Ny rapport fra KFD: Dobbeltdiagnose og bæltefiksering

Rapporten er udarbejdet som en del af Region Hovedstadens Psykiatris arbejde med at nedbringe tvangsanvendelse, og den ser specifikt på omfanget afbæltefiksering ift. dobbeltdiagnosepatienter, og på hvilke processer der ligger bag tallene. Rapporten peger også på hvilke tiltag, der er særligt relevante for at forebygge anvendelsen af bæltefiksering ift. patienter med dobbeltdiagnoser.

Rapporten er udarbejdet som en del af Region Hovedstadens Psykiatris overordnede indsats for at nedbringe anvendelsen af tvang.

​Rapporten om dobbeltdiagnose og bæltefiksering er udarbejdet af Kompetencenter for Dobbeltdiagnoser efter opdrag fra Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang i Region Hovedstadens Psykiatri og giver på baggrund af en selvstændig undersøgelse forslag til, hvordan der kan arbejdes med at nedbringe anvendelsen af bæltefikseringer ift. patienter med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug.

Undersøgelsens kvantitative del viser bl.a., at øget forekomst af bæltefiksering primært er relateret til de mere akutte effekter af alkohol- eller stofindtag, og at der ikke i sig selv er en øget brug af bæltefiksering ift. gruppen med skadeligt brug eller afhængighed af alkohol eller rusmidler som diagnose. 

I undersøgelsens kvalitative del peger nogle af patienterne, der er blevet interviewet, især på alkohol-påvirkning som en grund til, at de har oplevet at blive lagt i bælte, mens andre har oplevet bæltefiksering som et resultat af mindre konflikter, der er eskaleret ifm. hverdagen på sengeafdelinger. 

Blandt forslagene til at mindske forekomsten af bæltefiksering blandt mennesker med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug er bl.a.:

  • At misbrug i højere skal adresseres - både i den akutte situation og ifm. længere indlæggelser.
  • At misbrug også forstås som en positiv mestringsstrategi i patientens optik.
  • Bedre færdigheder hos personalet mht. håndtering af abstinensproblematikker.
Du kan læse hele rapporten her:

Resume af fund og anbefalinger findes på side 9 til 12.

Redaktør