​​​​

Litteratur om dansk retspsykiatri

​Som en del af KFR's vidensberedskab kortlægges aktuel forskning og udviklingsprojekter i dansk retspsykiatri. Vi har fortrinsvis fokus på strafferetspsykiatrien og på snitflader til jura, etik, filosofi, psykologi, sociologi, kriminologi, antropologi og historie, samt på en forståelse af retspsykiatrisk pleje, behandling og rehabilitering som en kompleks tværfaglig og tværsektoriel indsats.

Oversigten er struktureret i nedenstående hovedtemaer. Klik på de enkelte temaer for at se litteratur om emnet.

Vil du vide mere om KFR's vidensberedskab, er du velkommen til at kontakte os på rhpkfr@regionh.dk​.


 • Kristensen, K. & Basse, E. M. (2019) Håndbog for psykiatribrugere og pårørende. Kend dine rettigheder (5. udgave). København: Sind
 • Elholm, T., Jakobsen, M. N. & Madsen, L. L. (2019). Kommenteret straffelov: Almindelig del (11. udgave). Jurist- og Økonomforbundet.
 • Madsen, H. B. (2017). Psykiatriret (2. udgave). København: Jurist- og Økonomforbundet.

 • Kamber, S. (2015). Psykisk syge lovovertrædere i nordisk strafferet. Aarhus: Juridisk Institut, Aarhus Universitet (ph.d.). Består af følgende artikler:
  • Kamber, S. (2012). Sindssyge straffelovsovertrædere. I Bragadóttir, R. (red.), NSfK's 54. forskerseminar: Selfoss, Island 2012. Jubilæumsseminar, 191-196. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.
  • Kamber, S. (2013). Mentally ill offenders in the Nordic countries. Methodological considerations in the design of a comparative study. I Storgaard, A. (red.), Research seminar report 55, 140-155. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.
  • Kamber, S. (2013). Psykisk syge lovovertrædere i et komparativt lys. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 100 (3), 358-368.

 • Brandt-Christensen, M. & Bertelsen, A. (2010). Sindssygdomsbegrebet i straffelov og psykiatrilov. Ugeskrift for Læger, 172 (17), 1274-1276.
 • Gottlieb, P., Kramp, P., Jensen, P. D. & Brandt-Christensen, M. (2008). Rustilstande og (u)tilregnelighed. Juristen, 90 (6), 177-187.
 • Sestoft, D. & Engberg, M. (2000). Law and Mental Health in Denmark. International Journal of Law and Psychiatry, 23 (5-6), 533-540.
 • Koch. I. E. (1995). Behandling som alternativ til frihedsstraf: samspillet mellem kriminalretten og social- og sundhedsretten. Jurist- og Økonomforbundet (ph.d.).
 • Sestoft, D. M. & Gottlieb, P. (1994). Retslige patienters status i sundhedsvæsenet. Ugeskrift for Læger, 156 (29), 4224-4228.
 • Waaben, K. (1968). Utilregnelighed og særbehandling: problemer i den strafferetlige lære om ansvar og sanktioner. København: Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler.

Vejledninger, Rigsadvokatmeddelelse mv. • Møllerhøj, J. (2019). 30 år med retspsykiatri: Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvor er vi på vej hen? KFR Arbejdspapir nr. 4. Roskilde: Psykiatrisk Center Sct. Hans.
 • Gram Larsen, T. (2012) Forensic psychiatry in Denmark. The Nordic Psychiatrist. 1, 18.
 • Lund, P. (2011). Sindssyg i gerningsøjeblikket. Retspsykiateren Peter Kramp -læge i lovens og sindets udkantsområde. København: Nyt Nordisk Forlag.
 • Sandberg, L. (2010). Dårligt begavede lovovertrædere – et komplekst indsatsområde med vokseværk. Handicaphistorisk tidsskrift, 24, 14-29.
 • Kramp, P. & Bock, C. (2008). Dansk retspsykiatri (notat).
 • Reinert, K. (2005). Retspsykiatri. Et fagområde i udvikling. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 83 (9), 1103-1117.
 • Grøndahl, P. (2005). Scandinavian forensic psychiatric practices -an overview and evaluation. Nordic Journal of Psychiatry, 59 (2), 92-102.
 • Grønbech, J. E. (1998). Retspsykiatri. En introduktion for sagsbehandlere. København: Frydenlund.
 • Holmberg, G. (1998). Forensic psychiatric practice in the Nordic countries. Nordic Journal of Psychiatry, 51 (39), 7-14.
 • Kramp, P. & Gottlieb, P. (1998). 'Behandling af retspsykiatriske patienter'. Ugeskrift for Læger, 160 (8), 1139.
 • Kramp, P. (1998). Retspsykiatri I. Strafferetspsykiatri. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 76 (8), 995-1001.
 • Holmberg, G. (1997). Forensic psychiatric research in the Nordic countries. The current state, potentials and possibilities. Nordic Journal of Psychiatry, 51 (39), 15-31.

Lærebøger
 • Hageman, I., Nielsen, C. T., Brandt-Christensen, M., Kessing, L. & Sørensen, P. (2019). Psykiske sygdomme. I: Bladbjerg, E. M. & Jacobsen, J. B. (red.). Sygdomslære for ikke-klinikere. København: Munksgaard.
 • Schultz, V. (2017). Retspsykiatri. I: Simonsen, E. & Møhl, B. (red.) (2017). Grundbog i psykiatri. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Brandt-Christensen, M. (2016). Retspsykiatri. I: Nyboe, L., Jørgensen, P. & Johansen, S. (red.). Psykiatri, 149-156. København: Munksgaard.
 • Sestoft, D. (2016). Retspsykiatri. I: Mors, O., Nordentoft, M. & Hageman, I. (red.) (2016). Klinisk psykiatri. København: Munksgaard.
 • Brandt-Christensen, M. (2012). Retspsykiatri. I Hageman, I. og Bauer, J. (red.). Psykiatri for ikke-psykiatere, 217-236. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Kramp, P., Lunn, V. & Waaben, K. (1996): Retspsykiatri. København: GadJura. • Folketingets Rigsrevision (2021). Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger. Retspsykiatriske patienters forløb.
 • Sundheds- og ældreministeriet (2015). Kortlægning af retspsykiatrien: Mulige årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter samt viden om indsatser for denne gruppe. I rapporten indgår nedenstående:
 • Pedersen, M. L. (2015). Vold begået alene og sammen med andre. Udviklingen i antallet af gerningspersoner i voldssager 1980-2013. Justitsministeriets Forskningskontor.
 • Hauerslev, H. (2013). Stoledans i retspsykiatrien. Advokaten92(1), 18-19.
 • Jørgensen, T. T. (2014). Udviklingen i domme til foranstaltningJustitsministeriets Forskningskontor.
 • Fink-Jensen, A. (2010). Stigning i antallet af voldsdømte psykiatriske patienter. Ugeskrift for Læger172(25), 2365.
 • Stevens, H., Nordentoft, M., Agerbo, E. & Mortensen, P. B. (2010): Dom til psykiatrisk behandling. Ugeskrift for Læger172(35), 2366-2370.
 • Kramp, P. & Gabrielsen, G. (2010). Retspsykiatriske patienter og deinstitutionaliseringen. Ugeskrift for Læger172(39), 2665.
 • Gabrielsen, G. & Kramp, P. (2009). Forensic psychiatric patients among immigrants in Denmark- Diagnoses and criminality. Nordic Journal of Psychiatry63 (2), 140-147.
 • Kramp, P. & Gabrielsen, G. (2009). The organization of the psychiatric service and criminality committed by the mentally ill. European Psychiatry24, 401-411.
 • Kramp, P. (2008). De nye asyler. Ugeskrift for Læger169(4), 295.
 • Kramp, P. & Sestoft, D. (2008). Psykose og kriminalitet. Ugeskrift for Læger170(46), 3768-3770. 
 • Gabrielsen, G. & Kramp, P. (2007). Det stigende antal retspsykiatriske patienter. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab94(3), 389-398.
 • Larsen, T. G., Valbak, L., Perto, G. & Reinert, K. (2006). Retspsykiatriske patienter i Danmark. Ugeskrift for Læger168(23), 2239-2242.
 • Hougaard, H. (2006). Retspsykiatriske patienter i Danmark. Ugeskrift for Læger168(23), 2225.
 • Kramp, P. & Gabrielsen, G. (2005). Retspsykiatriske patienter - udvikling 2000-2004. Ugeskrift for Læger167(47), 4469-4472.
 • Kramp, P. & Gabrielsen. G. (2004). Retspsykiatriske patienter i H:S – diagnoser, misbrug og kriminalitet. Ugeskrift for Læger166(34), 2890-2894.
 • Nordentoft, M. (2003). Afinstitutionalisering og kriminalitet blandt psykisk syge. Ugeskrift for Læger165(25), 2551.
 • Kramp, P. & Gabrielsen, G. (2003). Kriminalitet begået af psykisk syge 1977-1999 – udvikling, antal og årsager. Ugeskrift for Læger, 165(25), 2553-2356.
 • Andreasen, J., Hougaard, H. & Ege, P. (2002). Reportage: Stærk stigning i antallet af retspsykiatriske patienter. Ugeskrift for Læger164(51), 6106-6107.
 • Hansen, J. E. & Schmidt, P. E. (1999). En retspsykiatrisk ressourceopgørelse. Udviklingen i patientbelastningen i en nyetableret retspsykiatrisk afdeling. Sygehus Fyn, Middelfart, 31.12.1985-31.12.1995. Ugeskrift for Læger161(12), 1766-1769.
 • Ravn, L. (1996). Tredobling af de psykisk syges kriminalitet? Kriminalistisk årbog, 174-186. 

Nye foranstaltningsdomme (Justitsministeriets Forskningskontor)

Tværsnitsundersøgelser


 • Brandt-Christensen, M., Bock, C., Gabrielsen, G., Kramp, P., Larsen, T. G., Madsen, A., Pedersen, L., Reinert, K., Valbak, L. & Vinberg, M. (2017). §16-undersøgelsen. Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik og Retspsykiatrisk Afdeling Aalborg.
 • Madsen, A. L., Jacoby, M. & Kramp, P. (2001). Alvorlig kriminalitet hos ganske unge. Tyve års mentalobservationer af 15-17-årige i det storkøbenhavnske område. Ugeskrift for Læger, 163(1), 25-29.
 • Madsen, A. L., Jacoby, M. & Kramp, P. (2001). Alvorlig kriminalitet hos ganske unge. II. Kriminalitet, psykiatrisk morbiditet og mortalitet 15-20 år efter mentalobservation. Ugeskrift for Læger, 163(1), 29-31.
 • Hansen, P. E. & Schmidt, J. E. (1999). Mentalobservationer 1986-1993. Ugeskrift for Læger, 161(12), 1770-1774.
 • Kjeldbjerg, B. (1996). Brandstifter – hvem- hvorfor. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 3, 212-217
 • Kjeldbjerg, B. (1995). Brandstifter – hvem, hvorfor? Undersøgelse om brandstiftere. Århus: Psykiatrisk Hospital i Århus, Retspsykiatrisk afdeling

§69-undersøgelser

 • Brandt-Christensen, M. et al. (2021) Straf eller behandling – faktorer af betydning for en stigende anvendelse af psykiatriske særforanstaltninger til ikke-sindssyge lovovertrædere i Danmark i perioden 2003-2013. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 3/2021, 452-467​​

 • Straffelovens §69, belyst ved Retslægerådets udtalelser:
  • Gottlieb, P., Gabrielsen, G., Kørner, A. & Stølan, L. O. (2014). The impact of the Danish Medico-Legal Council on the choice between treatment and punishment for non-psychotic offenders. Nordic Journal of Psychiatry 68 (3), 213-218.
  • Kørner, A., Gabrielsen, G., Gottlieb, P. & Stølan, L. O. (2014). Psychiatric diagnosis and criminal record determine the courts' decisions. Danish Medical Journal, 61 (2), A4771.
  • Gottlieb, P., Gabrielsen, G., Kørner, A. & Stølan, L. O. (2013) Mentally disordered non-psychotic criminal offenders — Treatment instead of punishment. Nordic Journal of Psychiatry, 67 (6), 400-406.


PSP

Musikterapi

 • Frederiksen, B. V. (2019). Udvikling af den terapeutiske relation i musikterapi med indlagte retspsykiatriske patienter med skizofreni. Det humanistiske fakultet, Aalborg Universitet (ph.d.). Består af følgende artikler:
  • Frederiksen, B., Ridder, H. M. O., & Pedersen, L. (2015). Research in Music Therapy – Forensic Psychiatry.Tidsskriftet Dansk Musikterapi,12(1), 24–33.
  • Frederiksen, B. & Ridder, H. M. (2019). The therapeutic alliance with forensic psychiatric patients in music therapy and psychotherapy – a systematic literature review (Unpublished manuscript – submitted). Department of Communication and Psychology, Aalborg University.
  • Frederiksen, B., Ridder, H.M. & Pedersen, L. (2020). Alliance building in music therapy for forensic psychiatric patients with schizophrenia. An exploratory case study research design. Nordic Journal of Music Therapy , (published online, October 2020).

Seksualitet

 • Lund, J. (2020). Pædofili – behandling eller straf. Ugeskrift for Læger, 182, 131.
 • Bengtson, S., Sørensen, T. & Kristensen, E. (2019). Diagnostik og behandling af pædofili. Ugeskrift for Læger, 181, 2-6.
 • Lildal-Schrøder, N. (2019). Discussing Sexuality with Patients: Staff Attitudes and Beliefs. International Association of Forensic Mental Health Services, 4 (4), 2019, 5-6.
 • Hylleberg, M. S. & Larsen, M. (2012). Behandling af sex-kriminelle. Psykolog Nyt66 (15), 4-9.

Transkulturel psykiatri

 • Johansen, K. S. (2005). Kultur og Psykiatri. En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler. (ph.d.). Sct. Hans Hospital & Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
 • Jacobsen, C. B. & Johansen, K. S. (2002). Kulturmøde i psykiatrien. Hovedstadens Sygehusfællesskab & Sct. Hans Hospital.

Psykiatrisk sygepleje

 • Møllerhøj, J., Stølan, L. O. & Brandt-Christensen, M. (2016). A Thorn in the Flesh? Forensic Inpatients in General Psychiatry. Perspectives in Psychiatric Care52(1) 32-39.
 • Gildberg, F. A., Bradley, S. K., Tingleff, E. B. & Hounsgaard, L. (2015). Empirically Testing Thematic Analysis (ETTA): Methodological Implications in Forensic Mental Health Nursing. Nordisk Sygeplejeforskning5 (2), 193-207.
 • Gildberg, F. A., Bradley, S. K., Paaske, K. J. & Hounsgaard, L. (2014). The use of humor in forensic mental health staff-patient interactions. Journal of Forensic Nursing10(2), 98-105.
 • Hornhaver, B. (2012). Hverdag på den lukkede: Hvad kendetegner den daglige pleje på en lukket retspsykiatrisk afdeling? SDU-forsker har søgt svaret blandt psykisk syge mordere, voldtægtsforbrydere og pædofile. Ny viden, 6, 12-14.
 • Gildberg, F. (2012). Reconstructing Normality - Interactional Characteristics of Forensic Mental Health NursingEnheden for sygeplejeforskning, Syddansk Universitet (ph.d.). Består af følgende artikler:
  • Gildberg, F., Elverdam, B. & Hounsgaard, L. (2010). Forensic psychiatric nursing: a literature review and thematic analysis of staff-patient interaction. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing17(4), 359-368.
  • Gildberg, F. & Hounsgaard, L. (2010). Mellem empiri og teori: Symbolsk interaktionisme som ramme for et feltstudie i retspsykiatrisk sygepleje. Tidsskrift for Sygeplejeforskning26(2-3), 54-59.
  • Gildberg, F. A., Bradley, S. K., Fristed, P. & Hounsgaard, L. (2012). Reconstructing normality: characteristics of staff interactions with forensic mental health inpatients. International Journal of Mental Health Nursing, 21(2), 103-13.


Behandling/terapi

 • Bengtsson, S. & Christensen, T. Ø. (2013). Professionel kontakt med patienter i retspsykiatrien. I Iversen, T. & Rosenberg, N. K. (red.). Professionel kontakt i samtalebehandling (s. 225-240). København: Hans Reitzels Forlag.
 • Kristiansen, D., Brandt-Christensen, M. B., Ockelmann, H. H. & Jørgensen, M. B. (2012). The use of electroconvulsive therapy in a cohort of forensic psychiatric patients with schizophrenia. Criminal Behaviour and Mental Health, 22(2), 148-156.
 • Retspsykiatrisk OP-team, Psykiatrisk Center Glostrup (2011). Årsrapport 2011. Retspsykiatrisk OP-team. Region Hovedstaden Psykiatri. 
 • Retspsykiatrisk Afdeling R (2010). Kognitiv adfærdsterapi og miljøterapi i afdeling RPsykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstaden Psykiatri.  
 • Psykiatrien i Region Syddanmark (2009). Ideoplæg. Etablering af en samlet og udbygget retspsykiatrisk funktion i Middelfart. Region Syddanmark.
 • Steenberger, A. (2009). Retspsykiatere på farten skal forebygge psykisk syges voldUgeskrift for Læger, 171(25), 2070-2074.
 • Wøbbe, T. (2007). Miljøterapi og psykopati. I Heinskou, T. & Schjødt, T. (red.). Miljøterapi – på dynamisk grundlag (s. 217-232). København: Hans Reitzels Forlag
 • Brun, B. (1996). Psykoterapi og samarbejdsrelationer vedrørende den retspsykiatriske patient. Etablering af psykoterapeutisk kontakt. Matrix13(1), 6-24.

Recovery og rehabilitering

Erfaringer med Esport på retspsykiatrisk afdeling i Skejby


Somatiske problemstilinger/dødelighed

 • Pedersen, A. L. W., Lindekilde, C. R., Andersen, K., Hjorth, P. & Gildberg, F. A. (2020). Health behaviours of forensic mental health users, in relation to smoking, alcohol consumption, dietary behaviours and physical activity – a mixed methods systematic review. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing [udgivet online september 2020].
 • Høimark, L., Uhrskov Sørensen, L. & Andersen, L. V. (2020). Plasma Concentrations of Antipsychotics and QTc Prolongation: A Pilot Study. Nordic Journal of Psychiatry, 27, 1-6.
 • Uhrskov Sørensen, L., Bengtson, S., Lund, J., Ibsen, M. & Långström, N. (2020). Mortality Among Male Forensic and Non-Forensic Psychiatric Patients: Matched Cohort Study of Rate, Predictors and Causes-of-Death. Nordic Journal of Psychiatry, 4, 1-8.

Folketingets ombudsmand
Sundhedsstyrelsens haverikommission
Blåkærgård-sagen
Samarbejdsaftaler

 • Hvidhjelm J, Brandt-Christensen M, Delcomyn C, Møllerhøj J, Siersma V & Bak J (2022). Effects of Implementing the Short-Term Assessment of Risk and Treatability for Mechanical Restraint in a Forensic Male Population: A Stepped-Wedge, Cluster-Randomized Design. Frontiers in Psychiatry, 13:822295. 

 • Hvidhjelm, J. (2015). Forebyggelse af aggression og vold på psykiatriske afsnit via struktureret risikovurdering- evaluering af Brøset Violence Checklist i Danmark. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Består af følgende artikler:
  • Hvidhjelm, J., Sestoft, D., Theil Skovgaard, L. & Bjørner, J. (2014). Sensitivity and specificity of the Brøset Violence Checklist as predictor of violence in forensic psychiatry. Nordic Journal of Psychiatry, 68(8), 536-542.
  • Hvidhjelm, J., Sestoft, D. & Bjørner, J. (2014). The Aggression Observation Short Form Identified Episodes Not Reported on the Staff Observation Aggression Scale-Revised. Issues Mental Health Nursing, 35(6), 464-469.
  • Hvidhjelm, J., Sestoft, D., Theil Skovgaard, L., Rasmussen, K., Almvik, R. & Bjørner, J. (2016) Aggression on psychiatric wards: effect of the use of structured risk assessment. Issues in Mental Health Nursing, 37(12), 960-967. 

 • Bengtson, S. & Lund, J. (2010). Kriminelt recidiv blandt sædelighedskriminelle. Ugeskrift for Læger, 170(49), 4035-4039.
 • Pedersen, L. (2009). Assessment of Violence Risk in Mentally Disordered Offenders - A Structured Professional Judgement Approach in Danish Forensic Psychiatry. Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Består af følgende artikler:
  • Pedersen, L. & Rasmussen, K. (2006). Reliability of the Danish version of the HCR-20 risk assessment scheme. Scandinavian Journal of Forensic Science, 2, 45-96.
  • Pedersen, L., Rasmussen, K., Elsass, P. & Hougaard, H. (2010). The importance of early anti-social behaviour among men with a schizophrenia spectrum disorder in a specialist forensic psychiatry hospital unit in Denmark. Criminal Behaviour and Mental Health, 20(4), 295-304.
  • Pedersen, L. Kunz, C., Rasmussen, K. & Elsass, P. (2010). Psychopathy as a Risk Factor for Violent Recidivism: Investigating the Psychopathy Checklist Screening Version (PCL: SV) and the Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) in a Forensic Psychiatric Setting. International Journal of Forensic Mental Health, 9(4), 308-315.
  • Pedersen, L., Rasmussen, K. & Elsass, P. (2010). Risk Assessment: The Value of Structured Professional Judgments. International Journal of Forensic Mental Health, 9(2), 74-81.
  • Pedersen, L., Rasmussen, K. & Elsass, P. (2012). HCR-20 risk assessments as a guide for treating and managing violence risk in a forensic psychiatric setting. Psychology, Crime & Law, 18(8), 733-743.
  • Bengtson, S. & Pedersen, L. (2008). Implementation of Evidence-based Practices in Forensic Psychiatric Clinical Practice in Denmark: Are We There? Scandinavien Journal of Forensic Science, 14(2), 48-54.

 • Bengtson, S. B. (2008). Kriminelt recidiv blandt mentalundersøgte sædelighedskriminelle. Forekomst og prædiktion. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Består af følgende artikler:
  • Bengtson, S. (2008). Is newer better? A cross-validation of the Static-2002 and the Risk Matrix 2000 in a Danish sample of sexual offenders. Psychology, Crime and Law, 14 (2), 85-106.
  • Bengtson, S. & Pedersen, L. (2008). Implementation of Evidence-based Practices in Forensic Psychiatric Clinical Practice in Denmark: Are We There? Scandinavien Journal of Forensic Science, 14(2), 48-54.
  • Bengtson, S. & Långström, N. (2007). Unguided clinical and actuarial assessment of re-offending risk: a direct comparison with sex offenders in Denmark. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 19(2), 135-153.
  • Hansen, H. (1995). 'Farlige kriminelle – endnu engang'. Kriminalistisk årbog, 167-173.

 • Justitsministeriets Forskningskontor (2020). Typer af drab i Danmark. Justitsministeriet.
 • Brandt-Christensen, M., Balling, P. & Nitschke, K (2018). Skizofreni og kriminalitet. Ugeskrift for Læger, 180, 257-260.
 • Møllerhøj, J., Raben, H., Sørensen, L., Brandt-Christensen, M. & Stølan, L. O. (2016). "Hun plejer da at kunne tåle, at jeg truer med at hente en motorsav…" – Vold og trusler mod offentligt ansatte undersøgt i en dansk retspsykiatrisk population. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 2(103), 182-205.     
 • Stølan, L. O., Raben, H., Sørensen, L., Brandt-Christensen, M. & Møllerhøj, J. (2016). Kriminalitetsprofiler i en dansk retspsykiatrisk population – udfordringer for psykiatriens kriminalitetsforebyggende opgave? Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 3(103), 245-270.
 • Adamsen, M. L. (2013). Screeningsprojektet for psykisk sygdom. Kriminalforsorgen. Direktoratet for Kriminalforsorgen.

 • Stevens, H. (2013). Crime and Mental Disorders. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Består af følgende artikler:
  • Stevens, H., Nordentoft, M., Mortensen, E. & Bo, P. (2010). Dom til psykiatrisk behandling. Ugeskrift for Læger, 172(35), 2366-2370.
  • Stevens, H., Agerbo, E., Dean, K. & Nordentoft, M. (2012). Offending prior to first psychiatric contact: a population-based register study. Psychological Medicine, 42(12), 2673-2684.
  • Stevens, H., Agerbo, E., Dean, K., Mortensen, P. B. & Nordentoft, M. (2013). Reduction of crime in first-onset psychosis: a secondary analysis of the OPUS randomized trial. Journal of Clinical Psychiatry, 74(5), 439-444. 

 • Perlt, D., Andersen, K. W., Hagensen, P. & Grünberger, P. (2005). Undersøgelse af sammenhæng mellem psykisk sygdom og kriminalitet. Socialt Udviklingscenter.

 • Andersen, H. S. (2004). Mental Health in Prison Populations. A review – with special emphasis on a study of Danish prisoners on remand. Acta Psychiatrica Scandinavica, 110 (suppl. No. 424) (disputats). Består af følgende:
  • Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebaek, T., Gabrielsen, G. & Kramp, P. (1996). Prevalence of ICD-10 psychiatric morbidity in random samples of prisoners on remand. International Journal of Law and Psychiatry, 19(1), 61-74.
  • Sestoft, D., Andersen, H. S., Lillebaek, T. & Gabrielsen, G. (1998). Impact of solitary confinement on hospitalization among Danish prisoners in custody. International Journal of Law and Psychiatry, 21(1), 99-108.
  • Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebaek, T., Mortensen, E. L. & Kramp, P. (1999). Psychopathy and psychopathological profiles in prisoners on remand. Acta Psychiatrica Scandinavica, 99(1), 33-39.
  • Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebæk, T., Gabrielsen, G. & Hemmingsen, R. (1999). Heroin dependence: consequences and precursors related to route of administration. Nordic Journal of Psychiatry, 53(2), 153-158.
  • Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebæk, T., Gabrielsen, G., Hemmingsen, R. & Kramp, P. (2000). A longitudinal study of prisoners on remand: psychiatric prevalence, incidence and psychopathology in solitary vs. non-solitary confinement. Acta Psychiatrica Scandinavica, 102(1), 19-25.
  • Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebæk, T., Gabrielsen, G. & Hemmingsen, R. (2002). Validity of the General Health Questionnaire (GHQ-28) in a prison population. Data from a randomised sample of prisoners on remand. International Journal of Law and Psychiatry, 25(6), 573-580.
  • Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebæk, T., Gabrielsen, G. & Hemmingsen, R. (2003). A longitudinal study of prisoners on remand: repeated measures of psychopathology in the initial phase of solitary versus non-solitary confinement. International Jounal of Law and Psychiatry, 26(2), 165-77.

 • Gosden, N. P. (2004). Mental disorder and violence among young criminals. A clinical- and registerbased study. Retspsykiatrisk Klinik, København(ph.d.). Består af følgende:
  • Gosden, N. P., Kramp, P., Gabrielsen, G. & Sestoft, D. (2003). Prevalence of mental disorders among 15-17-year-old male ado-lescent remand prisoners in Denmark. Acta Psychiatrica Scandinavia, 107(2), 102-110.
  • Gosden, N. P., Kramp, P., Gabrielsen, G., Andersen, T. V. & Sestoft, D. (2005). Violence of young criminals predicts schizo-phrenia. A nine-year register based follow up of 15-19-year old criminals. Schizophrenia Bulletin, 31(3), 759-768
  • Gosden, N. P., Kramp, P., Gabrielsen, G., Andersen, T. V. & Sestoft, D. (2006). Mental disorders and charges of violent of-fences. A study of male adolescent remand prisoners. International Journal Law Psychiatry, 29(3), 186-194.

 • Munkner, R. (2004). Schizophrenia and Crime. Psykiatrisk Center Glostrup, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Retspsykiatrisk Klinik, København (ph.d.). Består af følgende artikler:
  • Munkner, R., Haastrup, S., Jørgensen, T. & Kramp, P. (2003). The Temporal Relationship between Schizophrenia and Crime. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 38(7), 347-353.
  • Munkner, R., Haastrup, S., Jørgensen, T., Andreasen, A. H. & Kramp, P. (2003). Taking cognizance of mental illness in schizo-phrenics and its association with crime and substance-related di-agnoses. Acta Psychiatrica Scandinavia, 107(82), 111-117.
  • Munkner, R., Haastrup, S., Jørgensen, T. & Kramp, P. (2005). Incipient offending among schizophrenia patients after first con-tact to the psychiatric hospital system. European Psychiatry, 20(4), 321-326.
  • Munkner, R., Haastrup, S., Jørgensen, T. & Kramp, P. (2009). Registrered criminality and sanctioning of schizophrenia patients. Nordic Journal of Psychiatry, 63(6), 485-492.
  • Munkner, R., Haastrup, S., Jørgensen, T. & Kramp, P. (2009).  The association between psychopathology of first-episode psy-chosis patients within the schizophrenia spectrum and previous offending. Nordic Journal of Psychiatry, 63(2), 124-131.

 • Sestoft, D. (1997). Skizofrene varetægtsfængslede – psykiatrisk anamnese, social baggrund og kriminalitet. Retspsykiatrisk Klinik, København. Består af følgende:

  • Sestoft, D. M. & Gottlieb, P. (1994). Retslige patienters status i sundhedsvæsenet. Ugeskrift for Læger, 156(29), 4224-4228.
  • Sestoft, D. (1996). Trends in Danish research on crime and mental health (1970-1994). A review. Nordic Journal of Psychiatry, 50(2), 161-168.
  • Sestoft, D., Andersen, H. S., Lillebaek, T. & Gabrielsen, G. (1998). Impact of solitary confinement on hospitalization among Danish prisoners in custody. International Journal of Law and Psychiatry, 21(1), 99-108.
  • Andersen, H. S., Sestoft, D., Lillebaek, T., Gabrielsen, G. & Kramp, P. (1996). Prevalence of ICD-10 psychiatric morbidity in random samples of prisoners on remand. International Journal of Law and Psychiatry, 19(1), 61-74.

Autisme

 • Kunz, C. (2008). Litteratur om retspsykiatri og autisme. Autismebladet, 3, 6-12.
 • Kunz, C. (2008). Direkte eller indirekte forhold mellem autismespektrumforstyrrelse (ASF) og kriminalitet? Autismebladet, 3, 13-16

Personlighedsforstyrrelser

 • Kongerslev, M. T. (2012). Personality disorder in Incarcerated Adolescent Boys – Screening and Assessment. Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland & Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Består af følgende artikler:
  • Kongerslev, M., Moran, P., Bo, S., & Simonsen, E. (2012). Screening for personality disorder in incarcerated adolescent boys: Preliminary validation of an adolescent version of the Standardised Assessment of Personality–Abbreviated Scale (SAPAS-AV). BMC Psychiatry, 12(1), 94.
  • Kongerslev, M., Bo, S., Forth, A., & Simonsen, E. (2015). Assessment of the Affective Dimensions of Psychopathy with the Danish version of the Inventory of Callous-Unemotional Traits among Incarcerated Boys: A study of Reliability, Criterion Validity, and Construct Validity. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 3(1), 80-96.
  • Kongerslev, M., Rossi, G., Bo, S., Buhl-Nielsen, B., & Simonsen, E. (submitted). Psychometric properties of the Danish version of the Millon Adolescent Clinical Inventory in clinical and offender populations. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. [submitted, september 2012].

Radikalisering og ekstremisme


 • Møllerhøj, Jette (2021). Fra bindegal til uanbringelig. Forståelser og reguleringer af psykiatrisk tvang i et historisk perspektiv. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 34, 23-45.
 • Møllerhøj, J. & Rasmussen I. M. (2020). Sindssygdomme helbredes ikke ved Piller og Draaber alene - om relevansen af et psykiatrihistorisk blik i undervisning af psykiatriske sygeplejersker. Psykiatrisk Sygepleje. 27 (2) 2020, 12-17.
 • Møllerhøj, J. (2019). 30 år med retspsykiatri: Hvem, hvad, hvor, hvorfor og hvor er vi på vej hen? KFR Arbejdspapir nr. 4. Psykiatrisk Center Sct. Hans.
 • Vaczy Kragh, J. (2018): Sikringen. Forbrydelse, farlighed og foranstaltninger – Sikringsafdelingen i dansk psykiatri 1918-2018. Syddansk Universitetsforlag.
 • Møllerhøj, J. & Vaczy Kragh, J. (2016). Sct. Hans 1816-2016. Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatrisk Center Sct. Hans.
 • Sonne, P. (2013). Retspsykiatri. Et kig på de gale og det farlige i arkivet. I: Kronegh og Dupont. Visdom og gamle arkivalier. Festskrift til Svend Ahrensbach.
 • Kramp, P. (2012). Nytorv 21. Er retspsykiatrisk center gennem et halvt århundrede. Fængselshistorisk Selskab, 14-55.
 • Kruse, F. (2010). Den fødte prostituerede. Mentalundersøgelser af prostituerede kvinder ved Københavns Byret 1936-1939. Bibliotek for Læger, 1, 56-77.
 • Larsen, B. (2010). Det ondes Forklaring: Max Schmidt og hans rolle i retsopgøret. Bibliotek for Læger, 202(4), 402-427.
 • Sonne, P. (2010). Danske psykiateres stræben efter anerkendelse: medikalisering eller ej?'. 1066, 3, 63-71.
 • Møllerhøj, J. (2008). On unsafe ground. The practices and institutionalisation of Danish Psychiatry 1850-1920. History of Psychiatry, 19(3), 321-337.
 • Sonne, P. (2008). Men selvfølgelig Jernstænger for Vinduerne. Nybrud i dansk retspsykiatri 1900-1935'. I Kragh (red.). Psykiatriens historie i Danmark. København: Hans Reitzels forlag, 120-146.
 • Møllerhøj, J. (2007). Balladen på 6. afdeling. Psykiatriens omverdensproblem – baggrund og betydning. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, januar, 65-75.
 • Møllerhøj, J. (2006). På gyngende grund. Psykiatriens praksisser og institutionalisering i DK 1850-1920. København: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ReproCenter.
 • Waaben, K. (1999). Dansk retspsykiatri i midten af 1800-tallet. Agrippa, 3/4, 257-267.
 • Waaben. K. (1997). Retspsykiatri og strafferet i historiens lys. København: Janssen-Cilag A/S.
 • Adserballe, H. (1977). Frihedsberøvelse og tvang i psykiatrien. Historiske og retspsykiatriske studier med særligt henblik på den danske sindssygelov af 1938 (disputats).
 • Larsen; B. (2008). Det ondes forklaring. Max Schmidt og hans rolle i retsopgøret. Historiespeciale, Københavns Universitet.


De særligt farlige (2022), DR1 (3 episoder)

Indefra med Anders Agger: Retspsykiatrisk afdeling (2021) DR1 (2 episoder)

Min datter er sindssygt farlig (2020), TV2

Hvorfor slog du vores piger ihjel? (2019), TV2

Olivers testamente (2019), DR2

Din psykopat! Min far er psykopat (2018), DR1

Din psykopat! Min kæreste er psykopat (2018), DR1

Din psykopat! Min chef er psykopat (2018), DR1

De sindssygt farlige (2018), TV2 (3 episoder)

For syg til straf (2017), TV2 (2 episoder)

Vold på hjernen (2017), DR1

Hvorfor slog du mor og far ihjel (2017), DR1

Dræbt i tjenesten (2017), DR1 (3 episoder)

Sindssyg i gerningsøjeblikket (2017), DR2 (2 episoder)

Rebellen fra Langeland (2016), DR1 (3 episoder)

De åndssvages historie: De farlige gener (2015), DR1

De åndssvages historie: De ustyrlige (2015), DR1

De åndssvages historie: Det store oprør (2015), DR1

Mænd, der dræber kvinder (2015), DR2 (2 episoder)

Dobbeltmorderen og Anders Lund Madsen (2015), DR1

På ubestemt tid: Bag murene på den lukkede (2015), DR1 (2 episoder)

Sindssygehospitalet med Anders Lund Madsen (2014), DR1 (4 episoder)

 • ​Harpøth, A., Kennedy, H.G., Terkildsen, M., Nørremark, B., Carlsen, A., Sørensen, L. (2022). Do improved structural surroundings reduce restrictive practices in psychiatry? International Journal of Mental Health Systems. 16.
 • Nielsen, M. Ø., Milting, K., Brandt-Christensen, A. M. & Ebdrup, B. H. (2020). Increased use of coercive procedures and prolonged hospitalization in compulsory admitted psychotic patients, who refuse antipsychotic medicine. Nordic Journal of Psychiatry, 74(5), 323-326.

 • Bak, J. (2015). Mechanical Restraint. Preventive Factors in Theory and Practice. Det Sundhedsvidenskabelige Faktultet, Københavns Universitet (ph.d.). Består af følgende artikler: 
  • Bak, J., Brandt-Christensen, M., Sestoft, D. M. & Zoffmann, V. (2011). Mechanical Restraint- Which Interventions Prevent Episodes of Mechanical Restraint? A Systematic Review. Perspectives in Psychiatric Care, 48, 83-94.
  • Bak, J. & Aggernæs, H. (2011). Coercion within Danish psychiatry compared with 10 others European Countries. Nordic Journal of Psychiatry, 66(5), 297-302.
  • Bak, J., Zoffmann, V., Sestoft, D. M., Almvik, R. & Brandt-Christensen, M. (2014). Mechanical Restraint in Psychiatry: Preventive Factors in Theory and Practice. A Danish-Norwegian Association Study. Perspectives in Psychiatric Care, 50(3), 155-166.
  • Bak, J., Zoffmann, V., Sestoft, D. M., Almvik, R., Siersma, V. D. & Brandt-Christensen, M. (2015). Comparing the effect of non-medical mechanical restraint preventive factors between psychiatric units in Denmark and Norway. Nordic Journal of Psychiatry, 23(1), 1-11.

 • Tingleff, E. B. (2019). Protest or Illness. A qualitative study of patients' and relatives' perceptions of situations associated with mechanical restraint in forensic psychiatrySyddansk Universitet. Består af følgende artikler:
  • Tingleff, E. B., Bradley, S. K., Gildberg, F. A., Munksgaard, G. & Hounsgaard, L. (2017). "Treat me with respect". A systematic review and thematic analysis pf psychiatric patients' reported perceptions of the situations associated with the process of coercion. Journal of Psychiatric Mental Health Nursing, 24(9-10), 681-698. 
  • Tingleff, E. B., Hounsgaard, L., Bradley, S. K. & Gildberg, F. A. (2019). 'Forensic psychiatric patients' perceptions of situations associated with mechanical restraint: a qualitative interview study'. International Journal of Mental Health Nursing, 28(2), 468-479.
  • Tingleff, E. B., Hounsgaard, L., Bradley, S. K. & Gildberg, F. A. (2019). '" A matter of trust and distrust": A qualitative investigation of parents' perceptions about the use of mechanical restraint on their adult children in a forensic psychiatric setting'. Journal of Forensic Nursing, 15(2), 120-130. 

 • Nielsen, L. D. (2018). Development and validation of the Mechanical Restraint - Confounder, Risk, Alliance Score (MR-CRAS) among forensic mental health clinicians. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Består af følgende artikler:
  • Nielsen, L. D., Gildberg, F. A., Bech, P., Dalsgaard, J. L., Munksgaard, G. & Hounsgaard, L. (2018). Forensic mental health clinician's experiences with and assessment of alliance regarding the patient's readiness to be released from mechanical restraint. International Journal of Mental Health Nursing27(1), 116-125.
  • Nielsen, L. D., Bech, P., Hounsgaard, L. & Gildberg, F. A. (2017). 'Mechanical restraint – confounders, risk, alliance score': testing the clinical validity of a new risk assessment instrument. Nordic Journal of Psychiatry71(6), 441-447.
  • Nielsen, L. D., Bech, P., Hounsgaard, L. & Gildberg, F. A. (2019). Construct validity of the Mechanical Restraint – Confounders, Risk, Alliance Score (MR – CRAS): a risk assessment instrument. Nordic Journal of Psychiatry, 73(6), 331-339.Redaktør