​​​​​​​​​​​

Behandlingstilbud

Da standardiserede og velbeskrevne behandlingsforløb var en forudsætning for at lave randomiserede kliniske forsøg, etablerede CTP allerede i 2008 behandlingspakker. Det har gennem årene udviklet sig fra et afgrænset pakketilbud til traume-ramte flygtninge til i dag at spænde mere bredt over gruppen af transkulturelle psykiatriske patienter. Flere af pakketilbuddene er kendetegnet ved i højere grad at være betinget af behov frem for diagnoser.​

Alle henviste patienter ses indledningsvist af en læge med henblik på udredning, diagnosticering, vurdering af behandlingsrelevans og stillingtagen til behandlingstilbud.

Udredningen foregår ved speciallæge i psykiatri eller en yngre læge under tæt supervision af speciallægen.

Da sygdomsudtryk og opfattelse kan være anderledes hos patienter med anden etnisk baggrund end dansk, anvendes de gængse udredningsskemaer med hensyntagen til dette. Der anvendes tolk i det omfang, det vurderes relevant. Til vurdering af kulturelle faktorers indflydelse på sygdomsbilledet anvendes Cultural Formulation Interview (CFI) ved behov. Ved visitationer på CTP anvendes udvalgte dele af Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN) til en indledende generel psykiatrisk udredning samt en mere specifik udredning for maniske og psykotiske symptomer.

Supplerende udredning

Hvis patienten under behandlingsforløbet frembyder symptomer der giver mistanke om anden psykiatrisk lidelse planlægges supplerende udredning. Her kan der f.eks. anvendes følgende diagnostiske vurderingsredskaber:

Lægen ser typisk patienten 1-3 gange før der kan tages endelig stilling til det videre forløb. Alle patienter, der ikke er flygtninge eller familiesammenførte tilbydes en vurdering af egnethed til forløb ved psykolog eller sygeplejerske før endelig stillingtagen til behandlingsforløb, medmindre lægen vurderer patienten primært vil profitere af behandlingsforløb i Lægepakke.

Det videre forløb består af en behandlingspakke hvis indhold kan variere på baggrund af patienternes individuelle behov. En afgørende del af behandlingen på tværs af faggrupper er psykoedukation. Målet med psykoedukation er at øge patientens kendskab til sin sygdom og symptomer, til behandlingen og i særdeleshed bevidstgøre om egne muligheder for at arbejde for bedring. CTP har udarbejdet psykoedukationsark på forskellige sprog der udleveres til patienterne og er at finde under psykoedukation.

Behandlingspakkerne afspejler desuden CTPs tværfaglige tilgang til behandlingen da både læger, sygeplejersker, psykologer og socialrådgivere involveres efter behov. Hver faggruppes tilgang til mødet med patientgruppen er beskrevet i behandlingsmanualer.

Disse manualer bruges internt for at skabe systematik på tværs af behandlingsforløbene, som håndbog til nye medarbejdere og kan desuden give udenforstående indblik i, hvordan fagpersoner i CTP arbejder. 

Der er følgende aktuelle behandlingspakker.

Traume-pakke

Patienter som på traumatisk baggrund lider af PTSD og/eller depression kan tilbydes en T-pakke af 8-12 måneders varighed bestående af:

 • 10 lægesamtaler
 • 16 psykologsamtaler
 • KRAM samtale med sygeplejerske
 • Socialrådgiversamtaler efter behov

Støttende-pakke 

Patienter som typisk har behov for en mere bred støtte af såvel sygeplejerske, læge og socialrådgiver, men hvor psykoterapi er mindre relevant kan tilbydes en S-pakke bestående af:

 • 16 sygeplejerske samtaler
 • 3 lægesamtaler
 • KRAM samtale ved sygeplejerske
 • Socialrådgiver samtaler efter behov

Psykoterapi-pakke

Patienter, som har et relativt afgrænset behov for og ønske om psykoterapi og hvor man finder dem egnet til denne behandlingsform kan tilbydes en P-pakke bestående af:

 • 16 psykologsamtaler med kognitiv adfærdsterapi eller psykodynamisk korttidsterapi, forudgået af indledende vurdering af psykoterapi egnethed og behov.
 • 3 lægesamtaler
 • KRAM samtale ved sygeplejerske
 • Socialrådgiver samtaler efter behov

Læge-pakke 

Patienter som eksempelvis er meget dårlige, præget af kronisk sindslidelse, kun kan forholde sig til få personer, kun formår at give et sparsomt fremmøde, har tvivlsom motivation, har psykotiske symptomer, har afvigende adfærd, har et misbrug, har behov for justering af medicin og basal støtte og/eller behov for snarlig viderehenvisning til andet psykiatrisk regi kan tilbydes en L-pakke bestående af:

 • 6 -10 lægesamtaler
 • Socialrådgiver samtaler efter behov

Afslutning af behandling

Ved afslutning i CTP sendes epikrise til almen praksis og kopi til eventuel anden henviser samt patienten selv. Epikrisen indeholder en sammenfatning af behandlingsforløbet, anbefalinger vedrørende fremtidig behandling samt somatiske og sociale forhold af særlig relevans. De fleste patienter afsluttes til almen praksis alene men i nogle tilfælde anbefales opfølgning i andet psykiatrisk regi. ​

Redaktør