​​

Projekter​Igangværende projekter​​
​​​Peers og retspsykiatri - erfaringer med implementering af peer support i den specialiserede retspsykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri

Formål:
 • At frembringe viden om erfaringer med ansættelse af recoverymentorer i specialiseret retspsykiatri
 • At kortlægge aktuelle tanker og forestillinger før implementering af et større antal recoverymentorer i Afdeling R og at lave følgeforskning på rekruttering, implementering og erfaringer med samarbejde med recoverymentorer.
Metode: Gennemgang af policypapirer og kortlægning af eksisterende erfaringer med ansættelse af recoverymentorer i den specialiserede retspsykiatri i Danmark. Interviews med nuværende og nyansatte recoverymentorer, patienter, ledelser og personale. 

Mål:
Tidsskriftartikel, deadline april 2023
Samlet dansksproget syntese i form af KFR Arbejdspapir
Foredrag på nationale og internationale konferencer m.m.
Videndeling af resultater i undervisningssammenhænge, lokale temadage i RHP mv.

Projektperiode: 2022-2024

For spørgsmål kontakt rhpkfr@regionh.dk​.

​​Esport som behandlingsaktivitet i retspsykiatrisk afdeling R, PC Sct. Hans (RHP) - Er der offender recovery i gaming?
Formål: At undersøge virkninger og eventuelle bivirkninger af Esport som behandlingsaktivitet og at afdække:
 • Om Esport som behandlingsaktivitet kan bidrage til øget livskvalitet, mindre ensomhed og kedsomhed
 • Hvorvidt denne type af aktivitet potentielt kan gøre skade, eksempelvis i form af øget aggression og/eller spilafhængighed.
Metode: Samtykkebaseret studie, hvor der indhente information fra SP om BVC score og fra Re-Act om SOAS-registreringer af evt. forekomst af voldsomme hændelser og døgnvariation (aggression). Patienter interviewes ift. Forensic Inpatient Quality of Life Questionaire-Short Version (FQL-SV), UCLA Loneliness Scale, 3-items og Gaming Disorder Test. Den validerede GDT er med hjælp fra Forskningsklinikken for Ludo-mani pragmatisk tilpasset og udvidet, så der også screenes for tegn på Gambling Disorder

Leverancer:
 • Fagfællebedømt KFR Arbejdspapir: Syntese, der sammenfatter principper for interventionen og resultater efter 6 mdr.
 • Engelsksproget tidsskriftartikel: Pilotstudie/casestudy med resultater efter 6 mdrs. intervention 
 • Foredrag på nationale og internationale konferencer m.m.
 • Videndeling af resultater i undervisningssammenhænge, lokale tema-dage i RHP mv.

Projektperiode: 2022-2024
For spørgsmål kontakt rhpkfr@regionh.dk​.

Erfaringer med at bo, besøge og arbejde i Danmarks ældste retspsykiatriske afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans
Formål: At undersøge erfaringer med at besøge, bo og arbejde i de retspsykiatriske senge-afsnit i Afdeling R på PC Sct. Hans i perioden 2022-2025.
Metode:
 • Kortlægning af de arkitektoniske principper om helende arkitektur, der ligger til grund for Udsigten (Ny Retspsykiatri Sct. Hans) og dens fire sengeenheder
 • Beskrivelse af arkitektur og indretning af de åbne sengeafsnit R12 og R4
 • Årlige interviews med patienter og pårørende fra alle afsnit i 2022, 2023, 2024 og 2025
 • Årlige fokusgruppeinterviews med personale fra forskellige faggrupper, der arbejder i henholdsvis lukkede og åbne sengeafsnit i 2022, 2023, 2024 og 2025.
Mål:
 • Samlet dansksproget syntese i form af KFR Arbejdspapir
 • To fagfællebedømte tidsskriftartikler: en der samler erfaringer fra de første to år i det nye byggeri ’Udsigten’, og en der samler erfaringer og gør status ultimo 2025, dvs. 4 år efter indflytning
 • Foredrag på nationale og internationale konferencer m.m.
 • Videndeling af resultater i undervisningssammenhænge, lokale temadage i RHP mv.
Projektperiode: 2022-2026

For spørgsmål kontakt rhpkfr@regionh.dk​.

RET SPOR 2033

RET SPOR 2033 er en prospektiv longitudinel kohorteundersøgelse af tre årgange af patienter der henvises til Region Hovedstadens Retspsykiatrisk Visitation for iværksættelse af dom i henhold til Straffelovens §§ 16 og 69. Dataindsamlingen afsluttes i 2033, og baseres på journaldata. 

Baggrunden for projektet, er at vi mangler viden om hvorvidt og hvorledes de idømte retspsykiatriske behandlingsforløb virker kriminalitetsforebyggende. Projektet vil bidrage til mere specifik viden om, hvordan de retspsykiatriske behandlingsforløb forløber og belyse udviklingen i centrale kriminalitetsrisiko- og beskyttende faktorer.  

​Projektet er registreret i Region Hovedstadens fortegnelse over forskningsprojekter: Center for Regional Udvikling, Sundhedsforskning og Innovation, Videncenter​ for Dataanmeldelser: Registrering i Region Hovedstadens fortegnelse over forskningsprojekter. Journal-nr. P-2021-526 RET SPOR 2033, og er godkendt af Center for Regional Udvikling, Sundhedsforskning og Innovation: Godkendelse af ansøgning om videregivelse af oplysninger fra patientjournaler til brug for forskningsprojekt, jf. sundhedslovens § 46. stk.2. Journalnummer R-21031762. 

For spørgsmål kontakt rhpkfr@regionh.dk​.

Recovery og retspsykiatri

KFR har igennem en årrække gennemgået international forskningslitteratur vedrørende recovery, rehabilitering og retspsykiatri. Dette arbejde lå til grund for planlægningen af retspsykiatrisk netværksseminar om sikker recovery, som PC Sct. Hans og Afdeling R var værter for i maj 2019. Litteraturgennemgangen er endvidere sammenfattet i KFR Arbejdspapir 3/2019: Recovery, rehabilitering og retspsykiatri – begrebsafklaring og dilemmaer. 

Fremadrettet vil KFR især have fokus på nye studier vedrørende offender recovery og secure recovery, samt erfaringer med RISK, NEED and RESPONSIVITY (RNR). Denne opmærksomhed på de særlige udfordringer og dilemmaer, der knytter sig til recoveryunderstøttende indsatser i retspsykiatriske patientforløb, føder ligeledes ind til andre KFR-projekter med patient- og pårørendefokus, til undervisningsaktiviteter og til faglig refleksion vedrørende kriminalitetsforebyggelse.

Projektperiode: 2019 -2023

For spørgsmål kontakt rhpkfr@regionh.dk​.

Pårørende - også til retspsykiatriatriske patienter

Baggrund: Pårørende er centrale for psykiatriske patienter, og at de har vigtige roller for patienter i psykiatriske behandlingsforløb, er velkendt både i klinisk praksis og i forskning. I RHP er der et stærkt fokus på brugerdeltagelse, ligesom interesseorganisationer har også fokus på pårørende til psykiatriske patienter, men hverken interesseorganisationerne eller RHP har, så vidt vides, indtil nu haft en særlig fokus på pårørende til retspsykiatriske patienter. 

Fra klinisk praksis og fra KFRs tidligere projekter ved vi, at pårørende til rets-psykiatriske patienter oplever at en psykiatrisk særforanstaltning, udover en al-vorlig psykisk sygdom, medfører særlige problemstillinger. Pårørende er også berørt af den stigmatisering som retspsykiatriske patienter kan opleve fra det omkringliggende samfund – og i sociale og psykiatriske behandlingstilbud. At være pårørende til en der både er alvorlig psykisk syg og er dømt for (alvorlig) kriminalitet kan opleves som en dobbeltbelastning og en ’dobbeltstigmatisering’.

Fra klinisk praksis og forskning ved vi, at pårørende til retspsykiatriske patienter efterspørger faktuel information om retspsykiatriske behandlingsforløb og de forskellige faser deri. Manglende kendskab til retspsykiatriske behandlings-forløb, herunder kendskab til rollefordelingen blandt de mange samarbejdende aktører, kan medvirke til pårørendes oplevelser af at være i særligt kaotiske og sårbare situationer. Oplevelser af stigma og tabuisering kan også medføre, at pårørende ikke søger støtte eller hjælp til sig selv, hverken hos professionelle eller i eget netværk. 

Formål: 
 • At tilbyde pårørende til retspsykiatriske patienter faktuel viden om retspsykiatri og retspsykiatriske behandlingsforløb, for derigennem 
 • At styrke pårørendes mulighed for at bidrage til retspsykiatriske patien-ters recovery-proces 
 • At give pårørende til retspsykiatriske patienter en mulighed for at mø-des og dele erfaringer.
Leverancer:
Skriftligt informationsmateriale (www/brochure).
Kursus til pårørende til retspsykiatriske patienter.

For spørgsmål kontakt rhpkfr@regionh.dk​.

​​

Redaktør