Projekter

​Igangværende projekter

​Vendepunkter - En kvalitativ undersøgelse af patienters og pårørendes erfaringer med forløb før og efter dom

Baggrund: Fra KFRs tidligere projekt Drømme & Muligheder ved vi, at der er stor villighed blandt patienter til at berette om erfaringer, ønsker og behov i forhold til hvordan de professionelles rehabiliteringsindsatser bedst tilrettelægges på en brugerorienteret måde. Vi savner dog fortsat viden om forebyggelsesaspekter, fx hvad der kunne være gjort tidligere for at mindske risiko for kriminalisering og deraf følgende foranstaltning. Der savnes endvidere viden fra patienters pårørende og netværk, der er tæt på forløb op til og under dom. Det antages, at der findes store mængder af viden fra pårørendes perspektiv, der kan nyttiggøres for en bredere gruppe.

Formål: At styrke mulighederne for at forebygge debut og vækst af retslige patienter og for at optimere recoveryprocesser for de, der allerede er idømt foran-staltninger.

Mål: At få mere præcis viden om, hvad patienter og pårørende selv peger på som afgørende vendepunk-ter i forløb op til dom og i tiden mens foranstalt-ningen står på.

Projektperiode: 1.03.2018 – 1.03.2024. Der forventes at kunne publiceres fra  projektet f.o.m. ultimo 2020.

Projektleder: Liv Os Stølan
Projektbeskrivelse: 

​Misbrugsbehandling i den specialiserede retspsykiatri i RHP - kortlægning og kvalificering af viden og praksis
Baggrund: Der savnes en samlet oversigt over det eksisterende vidensgrundlag samt hvilke kliniske tilgange der anvendes i forhold til misbrugsbehandling i den specialicerede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP). Der savnes viden om, hvordan den specialiserede retspsykiatri samarbejder med den kommunale misbrugsbehandling. 

Formål: 
  • At kortlægge aktuelt bedste viden
  • At frembringe viden om klinisk praksis og tilgange ift. misbrugsbe-handling i den specialicerede retpsykiatrisk i RHP (dvs. afd. R, Psykiatrisk center Sct. Hans (PCSH); afsnittene 80, 81 og 802, samt Retspsykiatrisk Ambulatorium, Psykiatrisk Center Glostrup (PCG)
  • At udarbejde retningslinjer for klinisk praksis afd. R, PCSH
Mål:
Afrapportering i form af et KFR Arbejdspapir
Videndeling til klinisk praksis
Implementering af retningslinjer/praksis Psykiatrisk Center Sct. Hans

Projektperiode: Februar 2019 – medio 2021

Projektleder: Liv Os Stølan

​§ 69-undersøgelsen – omfang og udvikling
§ 69-undersøgelsen udføres i samarbejde mellem Retspsykiatrisk Klinik, Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart, Retspsykiatrisk Afdeling Skejby og Retspsykiatrisk Afdeling i Aalborg. Undersøgelsen omfatter analyse af tre årgange af mentalerklæringer. Analyse- og skriveproces pågår og der forventes publiceret fra undersøgelsen i løbet af 2020.

Projektleder: Mette Brandt-Christensen

Recovery og retspsykiatri

KFR har igennem en årrække gennemgået international forskningslitteratur vedrørende recovery, rehabilitering og retspsykiatri. Dette arbejde lå til grund for planlægningen af retspsykiatrisk netværksseminar om sikker recovery, som PC Sct. Hans og Afdeling R var værter for i maj 2019. Litteraturgennemgangen er endvidere sammenfattet i KFR Arbejdspapir 3/2019: Recovery, rehabilitering og retspsykiatri – begrebsafklaring og dilemmaer. 

Fremadrettet vil KFR især have fokus på nye studier vedrørende offender recovery og secure recovery, samt erfaringer med RISK, NEED and RESPONSIVITY (RNR). Denne opmærksomhed på de særlige udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til recoveryunderstøttende indsatser i retspsykiatriske patientforløb, føder ligeledes ind til andre KFR-projekter med patient- og pårørendefokus, til undervisningsaktiviteter og til faglig refleksion vedrørende kriminalitetsforebyggelse.

Projektperiode: 2019 -2022

Projektleder: Jette Møllerhøj

Pårørende - også i retspsykiatrien

Baggrund: Pårørende er centrale for psykiatriske patienter, og at de har vigtige roller for patienter i psykiatriske behandlingsforløb, er velkendt både i klinisk praksis og i forskning. I RHP er der et stærkt fokus på brugerdeltagelse, ligesom interesseorganisationer har også fokus på pårørende til psykiatriske patienter, men hverken interesseorganisationerne eller RHP har, så vidt vides, indtil nu haft en særlig fokus på pårørende til retspsykiatriske patienter. 

Fra klinisk praksis og fra KFRs tidligere projekter ved vi, at pårørende til rets-psykiatriske patienter oplever at en psykiatrisk særforanstaltning, udover en al-vorlig psykisk sygdom, medfører særlige problemstillinger. Pårørende er også berørt af den stigmatisering som retspsykiatriske patienter kan opleve fra det omkringliggende samfund – og i sociale og psykiatriske behandlingstilbud. At være pårørende til en der både er alvorlig psykisk syg og er dømt for (alvorlig) kriminalitet kan opleves som en dobbeltbelastning og en ’dobbeltstigmatisering’.

Fra klinisk praksis og forskning ved vi, at pårørende til retspsykiatriske patienter efterspørger faktuel information om retspsykiatriske behandlingsforløb og de forskellige faser deri. Manglende kendskab til retspsykiatriske behandlings-forløb, herunder kendskab til rollefordelingen blandt de mange samarbejdende aktører, kan medvirke til pårørendes oplevelser af at være i særligt kaotiske og sårbare situationer. Oplevelser af stigma og tabuisering kan også medføre, at pårørende ikke søger støtte eller hjælp til sig selv, hverken hos professionelle eller i eget netværk. 

Formål: 
  • At tilbyde pårørende til retspsykiatriske patienter faktuel viden om retspsykiatri og retspsykiatriske behandlingsforløb, for derigennem 
  • At styrke pårørendes mulighed for at bidrage til retspsykiatriske patien-ters recovery-proces 
  • At give pårørende til retspsykiatriske patienter en mulighed for at mø-des og dele erfaringer.
Leverancer:
Skriftligt informationsmateriale (www/brochure).
Kursus til pårørende til retspsykiatriske patienter.

Tidsplan: 1. juli 2020 (planlægning) - 31. december 2021

Projektleder: Liv Os Stølan


Redaktør