​​​​​​​​​​​​

Målgruppe

Målgruppen i CTP er voksne flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge, med en traumatisk baggrund f.eks. fængsling med tortur, organiseret vold, længerevarende politisk forfølgelse eller krigs- og borgerkrigsoplevelser. 

Henviste skal have symptomer forenelig med en eller flere traumerelaterede psykiatriske lidelser, typisk PTSD, angst og/eller depression. Disse mennesker har ofte flere, langvarige traumatiske oplevelser og tab bag sig. På behandlingstidspunktet lever patienterne i eksil/migrationstilværelse i et land, hvor sprog og kultur ofte opleves som værende meget fremmedartet, og de plages ofte af akutte bekymringer af social karakter, eksempelvis økonomi, job, boligsituation og ofte den kritiske sit​uation i deres hjemlande.

Herudover medfører migration og flugttilværelsen en række uigenkaldelige tab, som kan komplicere sorgprocessen yderligere. Bl.a. tab af socialt netværk, tab af gratifikation, tab af uddannelses- og erhvervskompetencer, tab af modersmål som alment kommunikationsmiddel, tab af kulturelle identitet, tab af hidtidige tilknytning til eget land samt yderligere individuelle tab. Den samlede mængde af ovennævnte symptomer og faktorer medfører, at det ofte er en vanskelig udfordring at behandle traumatiserede flygtninge og indvandrere.

Til målgruppen hører desuden borgere af anden etnisk oprindelse end dansk med en psykisk lidelse der ikke nødvendigvis er traumerelateret, men hvor det vurderes, at patientens kulturelle baggrund har stor betydning for hvordan lidelsen udvikler sig, og for hvordan lidelsen forstås, udredes og behandles. Sammenlignet med en typisk flygtnings traumerelaterede psykiske lidelser, såsom posttraumatisk belastningsreaktion og/eller depression, er diagnoserne i denne gruppe af patienter ofte blandede, og gruppen er i høj grad heterogen.

Hvis du som patient mener du har brug for behandling i vores regi, kan du kontakte din praktiserende læge. 

Redaktør