Patienter

Hvem behandler CTP?

På Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (læs mere om os her) behandler vi voksne flygtninge, migranter eller familiesammenførte personer med en traumatisk baggrund f.eks. fængsling med tortur, organiseret vold, længerevarende politisk forfølgelse eller krigs- og borgerkrigsoplevelser. Vi behandler desuden personer af anden etnisk oprindelse end dansk med en psykisk lidelse der ikke nødvendigvis er traumerelateret, men hvor det vurderes, at patientens kulturelle baggrund har stor betydning for hvordan lidelsen udvikler sig, og for hvordan lidelsen forstås, udredes og behandles. Dem vi behandler har typisk PTSD, angst og/eller depression. 

Læs mere om vores målgruppe

 

Hvordan kommer man i behandling ved CTP?

De fleste af CTPs patienter henvises af egen læge og langt hovedparten afsluttes til opfølgning ved egen læge efter endt udredning og behandling.

Patienter der har mangeartede komplekse somatiske problemstillinger henvises først til Indvandrer Medicinsk Klinik på Hvidovre Hospital.

Hvis det efter grundig udredning ved IMK vurderes, at psykiatriske problemstillinger som f.eks. PTSD eller depression er fremtrædende i sygdomsbilledet, henviser IMK videre til en vurdering ved CTP.

De fleste patienter kan med fordel behandles i almen praksis med støttende samtaler, psykoedukation og medicin. Førstevalgs behandling mod PTSD, depression og angst er sertralin. Mod søvnbesvær bør man undgå sovemedicin men kan evt. supplere med mindre doser mianserin, mirtazapin eller andet.  

Ved mere vanskelige tilfælde med behov for et fokus på nærmere diagnostisk afklaring og mere avanceret medicinsk behandling, kan der henvises til psykiatrisk speciallægepraksis.

Der henvises til CTP ved mere komplekse tilstande f.eks. præget af langvarig behandlingsresistent lidelse, intermitterende psykotiske symptomer, lettere grader af misbrug, komplicerende sociale og kulturelle faktorer samt ved behov for tværfaglig indsats herunder psykoterapi.

Patienter med egentlige psykosediagnoser eller et ikke-kontrolleret misbrug hører normalt ikke til vores målgruppe men henvises til distriktspsykiatrien eller misbrugsbehandling.


Hvad består behandlingen af?

Ved den første undersøgelse, som vi kalder visitationen, vurderer lægen om patienten kan tilbydes behandling ved CTP. Et tilbud består af en behandlingspakke, hvis indhold kan variere afhængig af patienternes individuelle behov. Behandlingspakke-systemet afspejler vores tværfaglige tilgang til behandlingen da både læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere og fysioterapeuter involveres efter behov.

Læs mere om pakketilbuddene

En afgørende del af behandlingen, på tværs af pakketilbud, er psykoedukation. Målet med psykoedukation er at øge patienters kendskab til sygdommen og symptomerne, til behandlingen og specielt bevidstgøre om egne muligheder for at arbejde for bedring.

Læs mere om psykoedukation og de huske-ark der udleveres

Som supplement til behandlingen, anbefaler vi ofte patienter at søge rådgivning hos en række forskellige instanser i København angående sociale, økonomiske, sproglige, integrations- og uddannelsesmæssige problemstillinger eller deltage i netværksskabende aktiviteter. 

Se liste over nogle af de organisationer og væresteder CTP anbefaler

 

Virker behandlingen?

Behandlingen sigter mod et bedre funktionsniveau, bedring af livskvalitet og mindskning af symptomer. Målet er sjældent helbredelse, idet der ofte er tale om patienter med kroniske lidelser. 

Opgørelser af patienttilfredshed viser generelt en stor grad af tilfredshed med behandlingsforløbene. Vi er dog meget bevidste om, at vores tilgang kan optimeres. Målet med vores forskningsaktivitet er at øge effektiviteten. 

Læs mere om forskningen

OP

Redaktør