Medarbejdere

​I Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser møder du forskellige fagligheder, men det er kendetegnende, at vi har en solid erfaring med at tale med såvel patienter/borgere som med professionelle. Og så har vi alle en interesse for det meget komplekse samspil mellem psykisk lidelse, misbrug og samfundets institutioner.

​​Du har mulighed for at tage kontakt direkte til en af centrets medarbejdere, og i oversigten herunder kan du få overblik over de forskellige fagligheder, samt hvilke aktuelle projekter de enkelte medarbejdere er involveret i.

Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

Katrine Schepelern Johansen, antropolog, ph.d

Tlf. 3864 2492
Mobil: 3056 6679
E-mail

Katrine har siden 2001 arbejdet med samfundsvidenskabelig psykiatriforskning og forskning i stofmisbrugsbehandling. Herfra har hun indgående viden om psykiatri, dobbeltdiagnoseområdet, misbrugsbehandling, retspsykiatri og etniske minoriteter.

Som antropolog har Katrine særligt fokus på mennesket i behandlingssystemet - og særlig viden om de udfordringer, som især sårbare patienter stiller til social- og sundhedsvæsenets tilbud.

Katrine arbejder i øjeblikket med:

 • Udvikling af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose
 • Koordinerende Indsatsplaner
 • Organisering af dobbeltdiagnoseområdet i Danmark
 • Forebyggende initiativer i forhold til bæltefiksering​

Ph.d.-studerende

Pernille Pinderup Jeppesen, psykolog​

Tlf. 3864 2256
E-mail​

Pernilles ph.d.-projekt følger en større indsats i Region Hovedstadens Psykiatri, der sigter mod at styrke behandlingsindsatsen over for patienter med en dobbeltdiagnose. Indsatsen indebærer bl.a., at der implementeres integreret dobbeltdiagnosebehandling, og at en gruppe ressourcepersoner modtager uddannelse. 

​Gennem spørgeskemaer og interviews med personalet på 8 psykiatriske hospitaler undersøger Pernille holdninger til patienter med en dobbeltdiagnose, samt hvilke praksisser der er de forskellige steder. Dette gøres både før og efter implementeringsprocessen.

Pernille arbej​der i øjeblikket med:

 • Ph.d. projekt
 • Fagkonsulent hos Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af Nationale kliniske regningslinjer for udredning og behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig afhængighed af alkohol (dobbeltbelastede)

Projektleder

Sidsel Busch, antropolog, ph.d.

Tlf. 3864 2059
E-mail

Sidsel har siden 2005 beskæftiget sig med recoveryorienteringen, stemmehøring, selvhjælpsgrupper og relationen mellem institution og brugerbevægelse i psykiatrien. Langvarige feltarbejder blandt mennesker med svære psykiske lidelser har givet hende en særlig indsigt i, hvilke problemer, disse mennesker slås med. Samtidig har det lært hende meget om, hvordan fagpersoner arbejder med sindslidende og om pårørende og peer-støttes rolle i patienters liv. 

Sidsel har en særlig interesse i patienters egen erfaringer og handlinger og er optaget af at forstå og beskrive sociale og kulturelle fænomeners rolle heri. Hun arbejder med kvalitative metoder såsom deltagerobservation og interview og har fokus på at tilpasse metoderne til den enkelte patient.

Sidsel arbejder i øjeblikket med:

 • Koordinerende indsatsplaner
 • Forebyggende initiativer i forhold til bæltefiksering


Projektleder​

​Jonathan Led Larsen, psykolog, journalist

​Tlf. 3864 2127
Mobil: 6168 3118
E-mail​

Jonathan har arbejdet med opsøgende indsatser og terapi som psykolog i behandlingspsykiatrien i 10 år både indenfor dobbeltdiagnose- og psykoseområdet. Han er meget interesseret i, hvordan behandlingstilbud og forskning kan blive bedre til at skabe detaljeret viden om ​og forståelse for patienternes hverdagsliv, så samarbejdet om at få det bedre kan styrkes. 

Jonathan arbejder i øjeblikket med:

 • Cannabis-projektet - hvad øger, vedligholder eller mindsker cannabis-brug blandt personer, der har psykoselidelser?
 • Udarbejdelse af centrets nyhedsbrev og vedligehold af hjemmeside
 • Litteratur-gennemgange/arbejdsnotater - aktuelt om psykoterapi til mennesker med en ikke-psykotisk psykisk lidelse

Projektleder

Solvej Mårtensson, kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d.​​​

Tlf. (+45) ​3864 2241​​
E-mail​


Solvej har en særlig interesse i social ulighed i sundhed samt sygdoms, sundheds og levevilkår for borgere i udsatte grupper.

Solvej arbejder i øjeblikket med:

 • Analyser af sammenhæng mellem dobbeltdiagnose og brugen af tvang i psykiatrien
 • Opstart af forskningsprojekt vedr. baggrund og prognose for patienter med dobbeltdiagnose. Projektet er i samarbejde med afd. M og Forskningsinstituttet for Biologisk Psykiatri
 • Kunsten at blive 60 år gammel– en undersøgelse af modstandskraft (resilience) hos mænd, som lever med misbrug, psykisk sygdom og kriminalitet.  Projektet anvender både registerdata og kvalitative data.
 • Projekt om brug af Recovery-stjernen i behandlingen på afsnit M20

Projektmedarbejder

Amalie Sidse Rasmussen, sociolog

Mobil: 24 45 18 09

E-mail​


Amalie interesserer sig særligt for det psykiatriske område og har tidligere beskæftiget sig med tvang i psykiatrien, herunder bl.a. psykiatrisk plejepersonales overvejelser om etik og moral i relation til udøvelse af tvang. Hun har desuden foretaget en række interview med personalemedlemmer i psykiatrien, med fokus på nedbringelse af bæltefiksering af patienter med en dobbeltdiagnose. Hun er meget optaget af debatten omkring brugen af tvang i den danske psykiatri, og hvad den betyder for patienter såvel som personale. 

Amalie har primært beskæftiget sig med kvalitative metoder som f.eks. interview og observationer, med fokus på det psykiatriske personales oplevelser af deres arbejdsliv.

Amalie arbejder i øjeblikket med:

 • Projekt 'Fælles undervisning'. Projektets formål er at udvikle et undervisningskoncept i et samarbejde med Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri, der kan understøtte arbejdet omkring mennesker med en dobbeltdiagnose. Projektet skal sikre et bedre tværsektorielt samarbejde, der understøtter, at patienter med en dobbeltdiagnose får den nødvendige koordinerede indsats.

Tidligere tilknyttede medarbejdere

2016-2017

Natacha Kyster, Kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab (praktikant og specialestuderende)Opdateret d. 16.1 2018

Redaktør