​​​​​​​​​​

ODDS - nyt forskningsprojekt

On Dual Diagnosis System changes (ODDS) skal følge de kommende års implementering af en ændret ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner på dobbeltdiagnose-området. Ændringens formål er at sikre bedre sammenhæng i behandlingen, og ODDS undersøger situationen før ændringen, følger ændrings processen, og evaluerer efterfølgende fordele og ulemper. ODDS anvender et mixed-methods design, og har rod i systemisk evaluerings-metodik. 

Vent...

ODDS er et nyopstartet forskningsprojekt, der drives i et samarbejde mellem Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, og Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Region Hovedstaden. Projektet løber frem til minimum 2026.

Organisatorisk ændring giver unik mulighed​​​​

Projektets omdrejningspunkt er en af de største organisatoriske ændringer indenfor det psykiatriske område i nyere tid. Siden 1970'erne har ansvaret for at tilbyde rusmiddelbehandling ligget i kommunerne, hvilket har resulteret i, at der ikke har været en entydig samling af ansvaret for indsatsen til mennesker, der både har en rusmiddel-problematik og en anden psykisk lidelse (kaldet dobbeltdiagnose). Men fra 2024 indfases en ny organisering, hvor dele af rusmiddel-behandlingen flyttes fra kommunerne til regionerne, som derved får et samlet ansvar for den berørte gruppe. Beslutningen om ændringen i ansvarsfordelingen er politisk, men er overvejende støttet af både regioner, kommuner og fagfolk, selvom der ikke er konsensus om, hvordan ændringen konkret bør implementeres.

Projektets formål er enkelt sagt at beskrive en baseline før ændringen, beskrive overgangen, og så følge op på resultatet - primært ift. om målsætningerne med ændringen bliver opnået, og om indsatsen ift. gruppen bliver bedre set ift. baseline. Målsætningerne drejer sig især om at etablere bedre sammenhæ​ng i indsatserne for dobbeltdiagnose-gruppen ved at samle rusmiddelbehandlingen og den psykiatriske behandling i ét system. Mere overordnet set er dobbeltdiagnosegruppen kendetegnet ved udsatte og belastede liv, hyppig brug af sundhedsvæsenet og velfærdsydelser, og der er en markant overdødelighed hos gruppen, som ikke er mindsket gennem de seneste årtier.

​​​Blik for kompleksitet​

ODDS-projektet handler ikke blot om at dokumentere effekten af ændringen men også om at forstå de processer, der former den. Fx er det logisk at antage, at en samling af behandlingsansvaret i et system (her det regionale) vil mindske problemerne med mangel på sammenhæng på tværs af indsatser. Men med afsæt i en nærmere analyse af dobbeltdiagnoseområdet, så kan der fremhæves andre brudflader end de organisatoriske, som kan have betydning for kvaliteten i indsatsen. Et forhold drejer sig om, at rusmiddelbehandlingen grundlæggende hviler på et psykosocialt grundlag og er mere fleksibelt i sine tilbud, men derved også mindre stringent ift., hvad der tilbydes på tværs af kommunale rusmiddelindsatser. Det psykiatriske system er medicinsk orienteret, har en strammere styring af tilbuddenes indhold, og kan være mindre fleksibelt ift. fx at tolerere udeblivelser. Overordnet set er der både forhold, der peger på fordele ved den organisatoriske ændring, men der er også risiko for, at der kan opstå uønskede effekter, som gør det mindre entydigt til en fordel, og som der måske skal justeres for.

ODDS-projektet anlægger en systemteoretisk optik. Det betyder i denne sammenhæng, at der er en antagelse om, at når man har med meget komplekse systemer at gøre (som den samlede indsats for mennesker med dobbeltdiagnose), så er det ikke muligt entydigt at forudsige, hvordan systemet reagerer på en påvirkning. Indenfor systemteori er der forskellige tilgange til dette fænomen, og nogle taler fx om 'wicked problems', dvs. udfordringer der ikke lader sig løse med afsæt i en lineær analyse, og som endda kan have en tendens til delvist at blive reproduceret af forsøgene på at finde en løsning. ODDS fokuserer på at kortlægge et systems processer, forstå hvordan de interagerer, og sigter mod at bidrage til gradvist at etablere positive forandringer med afsæt i en cyklus mellem observationer, analyse og justeringer. En væsentlig del af målsætningen er også at undgå, at implementerede løsninger genererer nye problemer, der undergraver opnåede positive effekter. 

​​​Forstå fremtidens udfordringer - i dag

ODDS-projektet er tværfagligt drevet og trækker på bl.a. epidemiologi, psykologi og antropologi. Den systemorienterede tilgang til at løse komplekse udfordringer på sundhedsområdet er i sin vorden, og det betyder, at der ikke ligger en entydig køreplan klar, og udover at undersøge den organisatoriske ændring på dobbeltdiagnoseområdet, så har ODDS derfor også et 'andet ben', der handler om at udvikle, beskrive og afprøve en metode til system-orienteret evaluering af komplekse sundhedsproblemer. ODDS munder både ud i akademiske publikationer og i praksisnære rapporter, der taler ind i forandringsprocessen. ODDS placerer sig overordnet i en videnskabelig strømning, som anerkender den kompleksitet og dynamik, som kendetegner det psykiatriske områdes problemer, og som derfor anlægger en mere dynamisk og processuel tilgang. 

ODDS er støttet af Novo Nordisk Fonden. ​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor