Nyt CTP projekt sætter fokus på håndtering af patienters sociale problemstillinger

​Projektet undersøger hvordan den nuværende koordinering af indsatsen overfor traumepatienter imellem Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP) og kommunerne i Region Hovedstaden kan bedres.

Ved hjælp af en bevilling fra Tværspuljen i Region Hovedstaden på 70.000 DKK får CTP socialrådgiver Bjarke Helmø to måneder til at udarbejde en projektprotokol til udviklings- og forskningsprojektet: En integreret social og behandlingsrettet indsats for socialt udsatte traumatiserede flygtninge og etniske minoritetspatienter med psykiatriske lidelser - Et udviklingsprojekt i tværsektorielt samarbejde mellem Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri og kommuner i Region Hovedstaden.

Målet med projektet er, at forbedre den samlede håndtering af socialt udsatte og sårbare patienters komplekse sociale problemstillinger gennem en integreret social- og behandlingsrettet indsats i et samarbejde mellem CTP og  aktører fra kommunalt regi. Tanken er, at såfremt sociale problemer adresseres mere målrettet vil det skabe skabe bedre forudsætninger for udbytte af den specialiserede tværfaglige traumebehandling. 

Projektet er aldeles relevant, da den tætte sammenhæng mellem psykisk sygdom og sociale problemer ofte giver anledning til en række udfordringer i henholdsvis psykiatrisk behandlingsregi og i kommunal praksis.

Det er særligt vanskeligt at skabe positiv progression i psykiatriske behandlingsforløb, når massive sociale problemer er altoverskyggende. Ligeledes er det problematisk for kommuner at tilrettelægge og iværksætte sociale indsatser for borgere, der ikke er i stand til at tage imod psykiatriske behandlingstilbud og måske endda ikke er optimalt lægeligt udredte grundet forskellige sociale stressorer.

Typiske sociale problemer hos patienter ved CTP, f.eks. begrænsede danskkundskaber, manglende indsigt i danske lovmæssige samfundsstrukturer og et begrænset socialt netværk, kombineret med psykiatriske problemer skaber særligt ringe forudsætninger for at kunne navigere i danske samfundssystemer. På denne baggrund er disse patienter i høj grad afhængige af en tilrettelagt og koordineret indsats fra aktørerne i behandlingsregi og i kommunerne.

Et tidligere forskningsprojekt på CTP viste at 93 pct. af behandlingssamtalerne er influeret af sociale problemer i sådan en grad, at optimal behandling ikke er mulig.


Redaktør