Projekter​Igangværende projekter
RET SPOR 2033

RET SPOR 2033 er en prospektiv longitudinel kohorteundersøgelse af tre årgange af patienter der henvises til Region Hovedstadens Retspsykiatrisk Visitation for iværksættelse af dom i henhold til Straffelovens §§ 16 og 69. Dataindsamlingen afsluttes i 2033, og baseres på journaldata. 

Baggrunden for projektet, er at vi mangler viden om hvorvidt og hvorledes de idømte retspsykiatriske behandlingsforløb virker kriminalitetsforebyggende. Projektet vil bidrage til mere specifik viden om, hvordan de retspsykiatriske behandlingsforløb forløber og belyse udviklingen i centrale kriminalitetsrisiko- og beskyttende faktorer.  

​Projektet er registreret i Region Hovedstadens fortegnelse over forskningsprojekter: Center for Regional Udvikling, Sundhedsforskning og Innovation, Videncenter​ for Dataanmeldelser: Registrering i Region Hovedstadens fortegnelse over forskningsprojekter. Journal-nr. P-2021-526 RET SPOR 2033, og er godkendt af Center for Regional Udvikling, Sundhedsforskning og Innovation: Godkendelse af ansøgning om videregivelse af oplysninger fra patientjournaler til brug for forskningsprojekt, jf. sundhedslovens § 46. stk.2. Journalnummer R-21031762. 

Projektleder: Liv Os Stølan

Recovery og retspsykiatri

KFR har igennem en årrække gennemgået international forskningslitteratur vedrørende recovery, rehabilitering og retspsykiatri. Dette arbejde lå til grund for planlægningen af retspsykiatrisk netværksseminar om sikker recovery, som PC Sct. Hans og Afdeling R var værter for i maj 2019. Litteraturgennemgangen er endvidere sammenfattet i KFR Arbejdspapir 3/2019: Recovery, rehabilitering og retspsykiatri – begrebsafklaring og dilemmaer. 

Fremadrettet vil KFR især have fokus på nye studier vedrørende offender recovery og secure recovery, samt erfaringer med RISK, NEED and RESPONSIVITY (RNR). Denne opmærksomhed på de særlige udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til recoveryunderstøttende indsatser i retspsykiatriske patientforløb, føder ligeledes ind til andre KFR-projekter med patient- og pårørendefokus, til undervisningsaktiviteter og til faglig refleksion vedrørende kriminalitetsforebyggelse.

Projektperiode: 2019 -2022

Projektleder: Jette Møllerhøj

Pårørende - også til retspsykiatriatriske patienter

Baggrund: Pårørende er centrale for psykiatriske patienter, og at de har vigtige roller for patienter i psykiatriske behandlingsforløb, er velkendt både i klinisk praksis og i forskning. I RHP er der et stærkt fokus på brugerdeltagelse, ligesom interesseorganisationer har også fokus på pårørende til psykiatriske patienter, men hverken interesseorganisationerne eller RHP har, så vidt vides, indtil nu haft en særlig fokus på pårørende til retspsykiatriske patienter. 

Fra klinisk praksis og fra KFRs tidligere projekter ved vi, at pårørende til rets-psykiatriske patienter oplever at en psykiatrisk særforanstaltning, udover en al-vorlig psykisk sygdom, medfører særlige problemstillinger. Pårørende er også berørt af den stigmatisering som retspsykiatriske patienter kan opleve fra det omkringliggende samfund – og i sociale og psykiatriske behandlingstilbud. At være pårørende til en der både er alvorlig psykisk syg og er dømt for (alvorlig) kriminalitet kan opleves som en dobbeltbelastning og en ’dobbeltstigmatisering’.

Fra klinisk praksis og forskning ved vi, at pårørende til retspsykiatriske patienter efterspørger faktuel information om retspsykiatriske behandlingsforløb og de forskellige faser deri. Manglende kendskab til retspsykiatriske behandlings-forløb, herunder kendskab til rollefordelingen blandt de mange samarbejdende aktører, kan medvirke til pårørendes oplevelser af at være i særligt kaotiske og sårbare situationer. Oplevelser af stigma og tabuisering kan også medføre, at pårørende ikke søger støtte eller hjælp til sig selv, hverken hos professionelle eller i eget netværk. 

Formål: 
  • At tilbyde pårørende til retspsykiatriske patienter faktuel viden om retspsykiatri og retspsykiatriske behandlingsforløb, for derigennem 
  • At styrke pårørendes mulighed for at bidrage til retspsykiatriske patien-ters recovery-proces 
  • At give pårørende til retspsykiatriske patienter en mulighed for at mø-des og dele erfaringer.
Leverancer:
Skriftligt informationsmateriale (www/brochure).
Kursus til pårørende til retspsykiatriske patienter.

Projektleder: Liv ​Os Stølan

​​​​Radikalisering, terrorisme og psykisk sygdom. Aktuel viden om begrebsuklarhed, lovgivning, risikofaktorer, identificering og håndtering

I 2018 udgav KFR arbejdspapiret ’Radikalisering, terrorisme og psykisk sygdom. Aktuel viden om begrebsuklarhed, lovgivning, risikofaktorer, identificering og håndtering’. KFR overvåger stadig  området og har ultimo 2021 gennemgået ny litteratur på området. Det forventes at der publiceres en opdatering til arbejdspapiret i løbet af 2022.​

Projektleder: Jette Møllerhøj


Redaktør