​Arbejdsnotater fra KFD dækker over kortere notater, der afsøger et område typisk for evidens, nye behandlingstyper eller -tendenser indenfor dobbeltdiagnoseområdet. Med tiden vil der komme flere arbejdsnotater til ligesom de eksisterende med jævne mellemrum vil blive opdateret. ​

Arbejdsnotater fra Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

Arbejdsnotater er udarbejdet for at give overblik over et afgrænset område og tager afsæt i spørgsmål, der er blevet stillet til Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser​. Herunder kan du finde ​en oversigt over notaterne og se, hvornår den nyeste version er dateret. 

'Arbejdsnotater' er kortere dokumenter, der tager afsæt i et konkret, ofte klinisk relateret spørgsmål indenfor dobbeltdiagnose-området, og som forsøger at besvare eller kvalificere spørgsmålet ud fra den tilgængelige forskning. 

Kvalitet og indhold

Arbejdsnotaterne er dansk-sprogede og lægger vægt på at formidle forskningen, så den bliver så relevant som mulig for klinikken. Kvalitetsmæssigt minder arbejdsnotater om forsknings-reviews, men de er udarbejdet indenfor en på forhånd givet tidsramme, hvorfor de omfangs- og dybdemæssigt er i en lettere vægtklasse. Et arbejdsnotat indeholder typisk:

  • En søgning efter nationale og internationale relevante guidelines (f.eks. NICE, cochrane, nordiske reference-programmer o.lign.)
  • En systematisk litteratursøgning og gennemgang (foretaget indenfor tidsmæssig begrænsning og derfor afgrænset i overenstemmelser hermed)
  • Eksempler på danske, relaterede kvalitets- eller udviklingsprojekter (ikke-systematisk søgning)
  • En opsummering

Løbende forbedringer

​Arbejdsnotaterne bliver revideret hvert hele eller halve år (hvert arbejdsnotat specificerer tidspunkt for næste revision). Her foretager Kompetencecentret en opdatering af søgningen og efterfølgende, hvis der er nye hits, opdateres arbejdsnotatet også. Udover en opdateret søgning, så opfordrer vi også brugere af arbejdsnotaterne til at give os feedback, pege på mangler, eller henlede vores opmærksomhed på overset litteratur eller oversete projekter. En revision indebærer derved også en mulig kvalitetsforbedring. 

Nederst på denne side kan du se, hvornår de seneste versioner af arbejdsnotaterne er dateret.

​​​​​Hvor kan jeg få notatet?

Indtil videre er arbejdsnotaterne ikke direkte tilgængelige på siden her. Når notaterne foreligger i version 2, påregner vi at gøre dem tilgængelige. Hvis du har interesse i at få en kopi af notatet, så kan du skrive til Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser med en kort beskrivelse af, hvilken sammenhæng notatet skal anvendes i, samt en præcisering af hvilket notat der er tale om. 

Der gøres opmærksom på, at alle arbejdsnotater er udarbejdet indenfor en afgrænset tidsramme - som er specificeret i notatet - hvorfor det ift. en grundigere gennemgang kan virke ukomplet. Det er dog tilstræbt - indenfor de ressourcemæssige rammer - at gøre notaterne så præcise og dækkende som muligt. ​​

Kontakt Kompetencecentret ved at klikke her. Du kan også henvende dig med et spørgsmål, som du gerne vil have udarbejdet et notat over. Hvis spørgsmålet har en bredere relevans kan Kompetencecentret vælge at lave et arbejdsnotat pba. spørgsmålet.

Vi modtager som nævnt meget gerne præciseringer, tilføjelser til eller kritik af de eksisterende notater, så vi kan forbedre de fremtidige versioner.

Følgende notater er udarbejdet af KFD:​

Arbejdsnotat om håndtering af misbrugsproblemer hos patienter indlagt på lukket psykiatrisk afdeling mhp. at reducere antallet af konfliktsituationer

Nyeste notat er dateret december 2016. Næste revision: ultimo 2017

​​Ny vi​​​den om integreret behandling af retspsykiatriske patie​​nter ifm. døgnindlæggelse. 

​​​Nyeste arbejdsnotat er dateret august 2016. Næste revision: medio 2017

​Oversigt over evidens ifm. behandling af ikke-psykotiske patienter med samtidigt misbrug

​​Nyeste arbejdsnotat er dateret august 2016. Næste revision: medio 2017​

Redaktør