Tak for i år og samlet oversigt over KFRs publikationer i 2022

Vent...

​Vi har samlet en oversigt over publikationer, som enten er udgået fra KFR eller som vi på anden vis har været involveret i, i løbet af 2022. Igen i år har vi publiceret i relation til flere forskellige problemstillinger og lavet opfølgninger på centrale temaer i det retspsykiatriske felt. 

Sammenfatning af ny forskning om radikalisering, terrorisme og psykisk sygdom
I 2018 udkom KFRs første arbejdspapir om radikalisering, terrorisme og psykisk sygdom. Siden da har vi overvåget den internationale litteratur på området, og i marts i år udgav vi en opdatering af arbejdspapiret. Opdateringen sammenfatter hovedkonklusionerne på et område, der generelt er præget af metodiske svagheder. Der er dog udbredt enighed om at man ikke kan tale om entydige sammenhænge mellem psykisk sygdom og radikalisering, at radikaliseringsprocesser formes af et komplekst samspil af risikofaktorer og beskyttende faktorer, og at der er brug for grundige undersøgelser af, hvad der er på spil i særlige subgrupper og hos den enkelte, der ender med at radikalisere. Endelig peger forskningen på at der er risiko for at forstærke stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom ved forsimplede koblinger af sygdom og evt. voldsparathed.​

Risikovurderingsredskabet START (Short-Term Assessment of Risk and Treatability)
Artiklen "Effects of Implementing the Short-Term Assessment of Risk and Treatability for Mechanical Restraint in a Forensic Male Population: A Stepped-Wedge, Cluster-Randomized Design" bygger på et forskningsprojekt på PC Sct. Hans. I artiklen gøres rede for effekten af at benytte risikovurderingsværktøjet START i en retspsykiatrisk kontekst. Undersøgelsen er gennemført over fem år i otte retspsykiatriske afsnit på PC Sct. Hans og inkluderer 50 patienter indlagt i perioden. Studiet viser bl.a., at patienterne havde en lavere risiko for at blive bæltefikseret og en lavere risiko for at score højt på Brøset skalaen i den periode, man benyttede START. ​

​Afstigmatisering af retspsykiatri og retspsykiatriske patienter
Afstigmatisering og nuancering af fortællinger og fremstillinger af retspsykiatriske patienter er en central del af KFRs opdrag. Som en del af dette skrev vi i foråret en klumme til 'EN AF OS - Landsindsatsen for afstigmatisering af psykisk sygdom' om stigmatisering af retspsykiatriske patienter. I klummen er der er fokus på, hvordan man ofte rammes dobbelt af stigmatiserende fortællinger, når man både har en psykisk sygdom og har begået en kriminel handling. 

Centrale udfordringer for pårørende til retspsykiatriske patienter og nyt kursus i 2023
Pårørende til retspsykiatriske patienter oplever en del udfordringer i de forskellige faser før, under og efter dom til behandling eller anbringelse. KFRs artikel om dette emne bygger på interviews med pårørende fortaget i forbindelse med undersøgelsen 'Vendepunkter. Patienters og pårørendes fortællinger og erfaringer med forløb før og efter dom' fra 2021. Læs hele undersøgelsen her.

På baggrund af erfaringerne fra 'Vendepunkter' afholdt vi i foråret et kursus for pårørende til retspsykiatriske patienter. Vi forventer at afholde endnu et pårørendekursus i april-juni 2023. Hold øje med ny annoncering vedr. pårørendekurset på KFR's hjemmeside.

​Erfaringer med at leve på en afdeling i den specialiserede retspsykiatri under COVID-19
I samarbejde med kollegaer på CerF – Centre for Forensic Psychiatric Research and Development i Skejby er der udgivet en artikel, der undersøger patienters erfaringer med at leve på en afdeling i den specialiserede retspsykiatri, hvor COVID-19 restriktioner blev en gennemgribende del af hverdagslivet. Studiet peger konkret på, at små tilpasninger af praksis kan gøre en afgørende forskel for patienterne.

Medarbejdere med brugerbaggrund i retspsykiatriske kontekster
Siden 2013 har Region Hovedstadens Psykiatri haft en ambition om at øge andelen af medarbejdere med brugerbaggrund, kaldet peers eller recoverymentorer. I løbet af 2023 skal retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Sct. Hans ansætte af recoverymentorer på alle sengeafsnit. Derfor har KFR gennemført en kortlægning og sammenfatning af relevant viden om peers og retspsykiatri i form af et nyt arbejdspapir.

Gennemgangen af den internationale forskningslitteratur viser, at medarbejdere med brugerbaggrund kan have en meget væsentlig funktion i understøttelsen af den enkelte retspsykiatriske patients personlige recoveryproces. Ifølge litteraturen er det afgørende, at peers, der skal arbejde i en retspsykiatrisk kontekst har dobbelterfaring med at overkomme konsekvenser af såvel alvorlig psykisk sygdom som kriminalitet.

Ny KFR forskningsplan 2022-27
Som rosinen i pølseenden er der i år udkommet en ny forskningsplan for KFR. Planen skal ses i sammenhæng med Region Hovedstadens Psykiatris samlede forskningsstrategi, Treårsplanen 2022-2024 og den nationale forskningsstrategi for psykiatriområdet fra 2015. Det betyder, at KFR i de kommende år arbejder med følgende prioriterede forskningsområder:

  • Patient/bruger- og pårørendeperspektiver på livsforløb, håb og drømme, pleje, behandling og rehabilitering, stigma samt recoveryprocesser
  • Demografiske og epidemiologiske beskrivelser af den retpsykiatriske patientpopulation, herunder psykopatologi, somatisk overdødelighed, dobbeltdiagnoseproblematik, sociale forhold, kriminalitetsportefølje og strafferetslige sanktioner
  • Forebyggelse og tidlig indsats ift. alder og problemstilling (rediciv til kriminalitet/debut som retslig patient)
  • Sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser i retspsykiatriske forløb (kommune, region og Kriminalforsorgen i Frihed)
  • Civilretslig tvang

Læs hele forskningsplanen her: Kompetencecenter for Retspsykiatri (2022): Forskningsplan 2022-2027 . Roskilde: Kompetencecenter for Retspsykiatri.

Tak for i år :-)

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor