​​​​​

Målgruppe

Målgruppen i CTP er voksne flygtninge, migranter eller familiesammenførte personer med en traumatisk baggrund f.eks. fængsling med tortur, organiseret vold, længerevarende politisk forfølgelse eller krigs- og borgerkrigsoplevelser. Henviste skal have symptomer forenelig med en eller flere traumerelaterede psykiatriske lidelser, typisk PTSD, angst og/eller depression.

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en relativt langvarig og ikke-sjælden kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige eller langvarige psykiske traumer, som ulykker, krig, katastrofer, overgreb (voldtægt, incest) og andre situationer, hvor personen føler sig i livsfare1. Lidelsen kendetegnes ved2:

Stadig genoplevelse (flashbacks) af den skræmmende hændelse både i vågen tilstand og under søvn

Undgåelse af handlinger eller situationer som minder om hændelsen

"Hyperarousal": irritabilitet, tendens til sammenfaren, søvnproblemer, koncentrationsbesvær og humørsvingninger

Subjektiv følelse af personlighedsforandring

Depression er kendetegnet ved forsænket stemningsleje, nedsat lyst eller interesse og nedsat energi eller øget træthed. Ledsagesymptomer omfatter nedsat selvtillid eller selvfølelse, selvbebrejdelser eller skyldfølelse, tanker om død og selvmord, tænke- eller koncentrationsbesvær, agitation eller hæmning, søvnforstyrrelser, appetit- eller vægtændring.


Disse mennesker har ofte flere, langvarige traumatiske oplevelser og tab bag sig. På behandlingstidspunktet lever patienterne i eksil/migrationstilværelse i et land, hvor sprog og kultur ofte opleves som værende meget fremmedartet, og de plages ofte af akutte bekymringer af social karakter, eksempelvis økonomi, job, boligsituation og ofte den kritiske situation i deres hjemlande.

Herudover medfører migration og flugttilværelsen en række uigenkaldelige tab, som kan komplicere sorgprocessen yderligere. Bl.a. tab af socialt netværk, tab af gratifikation, tab af uddannelses- og erhvervskompetencer, tab af modersmål som alment kommunikationsmiddel, tab af kulturelle identitet, tab af hidtidige tilknytning til eget land samt yderligere individuelle tab. Den samlede mængde af ovennævnte symptomer og faktorer medfører, at det ofte er en vanskelig udfordring at behandle traumatiserede flygtninge og indvandrere.

Til målgruppen hører desuden borgere af anden etnisk oprindelse end dansk med en psykisk lidelse der ikke nødvendigvis er traumerelateret, men hvor det vurderes, at patientens kulturelle baggrund har stor betydning for hvordan lidelsen udvikler sig, og for hvordan lidelsen forstås, udredes og behandles. Sammenlignet med en typisk flygtnings traumerelaterede psykiske lidelser, såsom posttraumatisk belastningsreaktion og/eller depression, er diagnoserne i denne gruppe af patienter ofte blandede, og gruppen er i høj grad heterogen.


Redaktør