​​​​​​

Pakkeforløb

Da standardiserede og velbeskrevne behandlingsforløb var en forudsætning for at lave randomiserede kliniske forsøg, etablerede CTP allerede i 2008 de såkaldte pakketilbud. Det har gennem årene udviklet sig fra et afgrænset pakketilbud til traume-ramte flygtninge til i dag at spænde mere bredt over gruppen af transkulturelle psykiatriske patienter. Flere af pakketilbuddene er kendetegnet ved i højere grad at være betinget af behov frem for diagnoser.Indledning af behandling

Alle henviste patienter ses indledningsvist af en læge med henblik på udredning, diagnosticering, vurdering af behandlingsrelevans og stillingtagen til behandlingstilbud. Lægen ser typisk patienten 1-3 gange før der kan tages endelig stilling til det videre forløb. 

 

Traume-pakke

Patienter som på traumatisk baggrund lider af PTSD og/eller depression kan tilbydes en T-pakke af 6-8 måneders varighed bestående af:

 • 10 lægesamtaler

 • 16 psykologsamtaler

 • socialrådgiversamtaler efter behov

 

Udrednings-pakke

Såfremt lægen ved visitationen mener, at patienten bør udredes mere grundigt kan tilbydes en U-pakke bestående af:

 • en samtale ved sygeplejerske eller socialrådgiver med fokus på det transkulturelle aspekt i lidelsen

 • en samtale ved psykolog med fokus på egnethed til psykoterapi

 • drøftelse på behandlingskonference med stillingtagen til behandlingstilbud

 • en orienterende lægesamtale om behandlingstilbud

Hvis patienten skal i behandling på CTP er der flere pakketilbud, som ikke er diagnoseafhængige men behovsafhængige. Behandlingspakkerne er af 3-4 måneders varighed og kan ved behov forlænges yderligere 3-4 måneder.

 

Støtte-pakke 

Patienter som typisk har behov for en mere bred støtte af såvel sygeplejerske, læge og socialrådgiver, men hvor psykoterapi er mindre relevant kan tilbydes en S-pakke bestående af:

 • 12 sygeplejerske samtaler

 • 3 lægesamtaler

 • socialrådgiver samtaler efter behov

 

Psykoterapi-pakke

Patienter, som har et relativt afgrænset behov for og ønske om psykoterapi og hvor man finder dem egnet til denne behandlingsform kan tilbydes en P-pakke bestående af:

 • 12 psykologsamtaler med kognitiv adfærdsterapi eller psykodynamisk korttidsterapi

 • 3 lægesamtaler

 • socialrådgiver samtaler efter behov

 

Læge-pakke 

Patienter som eksempelvis er meget dårlige, præget af kronisk sindslidelse, kun kan forholde sig til få personer, kun formår at give et sparsomt fremmøde, har tvivlsom motivation, har psykotiske symptomer, har afvigende adfærd, har et misbrug, har behov for justering af medicin og basal støtte og/eller behov for snarlig viderehenvisning til andet psykiatrisk regi kan tilbydes en L-pakke bestående af:

 • 6 lægesamtaler

 • socialrådgiver samtaler efter behov

 

Afslutning af behandling

Ved afslutning i CTP sendes epikrise til almen praksis og kopi til eventuel anden henviser samt patienten selv. Epikrisen indeholder en sammenfatning af behandlingsforløbet, anbefalinger vedrørende fremtidig behandling samt somatiske og sociale forhold af særlig relevans. De fleste patienter afsluttes til almen praksis alene men i nogle tilfælde anbefales opfølgning i andet psykiatrisk regi. ​

Redaktør