Farsi

فارسی

قابل توجه شرکت کننده گرامی در پروژه

این نامه را به این خاطر به شما مینویسیم که شما در یک دوره از سال - ۲۰۱۲ در مرکز تخصصی روانپزشکی فرافرهنگی )نام سابق: کلینیک درمانی آسیب های روحی روانی برای پناهنده ها در مرکز روانپزشکی گنتافته( تحت درمان - قرار داشتید و در دوره درمانی تان در پروژه تحقیقاتی علمی شرکت نموده بودید. تقاضای شما این بود تا از نتایج پروژه تحقیقی در جریان قرار گیرید. این نامه فقط جهت اطلاع شما در مورد نتایج پروژه تحقیقی نگاشته شده، و در این رابطه هیچ کاری نیست که شما باید انجام بدهید.

این پروژه تحقیقی در مورد تأثیر دو نوع داروی ضدافسردگی بنام های سرترالین Sertralin و ونلافاکسین Venlafaxin راه اندازی شده بود و همینطور تحقیق در مورد اینکه گروه های مشخصی از مریضانی که دوره درمانی معینی را سپری نموده اند، تا چه حد از همدیگر بیشتر بهبود یافته اند.

ما چنین دریافتیم که این دو نوع داروی ضدافسردگی طبق ارزیابی خود شخص، روی علایم و ناراحتی های روحی، کیفیت زندگی و فعالیت های اجتماعی که خود شخص ارزیابی کرده است، تأثیر دارد. این دو نوع دارو در مجموع نشان داده است که در بسیاری موارد که ما آنها را سنجش و میزان نموده ایم، تأثیر مثبت تقریبأ مشابه دارند. ولی به نظر می آید که Sertralin احتمالأ در زمینه میزان توانمندی شرکت کنندگان کمی بهتر تأثیر کند. از آنجائیکه فرق تأثیر این دو نوع دارو ظاهرا خیلی محدود است، بنابر این ما توصیه نمیکنیم که شرکت کنندگان به علت نتایج این تحقیقات، داروی خود را عوض  کنند.

در این پروژه یک چیز دیگر را نیز دریافتیم که ظاهرا خانمها نسبت به آقایان کمی بیشتر از این درمان استفاده برده اند، و در صورتیکه وضعیت مالی/ وضعیت کاری فرد نامطمئن باشد، کمی سخت است که بتوان از درمان نتیجه مطلوب بدست آورد. علاوه بر این تحقیقات نشان داده که پناهنده ها/ کسانیکه با خانواده خود الحاق شده اند و در دانمارک مدت کوتاه زند گی نموده اند، نسبت به کسانیکه مدت طولانی تر در دانمارک زندگی نموده اند، از این درمان بیشتر فایده برده اند. احتمالأ شاید به این دلیل که درمان موثر علایم و نشانه های روحی روانی در صورتیکه این مشکلات سال های زیادی وجود داشته - باشد، مشکل است. بنابراین اگر فرد علایم و نشانه های مشکلات روحی روانی را در اثر یک یا چند نوع واقعه های خشن -

تجربه میکند، فکر خوبی است که فورا به پزشک خانواده مراجعه کند، تا در صورت لزوم پیشنهاد درمان مناسب را دریافت نمایید.

با استفاده از فرصت میخواهم از شرکت شما در این پروژه تحقیقی بسیار تشکر نماییم. شرکت شما و دیگران در پروژه های تحقیقی ما اهمیت به سزای داشت، تا ما توانسته باشیم همیشه پیشنهادات درمانی خود را بهبود بخشیم، تا مریضان را در آینده تا حد امکان با پیشنهادات مؤثرتر درمان نماییم.

امیدوارم که از دوره درمانی خود در مرکز تخصصی روانپزشکی فرافراهنگی راضی بوده باشید، و در مورد پیشبرد پروژهتحقیقتی اطلاعات لازم در اختیارتان قرار گرفته باشد. در صورتیکه در مورد نتیجه پروژه سئوالی نزد شما است، یا درمورد اهمیت پروژه برای درمان خود سئوالی دارید، میتوانید از طریق ایمیل و تلفن زیر با من تماس بگیرید. مورد اهمیت پروژه برای درمان خود سئوالی دارید، میتوانید از طریق ایمیل و تلفن زیر با من تماس بگیرید.

با سلام های دوستانه

,Charlotte Sonne دُکتر مسئول پروژه به نمایندگی از کل گروه تحقیقی

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Psykiatrisk Center Ballerup

Maglevænget 2

2750 Ballerup

E-mail: charlotte.sonne@regionh.dk

Tlf. 3864 5178


Responsible editor