§ 69 –undersøgelsen

​Undersøgelsens formål er at opnå større viden om den gruppe af lovovertrædere, som ved mentalundersøgelse findes omfattet af straffelovens § 69.

​​​​​​​​​​​

​Baggrund

Antallet af retspsykiatriske patienter er steget betragteligt de sidste tyve år.

Det antages, at de fleste retspsykiatriske patienter lider af skizofreni og er omfattet af straffelovens § 16, stk. 1. Kriminalitetens art er ofte vold eller trusler om vold.

Det antages desuden, at cirka en tredjedel af de retspsykiatriske patienter har ikke-psykotiske lidelser, og dermed er omfattet af straffelovens § 69.

Der mangler viden om den gruppe af lovovertrædere, der er omfattet af § 69.

Undersøgelsens formål
At opnå større viden om den gruppe af lovovertrædere, som ved mentalundersøgelse findes omfattet af straffelovens § 69.

Nogle af undersøgelsens spørgsmål:

 • Er antallet af §69-sager stigende?
 • Har det diagnostiske mønster ændret sig?
 • Har kriminaliteten ændret sig?
 • Er alkohol- og stof-misbrug ændret?
 • Er der regionale forskelle?

Metode
En gennemgang af samtlige mentalobservationer foretaget i 2003 og 2008, hvor den sigtede blev fundet omfattet af straffelovens § 69.

Undersøgelsen er gennemført i de fire regioner, hvor der findes en regional enhed, der varetager ambulante mentalundersøgelser, det vil sige Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland.

Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem klinisk arbejdende retspsykiatere i de fire regioner.

Undersøgelsen dækker ca. 80% af alle § 69-sager i Danmark i 2003 og 2008.
Undersøgelsen udvides med data fra 2013.

Resultater
En stigning i det samlede antal afgivne mentalerklæringer fra de fire centre på 24% over 5 år.

I 2003 blev i alt afgivet 583 mentalerklæringer, heraf var 294 personer omfattet af straffelovens § 69.

I 2008 blev i alt afgivet 720 mentalerklæringer, heraf var 366 personer omfattet af straffelovens § 69.

Præliminære konklusioner fra § 69-undersøgelsen, udviklingen fra 2003 til 2008

 • Andelen af §69 sager i forhold til det totale antal afgivne erklæringer er uforandret, cirka 50 %.
 • Der ses en tendens til oftere at anbefale behandlingsdom frem for straf.
 • Hovedparten er mænd (84 %).
 • Kvinder idømmes oftere behandlingsdom end mænd.
 • Den dyssociale p​​ersonlighedsforstyrrelse er den hyppigste af personlighedsforstyrrelsesdiagnoserne.
 • Alkohol- og stofmisbrugs mønsteret er uændret.
 • Færre personlighedsforstyrrelsesdiagnoser – flere ADHD diagnoser på alle centre fra 2003 til 2008. Er der tale om reel stigning eller ændring af diagnostisk praksis?
 • Der er forskelle mellem de 4 regionale centre i antallet af ADHD-diagnoser, størst stigning i Region Midtjylland.

Undersøgelsens deltagende læger
Gitte Ahle, Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri.

Mette Brandt-Christensen, Psykiatrisk Center Glostrup, Region Hovedstadens Psykiatri.

Peter Fristed, Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Tina Gram Larsen, Retspsykiatrisk Afdeling, Aalborg, Psykiatrien i Region Nordjylland.

Kirsten Nitschke, Retspsykiatrisk Afdeling, Aarhus, Psykiatrien i Region Midtjylland.

Redaktør