​​​​​​​​​​​​​​

Om CTP / About CTP


Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (i daglig tale kaldt CTP) er en psykiatrisk specialfunktion som servicerer landets største psykiatriske arbejdsplads Region Hovedstadens Psykiatri. Vi bor på Psykiatrisk Center Ballerup

Psykiatri er et sundhedsfagligt speciale som omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

På CTP fokuserer vi på diagnostik, behandling, uddannelse og forskning.
Vi dækker
  1. diagnostik og vurdering af særligt komplicerede transkulturelle psykiatriske patienter, herunder særligt kompliceret psykiatrisk sygdom hos etniske minoriteter, samt
  2. diagnostik og behandling af særligt komplicerede traumatiserede flygtninge.

Læs mere om vores patient målgruppe.

Vores dynamiske tværfaglige hold af medarbejdere består af læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, sekretærer og akademiske medarbejdere. Medarbejderstaben er desuden stærkt mangfoldig med en bred vifte af etniske baggrunde: bosnisk, svensk, argentinsk, pakistansk, irakisk, estisk, ægyptisk, iransk, spansk, sudansk, tysk og ungarnsk. Dette kommer os ofte til gode i mødet med vores lige så mangfoldige gruppe af patienter.

Vi har desuden en gruppe af engagerede studerende tilknyttet og nogle af regionens dygtigste timelønnede tolke med mange års erfaring i sundhedsfaglig tolkning.

CTP i tal

Ansatte: 40 (heraf 7 ph.d.-studerende)

Tolke: 30

Studentermedhjælpere: 12

Forskningsårsstuderende: 2

Bachelor/kandidat studerende: 6

I alt med lønnet eller studiemæssig tilknytning: 90

 

Aktivitet i 2016

Henvisninger: 608

Visitationer: 480

Afsluttede patienter: 606

Aktive 31/12-2018: 445

Ydelser: 10.630

CTP er, i forhold til vores beskedne størrelse, et meget forskningsaktivt sted. Læs mere om vores forskning.

 

TOPThe Mental Health Services in the Capital Region of Denmark is the country’s largest mental healthcare workforce with 5,000 employees in a number of different centres, including the Competence Centre for Transcultural Psychiatry (CTP).

Psychiatry is a medical area of specialisation that includes prevention, diagnosis, treatment, follow-up and rehabilitation of patients with psychotic and non-psychotic disorders and mental illness combined with substance abuse in adults. The area also includes research, development and training.

At CTP, we focus on diagnosis, treatment, training and research.

We cover

  1. diagnosis and assessment of particularly complex transcultural psychiatric patients, including particularly multifaceted psychiatric illness in ethnic minorities, as well as
  2. diagnosis and treatment of particularly complex traumatised refugees.
Our dynamic and multidisciplinary team consists of medical doctors, psychologists, social workers, nurses, secretaries and academic staff. The team is highly diverse with a broad variety of ethnic backgrounds: Bosnian, Swedish, Argentinian, Pakistani, Iraqi, Estonian, Egyptian, Iranian, Spanish, Sudanese, German and Hungarian. This is often beneficial in the encounter with our equally diverse group of patients.

We also have a large number of dedicated students affiliated and some of the Region’s most skilled interpreters with years of experience in healthcare interpreting.


We have, relative to our modest size, many ambitious research activities. Read more about our research. 

See a list of all our publications.

Read more about our research activity.

Please direct any queries concerning our work to transkulturel.psyk@regionh.dk


TOP

Redaktør