Forskning

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser har flere forskningsprojekter samt udviklingsprojekter der involverer forskning. Her kan du få overblik over projekterne, se hvem der er tilknyttet og kontakte tovholderen. KFD udarbejder også notater - f.eks. om evidens indenfor dobbeltdiagnose og oversigter over behandlingsanbefalinger.

Herunder finder du en oversigt over KFD's aktive forskningsprojekter. Hvis du leder efter opdaterede versioner af KFD's notater, så brug linket i den anden boks til højre på siden. 

Du kan finde finde en liste med afsluttede projekter her.

Aktive forskningsprojekter​​

Rusmidler og botilbud i Danmark og Norden, pilotprojekt

Projektets formål er at undersøge og kortlægge, hvordan brug og håndtering af rusmidler udspiller sig på botilbudsområdet i Danmark og Norden. Det omfatter hvilke rusmidler, der bruges, hvordan medarbejdere møder og arbejder med rusmiddelbrug, samt hvad beboerne godt kunne tænke sig blev håndteret anderledes. Delmål er at beskrive de udfordringer, beboere og medarbejdere oplever i relation til rusmiddelproblematikker på botilbud og at afsøge, hvilke indsatser, der findes på området.

Metode: Litteratursøgning i forskningslitteratur, 'grå litteratur' (fx rapporter fra relevante myndigheder) og relevante tidsskrifter (fx STOF, Socialrådgiveren, Sygeplejersken), præsentationer fra faglige konferencer, afrapporteringer fra evt. projekter, forespørgsel hos dobbeltdiagnosenetværk i Norden og andre relevante aktører på dobbeltdiagnoseområdet, faglige metodebeskrivelser, besøg på botilbud med rusmiddelindsatser, interview m.m.

Medarbejdere: Sidsel Busch.

Samarbejdspartnere og kontekst: I foråret 2019 indgår Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i et samarbejde med SUS (Socialt Udviklingscenter) for at løse en screenings-opgave for Socialstyrelsen vedr. mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug på socialpsykiatriske botilbud og boformer for hjemløse. Screeningen skal skabe et vidensmæssigt grundlag for at vurdere forudsætningerne for at igangsætte udviklingsarbejde på området. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er underleverandør i opgaveløsningen med særlig vægt på at lave et litteratur-review. 

Tidsplan: Foråret 2019.


​Bæltefiksering og dobbeltdiagnose

Ifm. 'Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri' har Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser fået til opgave at udarbejde forslag til, hvordan der kan a​rbejdes forebyggende med dobbeltdiagnosegruppen ift. at nedbringe antallet af bæltefikseringer.

For at kunne opstille relevante forslag undersøger projektet:

  • På hvilken måde udgør dobbeltdiagnosepatienter en særlig udfordring?
  • Hvilke udfordringer oplever patienter og personale i forhold til problemkomplekset bæltefikseringer og dobbeltdiagnose?
  • Er der behov for særlige anbefalinger i forhold til patienter med en dobbeltdiagnose, hvis bæltefikseringer skal forebygges – eller dækkes denne patientgruppe ind af de generelle anbefalinger?

Resultaterne skal præsenteres for Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang, Region Hovedstadens Psykiatri.

Metode: Analyse af registerdata om bæltefiksering og diagnoser, litteraturgennemgang og kvalitative interview med patienter og personale.

Medarbejdere: Amalie Rasmussen, Sidsel Busch, Solvej Mårtensson og Katrine Schepelern Johansen (tovholder)

Samarbejdspartnere: Forskellige center og afdelinger i RHP har hjulpet til i forhold til rekruttering af patienter og personale til deltagelse i interview.

Tidsplan: September 2015 - ultimo 2020.


An ecological and systems science pers​​pective on cannabis use and psychosis​​

Dual diagnosis problems - the co-occurrence of a mental disorder and substance abuse - are considered complex and multifactorial and as such they pose both a theoretical and a practical challenge. Theoretically they challenge simple etiological models and in clinical practice they challenge a specialized treatment system evolved to handle single disorders. This project suggests that reevaluating basic assumptions in the field may open new perspectives for constructive action.

The project is organized in two interdependent parts with the following objectives:

  1. To examine if and how perspectives from ecological psychology [4] and systems science [5, 6] can complement existing models of co-occurring mental illness and substance abuse (dual diagnosis) using cannabis use and psychosis as case.  
  2. To examine in a longitudinal, qualitative study how trajectories of co-occurring cannabis use in psychosis spectrum disorders are influenced by personal strategies and environmental factors and to discuss the findings in relation to perspectives from ex-users, dual diagnosis experts and theory.

Methods: Theoretical studies, longitudinal qualitative design, qualitative interviews with ex-users.


Publications from the project

​Larsen, J. L., Johansen, K. S., Mehlsen, M. Y. (accepted) What kind of science for dual diagnosis? A pragmatic examination of the enactive approach to psychiatry. Frontiers in Psychology.
Larsen, J. L., Johansen, K. S., Nordgaard, J., & Mehlsen, M. Y. (2022). Dual case study of continued use vs cessation of cannabis in psychosis: a theoretically informed approach to a hard problem. Advances in Dual Diagnosis, 15(1).  
Larsen, J. L., Düring, S., & Johansen, K. S. (2021). Bivirkninger ved en psyko-social psykiatri-kritik. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 18(34).  
Larsen, J. L., & Johansen, K. S. (2019). "Dobbeltdiagnose - en ubekvem betegnelse i det tværsektorielle arbejde?" I: B. Bjerge & E. Houborg (red.) Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder (pp. 137-157). Aarhus: Aarhus University Press. 

Medarbejdere: Jonathan Led Larsen

Time plan​: february 2018 - december 2022.


​Kunsten at blive 60 år gammel–​​​ en ​undersøgelse af modstandskraft (resilience) hos mænd, som lever med misbrug, psykisk sygdom og kriminalitet

Projektets mål er at identificere faktorer, der kan fremme overlevelsen hos mennesker med dobbeltdiagnose.

Metode: Registerdata og kvalitative interview

Medarbejdere: Solvej Mårtensson (tovholder), Katrine Schepelern Johansen og Sidsel Busch

Samarbejdspartnere: Der er etableret en projektgruppe, der udover ovenstående medarbejdere består af prof. Merete Osler, Principal investigator for Metropolitkohorten, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, 1. reservelæge, ph.d. Signe Wegmann Düring, Afd. M, Psykiatrisk Center Sct. Hans og Carsten Hjorthøj seniorforsker, ph.d. Psykiatrisk Center København.

Tidsplan: Foråret 2016 – efteråret 2019.


REsearching Dual Diagnosis – Prognosi​​​s And Characteristics (REDD-PAC)

Undersøgelse af Dobbeltdiagnose – prognose og karakteristika​

Formålet med projektet er for det første at bidrage med viden om dobbeltdiagnosegruppen både samlet og for undergrupper. Derefter beskrives dobbeltdiagnosegruppens psykiatriske, somatiske og sociale prognose relativt til andre sammenlignelige grupper. Ligeledes undersøges, om patienter, som modtager integreret behandling, hvilket er best practice anbefalingen på området, opnår en bedre prognose sammenlignet med andre typer behandling. Det forventes, at de resultater, der opnås i projektet, kan bidrage til at informere både denne generelle planlægning af behandling og de sociale indsatser, der tilbydes i kommunerne og på botilbud, men også at projektet kan agere som baseline for fremtidig intervention på området. Denne intervention er under udarbejdelse. Projektet baserer sig på en lang række registeroplysninger samt på data, der indsamlet på afd. M i perioden 2007-2016, men som ikke tidligere er blevet anvendt systematisk til forskning. Projektet løber fra 2018-2020.

Metode: Analyse af registerdata, data fra afd. M, litteraturgennemgang 

Medarbejdere : Solvej Mårtensson og Signe Wegmann Düring

Samarbejdspartnere: Afd. M.

Tidsplan: Januar 2018 - ultimo 2020


Recoverystjerne-projektet​​

Projektet er initieret af udviklingssygeplejerske Mia Boholdt-Petersen afsnit M20, forskningsleder Jesper Bak, Enheden for klinisk psykiatrisk sundheds- og sygeplejeforskning.

Afdeling M laver i samarbejde med Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser og Enheden for klinisk psykiatrisk sundheds- og sygeplejeforskning et forskningsprojekt om recovery hos patienter med en dobbeltdiagnose. Et centralt element i projektet er afprøvningen af måleværktøjet 'Recoverystjernen'. Baggrunden for projektet er, at vi ved meget lidt om hvilke faktorer, der har betydning for recovery-processen. Det overordnede formål med projektet er derfor:

  1. At undersøge hvilken indflydelse, udvalgte baggrundsfaktorer (køn, alder, misbrugets art, etc.) har på patienternes personlige recovery
  2. At afprøve om de individuelle og samlede recovery målinger kan guide udviklingen af kvalitetstiltag i plejen og behandlingen.
  3. At undersøge om patienterne oplever, at arbejdet med Recovery-stjernen øger deres personlige recovery.
  4. At undersøge om personalet oplever, at arbejdet med Recovery-stjernen hjælper dem med at arbejde recovery-orienteret.

Metoder: Projektet vil via både kvantitativ og kvalitativ metode belyse problemstillingen. Den kvantitative del af projektet består af en analyse af 160 patienters forhold, der muligvis kan påvirke den individuelle recovery-proces. Den kvalitative del af projektet består af en analyse af interview med 6-10 patienter og 6-10 personalemedlemmer.

Medarbejdere fra KFD: Projektleder Solvej Mårtensson Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

Tidsplan: 2016-2019


Opbygning af konstruktive miljøer og brobygning i forhold til marginaliserede stofbrugere i København

Et samarbejdsprojekt med Københavns Professionshøjskole og Center for Rusmiddelforskning.

Formål: At undersøge stofbrugeres hverdagsliv samt de indsatser, der iværksættes for at hjælpe dem, for herigennem at genere ny viden der kan medvirke til at udvikle tilbud og politikker, som bedre matcher brugernes behov og ønsker. Projektet skal udmunde dels i en række videnskabelige artikler og dels i konkrete forslag til, hvordan indsatserne i forhold til målgruppen kan forbedres.

Link til projektets side hos Center for Rusmiddelforskning.

Metoder: Interview, survey, dokumentstudier m.m.

Medarbejdere: Katrine Schepelern Johansen.

Tidsplan: 2018-2021.

​Forskningsoversigten er senest delvist opdateret d. 04.06 2022

Redaktør