Medarbejdere

​I Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser møder du forskellige fagligheder, men det er kendetegnende, at vi har en solid erfaring med at tale med såvel patienter/borgere som med professionelle. Og så har vi alle en interesse for det meget komplekse samspil mellem psykisk lidelse, misbrug og samfundets institutioner.

​​Du har mulighed for at tage kontakt direkte til en af centrets medarbejdere, og i oversigten herunder kan du få overblik over de forskellige fagligheder, samt hvilke aktuelle projekter de enkelte medarbejdere er involveret i.


Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

Katrine Schepelern Johansen, antropolog, ph.d

Tlf. 3864 2492
Mobil: 3056 6679
E-mail

Katrine Schepelern Johansen beskæftiger sig primært organiseringen af dobbeltdiagnoseområdet i Danmark, og de udfordringer som den eksisterende organisering skaber for borgere/patienter og personale. 

Udvidet beskrivelse


Projektleder

Sidsel Busch, antropolog, ph.d.

Tlf. 3864 2059
E-mailSidsel arbejder med samfundsvidenskabelig psykiatri- og rusmiddelforskning og beskæftiger sig især med brugernes egne erfaringer, handlinger og perspektiver.   

Udvidet beskrivelse


Projektleder​

​Jonathan Led Larsen, psykolog, journalist

​Tlf. 3864 2127
Mobil: 6168 3118
E-mail​

Jonathan har arbejdet med opsøgende indsatser og terapi som psykolog i behandlingspsykiatrien i 10 år både indenfor dobbeltdiagnose- og psykoseområdet. Han er meget interesseret i, hvordan behandlingstilbud og forskning kan blive bedre til at skabe detaljeret viden om ​og forståelse for patienternes hverdagsliv, så samarbejdet om at få det bedre kan styrkes. 

Jonathan arbejder i øjeblikket med:

  • Cannabis-projektet - hvad øger, vedligholder eller mindsker cannabis-brug blandt personer, der har psykoselidelser?
  • Udarbejdelse af centrets nyhedsbrev og vedligehold af hjemmeside.
  • Stofmisbrug og psykiatri - en analyse af ekskluderende og inkluderende mekanismer i peiroden 1970-2013. 

Projektleder

Solvej Mårtensson, kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d.​​​

Tlf. (+45) ​3864 2241​​
E-mail​


Solvej har en særlig interesse i social ulighed i sundhed samt sygdoms-, sundheds- og levevilkår for borgere i udsatte grupper.

Solvej arbejder i øjeblikket med:

  • Kvantitative analyser af sammenhæng mellem dobbeltdiagnose og brugen af tvang i psykiatrien.
  • REDD-PAC (REsearching Dual Diagnosis – Prognosis And Characteristics) som er et projekt omhandlende karakteristika ved og prognose for patienter med dobbeltdiagnose både på afd. M og i Danmark generelt. Projektet er i samarbejde med afd. M. Projektet bygger på både spørgeskemadata og registerdata.
  • Kunsten at blive 60 år – en undersøgelse af modstandskraft (resilience) hos mænd, som lever med misbrug, psykisk sygdom og kriminalitet.  Projektet anvender både registerdata og kvalitative data.
  • Projekt om brug af Recovery-stjernen i behandlingen på afsnit M20.


Projektmedarbejder

Amalie Sidse Rasmussen, sociolog

E-mail​


Amalie interesserer sig særligt for det psykiatriske område og har tidligere beskæftiget sig med tvang i psykiatrien, herunder bl.a. psykiatrisk plejepersonales overvejelser om etik og moral i relation til udøvelse af tvang. Hun har desuden foretaget en række interview med personalemedlemmer i psykiatrien, med fokus på nedbringelse af bæltefiksering af patienter med en dobbeltdiagnose. Hun er meget optaget af debatten omkring brugen af tvang i den danske psykiatri, og hvad den betyder for patienter såvel som personale. 

Amalie har primært beskæftiget sig med kvalitative metoder som f.eks. interview og observationer, med fokus på det psykiatriske personales oplevelser af deres arbejdsliv.

Amalie arbejder i øjeblikket med:

  • Projekt 'Fælles undervisning'. Projektets formål er at udvikle et undervisningskoncept i et samarbejde med Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri, der kan understøtte arbejdet omkring mennesker med en dobbeltdiagnose. Projektet skal sikre et bedre tværsektorielt samarbejde, der understøtter, at patienter med en dobbeltdiagnose får den nødvendige koordinerede indsats.


Forskningsansvarlig overlæge

Signe Wegmann Düring, speciallæge i psykiatri, ph.d.

Mobil: 

E-mail​


Signe Wegmann Düring beskæftiger sig med det lægefaglige psykiatriske perspektiv i bred forstand og forsker i et stort projekt om dobbeltdiagnose patienter, samt bidrager til centerets tværdisciplinære team.

Udvidet beskrivelse


Tidligere tilknyttede medarbejdere

2014-2017

Pernille Pinderup Jeppesen, psykolog, ph.d.-studerende

2016-2017

Natacha Kyster, Kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab (praktikant og specialestuderende)


Opdateret d. 11.4 2018

Redaktør