer 160 patienter i en lodtrækningsundersøgelse for at undersøge om 16 ugers behandling med DAT efter en fastlagt manual virker bedre end uspecifik støttende behandling på risikoen for selvskadende handlinger hos patienter med selvskadende adfærd og personlighedstræk inden for spektret borderline personlighedsforstyrrelse.

Undersøgelsen vil opfylde strenge kvalitetskrav til lodtrækningsundersøgelser, og vil forhåbentligt bidrage til at skabe evidens for behandlingen af denne patientgruppe, der er i højrisiko for senere selvmord. 

Der vil være opfølgningsinterview efter 16 uger og 28 uger.

Effektmål
Det primære effektmål er gentagne selvskadende handlinger med eller uden dødsønske.

Sekundære effektmål er selvmordstanker, depressive symptomer, impulsivitet og forbrug af serviceydelser i hospitalsvæsenet.

Organisation
Projektet udgår fra Psykiatrisk Center København, som stiller kontor og faglig ekspertise til rådighed for den Ph.d-studerende. 
Projektet starter i løbet af 2011. 

Selvmord og selvmordsforsøg blandt psykiatriske patienter
En analyse af prædiktorer i selvmordshøjrisikoperioder
Nedenstående formålsbeskrivelser tager alle udgangspunkt i at undersøge selvmordsrisici blandt psykiatriske patienter, som alle er karakteriseret ved at være i højrisiko for at begå selvmord eller at foretage selvmordsforsøg.

1. Indlagte psykiatriske patienter og risiko for selvmord under indlæggelse – en registerundersøgelse 
Formål - at beskrive den psykiatriske patientgruppe, der begår selvmord under indlæggelse, herunder at identificere beskyttende- og risikoforøgende faktorer for selvmord ud fra registerdata. Undersøgelsen inkluderer alle psykiatriske indlæggelser i perioden 1997-2006. 

2. Psykiatriske indlagte patienter, der har haft et tidligere selvmordsforsøg og risiko for selvmord – et follow-up studie baseret på registerdata
Formål – at undersøge risikoen for selvmord og overlevelsen i en patientgruppe, som har en forøget risiko for selvmord både fordi de har en psykiatrisk diagnose og fordi de har haft en en indlæggelse et selvmordsforsøg. Undersøgelsen inkluderer psykiatriske patienter med et tidligere selvmordsforsøg, der har været indlagt på psykiatrisk hospital i perioden 1997-2006.

3. Risikoen for selvmord i forhold til psykiatrisk behandlingsniveau – case-control undersøgelse udfra registerdata
Formål – at forskellen i selvmordsrisiko i forhold til hvilket psykiatrisk behandlingsniveau, man modtager. Undersøgelsen tager udgangspunkt i 25% af den danske befolkning i perioden fra 2000-2009, hvori personer, der har begået selvmord identificeres og sammenlignes med personer, der ikke har begået selvmord. Det undersøges om risikoen for selvmord er forskellig alt efter om man på selvmordstidspunktet 1) var indlagt på psykiatrisk hospital, 2) var i ambulant psykiatrisk behandling, 3) var modtager af receptpligtig antipsykotika eller antidepressiva eller 4) ikke var i nogen psykiatrisk behandling.

4. Risikoen for at blive mere suicidal i første års behandling af psykose – follow-up af patienter fra OPUS studiet 
Formål - at undersøge om det er de samme patienter, der vedbliver med at have selvmordstanker og -forsøg igennem første år i behandling af første episode med psykose, samt om der kan belyses kliniske prædiktorer for de patienter, der udvikler en mere alvorlig selvmordstendens i første års behandling i forhold til året før behandling. Analyser er baseret på data fra OPUS-projektet.

Kontakt
Ph.d.–studerende Trine Madsen, trine.madsen@regionh.dk
Vejleder Merete Nordentoft, merete.nordentoft@regionh.dk

​​Afsluttet forskning

Artikel vedr. undersøgelse af anvendeligheden af CAMS:
​​Collaborative assessment and management of suicidality method shows effect

A Quantitative Analysis of Pre- and Post-treatment Suicidal Content in a Danish Population Using the SSF II-R​

​​​​

Redaktør