​​​​

Forskning

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser har flere forskningsprojekter samt udviklingsprojekter der involverer forskning. Her kan du få overblik over projekterne, se hvem der er tilknyttet og kontakte tovholderen. KFD udarbejder også notater - f.eks. om evidens indenfor dobbeltdiagnose og oversigter over behandlingsanbefalinger.

Herunder finder du en oversigt over KFD's aktuelle forskningsprojekter. 

Afsluttede projekter fra Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

Rusmidler og botilbud i Danmark og Norden, pilotprojekt

Projektets formål er at undersøge og kortlægge, hvordan brug og håndtering af rusmidler udspiller sig på botilbudsområdet i Danmark og Norden. Det omfatter hvilke rusmidler, der bruges, hvordan medarbejdere møder og arbejder med rusmiddelbrug, samt hvad beboerne godt kunne tænke sig blev håndteret anderledes. Delmål er at beskrive de udfordringer, beboere og medarbejdere oplever i relation til rusmiddelproblematikker på botilbud og at afsøge, hvilke indsatser, der findes på området.

Metode: Litteratursøgning i forskningslitteratur, 'grå litteratur' (fx rapporter fra relevante myndigheder) og relevante tidsskrifter (fx STOF, Socialrådgiveren, Sygeplejersken), præsentationer fra faglige konferencer, afrapporteringer fra evt. projekter, forespørgsel hos dobbeltdiagnosenetværk i Norden og andre relevante aktører på dobbeltdiagnoseområdet, faglige metodebeskrivelser, besøg på botilbud med rusmiddelindsatser, interview m.m.

Medarbejdere: Sidsel Busch.

Samarbejdspartnere og kontekst: I foråret 2019 indgår Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i et samarbejde med SUS (Socialt Udviklingscenter) for at løse en screenings-opgave for Socialstyrelsen vedr. mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug på socialpsykiatriske botilbud og boformer for hjemløse. Screeningen skal skabe et vidensmæssigt grundlag for at vurdere forudsætningerne for at igangsætte udviklingsarbejde på området. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er underleverandør i opgaveløsningen med særlig vægt på at lave et litteratur-review. 

Tidsplan: Foråret 2019.


En teoretisk-empirisk undersøgelse ​af en integrativ dobbeltdiagnose-forståelse - ph.d.-projekt​​

Dobbeltdiagnose er udfordrende at håndtere klinisk pga. den brede vifte af involverede faktorer, som spænder fra symptomer over sociale omstændigheder til kulturelle kræfter. Især udfordrer dobbeltdiagnose kategori-baserede tilgange til psykiske lidelser, som de gængse diagnostiske systemer, pga. den heterogene sammensætning af problemerne. Det betyder, at mennesker med samme diagnose og rusmiddelbrug kan fremtræde vidt forskelligt og have vidt forskellige vanskeligheder, som de søger hjælp til. Der eksisterer med andre ord en diskrepans mellem en kategori-drevet tilgang til dobbeltdiagnose, som forudsætter en overordnet ensartethed, og så den måde som dobbeltdiagnoser manifesterer sig på, hvilket udfordrer ikke kun behandlings- men også forskningsindsatser.​

Udfordringen på det kliniske område afspejles bl.a. i, at dobbeltdiagnosegruppens levetid ligger ca. 20 år under gennemsnittet, et forhold som ikke har ændret sig i årtier. Samtidig udfordrer dobbeltdiagnoser den specialisering, der kendetegner behandlingssystemerne, fordi patienten falder mellem tilbud, hvilket gør det svært at levere koordineret og helhedsorienteret hjælp. Udfordringen på forskningsområdet afspejles bl.a. i, at en stor del af forskningen fokuserer på overordnet at afklare, ’hvad der kom først’ i dobbeltdiagnose, rusmiddelproblemer eller psykiske problemer, mens der ikke er forskningsmæssigt fokus på at forstå de dynamiske forhold mellem de mangeartede faktorer, som det udspiller sig i det konkrete tilfælde. 

Målsætningen for denne afhandling er at udforske en anden tilgang til dobbeltdiagnoser, som ikke i samme grad har et kategorisk baseret afsæt, og som er bedre til at akkommodere den brede vifte af involverede faktorer. Med inddragelse af teoretiske perspektiver udvikler afhandlingen derfor en supplerende ramme til at forstå dobbeltdiagnose-problemer ud fra. Som del af denne bestræbelse indgår en longitudinel, kvalitativ undersøgelse af cannabis-brug i forbindelse med psykoselidelser.​​


Publikationer fra afhandlingen

Larsen, J. L., Johansen, K. S., Mehlsen, M. Y. (2022) What kind of science for dual diagnosis? A pragmatic examination of the enactive approach to psychiatry. Frontiers in Psychology, 13:825701. ​(link til artikel)
Larsen, J. L., Johansen, K. S., Nordgaard, J., & Mehlsen, M. Y. (2022). Dual case study of continued use vs cessation of cannabis in psychosis: a theoretically informed approach to a hard problem. Advances in Dual Diagnosis, 15(1). (link til artikel​)
Larsen, J. L., Düring, S., & Johansen, K. S. (2021). Bivirkninger ved en psyko-social psykiatri-kritik. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 18(34). (link til artikel​)
Larsen, J. L., & Johansen, K. S. (2019). "Dobbeltdiagnose - en ubekvem betegnelse i det tværsektorielle arbejde?" I: B. Bjerge & E. Houborg (red.) Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder (pp. 137-157). Aarhus: Aarhus University Press.  (link til publikation​)

Afhandlingen er indleveret til bedømmelse ved Aarhus Universitet december 2022.

Medarbejdere: Jonathan Led Larsen

Tidsplan​: februar​ 2018 - december 2022.


​​On Dual Diagnosis System changes (ODDS)​

Beskrivelse på vej.

Medarbejdere: Solvej Mårtensson, Jonathan Led Larsen, Katrine Schepelern Johansen.

Forskningspartnere: Anders Blædel Gottlieb Hansen, Det sektorfri forebyggelseslaboratorium, Birgitte Thylstrup og Morten Hesse, Center for Rusmiddelforskning.

Samarbejdspartnere: Kompetencecenter for Retspsykiatri, U-turn, URUS, Rusmiddelcentrene Gladsaxe og Slagelse.

Støttet af: Novo Nordisk Fonden.

Projektperiode: 2022 - 2025


REsearching Dual Diagnosis – Prognosi​​​s And Characteristics (REDD-PAC)

Undersøgelse af Dobbeltdiagnose – prognose og karakteristika​

Formålet med projektet er for det første at bidrage med viden om dobbeltdiagnosegruppen både samlet og for undergrupper. Derefter beskrives dobbeltdiagnosegruppens psykiatriske, somatiske og sociale prognose relativt til andre sammenlignelige grupper. Ligeledes undersøges, om patienter, som modtager integreret behandling, hvilket er best practice anbefalingen på området, opnår en bedre prognose sammenlignet med andre typer behandling. Det forventes, at de resultater, der opnås i projektet, kan bidrage til at informere både denne generelle planlægning af behandling og de sociale indsatser, der tilbydes i kommunerne og på botilbud, men også at projektet kan agere som baseline for fremtidig intervention på området. Denne intervention er under udarbejdelse. Projektet baserer sig på en lang række registeroplysninger samt på data, der indsamlet på afd. M i perioden 2007-2016, men som ikke tidligere er blevet anvendt systematisk til forskning. Projektet løber fra 2018-2020.

Metode: Analyse af registerdata, data fra afd. M, litteraturgennemgang 

Medarbejdere : Solvej Mårtensson og Signe Wegmann Düring

Samarbejdspartnere: Afd. M.

Tidsplan: Januar 2018 - 2025


Publikationer (foreløbigt)

​Martensson, S., et al. (2022). "Time trends in co-occurring substance use and psychiatric illness (dual diagnosis) from 2000 to 2017 - a nationwide study of Danish register data." Nord J Psychiatry: 1-9.

Martensson, S., et al. (2022). "Changes in co-occurring substance diagnosis among patients admitted to psychiatric treatment over a twenty-year period." Acta Psychiatr Scand 145(2): 226-228.

Martensson, S., et al. (2022). "REDD-PAC Cohort Description: Researching Dual Diagnosis - Prognosis and Characteristics." J Dual Diagn: 1-12.

During, S. W., et al. (2021). "Stability of admission diagnoses; data from a specialized in-patient treatment facility for dual diagnosis." Nord J Psychiatry 75(1): 54-62. 


Forskningsnetværk: New perspectives on mental health: ​Rethinking the biopsychosocial model

Beskrivelse følger.​

Medarbejdere: Katrine Schepelern Johansen, Jonathan Led Larsen

Projektperiode: 2022 - 2024

Støttet af: Danmarks​ Frie ForskningsfondOpbygning af konstruktive miljøer og brobygning i forhold til marginaliserede stofbrugere i København

Et samarbejdsprojekt med Københavns Professionshøjskole og Center for Rusmiddelforskning.

Formål: At undersøge stofbrugeres hverdagsliv samt de indsatser, der iværksættes for at hjælpe dem, for herigennem at genere ny viden der kan medvirke til at udvikle tilbud og politikker, som bedre matcher brugernes behov og ønsker. Projektet skal udmunde dels i en række videnskabelige artikler og dels i konkrete forslag til, hvordan indsatserne i forhold til målgruppen kan forbedres.

Link til projektets side hos Center for Rusmiddelforskning.

Metoder: Interview, survey, dokumentstudier m.m.


Publikationer fra projektet (foreløbigt)

​Houborg, Esben, Mette Kronbæk, Nanna Kappel, Kristian Relsted Fahnøe, Siri Mørch Pedersen & Katrine Schepelern Johansen (2022) Marginaliserede stofbrugeres hverdagslig i København – stofmiljøer og velfærdstilbud. (link til bog i pdf) 

Kronbæk, M., Kappel, N., Fahnøe, K. R., Houborg, E. & Johansen, K. S. (2022) Køn, stoffer og vold: Marginaliserede kvinders hverdagsliv på den åbne stofscene i København. I: Byen og Rusmidlerne, Houborg, Esben, Tobias Kammersgaard, Jonas Strandholdt Bach & Morgan Bancroft (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Jakobsen, J. S., Kloster, M. L., Christensen, L., Johansen, K. S., Kappel, N., Kronbæk, M., Fahnøe, K. R. & Houborg, E. (2021) Trade-offs in Substitution Treatment: A Qualitative Study of an Opioid Substitution Therapy Clinic as an Enabling and a Risk-Environment. Contemporary Drug Problems, vol. 49, nr. 1, s. 64-83. (Link til artikel​)


Medarbejdere: Katrine Schepelern Johansen.

Tidsplan: 2018-2023.​

​Forskningsoversigten er senest opdateret januar 2023.

Redaktør