​​​​​​​​​​

Henvisning

De fleste patienter kan med fordel behandles i almen praksis med støttende samtaler og medicin. Vores førstevalgs behandling mod PTSD, depression og angst er sertralin eventuelt kombineret med mianserin mod søvnbesvær.  

Ved mere vanskelige tilfælde med behov for et fokus på nærmere diagnostisk afklaring og mere avanceret medicinsk behandling, kan der henvises til psykiatrisk speciallægepraksis.

Der henvises til CTP ved mere komplekse tilstande f.eks. præget af langvarig behandlingsresistent lidelse, intermitterende psykotiske symptomer, lettere grader af misbrug, komplicerende sociale og kulturelle faktorer samt ved behov for tværfaglig indsats herunder psykoterapi.

Patienter med egentlige psykosediagnoser eller et ikke-kontrolleret misbrug hører normalt ikke til vores m​ålgruppe men henvises til distriktspsykiatrien eller misbrugsbehandling.

Mange flygtninge og indvandrere i Region Hovedstaden henvises med komplekse fysiske og psykiske problemstillinger til udredning på Indvandrer Medicinsk Klinik på Hvidovre Hospital. Dem som viser sig, at tilhøre vores målgruppe viderehenvises til nærmere diagnostisk afklaring og eventuel behandling ved CTP. Hovedparten af vores patienter henvises dog fra almen praksis og langt hovedparten afsluttes igen udelukkende til opfølgning ved egen læge.

Behandlingen hos CTP sigter mod et bedre funktionsniveau, bedring af livskvalitet og mindskning af symptomer. Målet er sjældent helbredelse, idet der ofte er tale om patienter med kroniske lidelser. Opgørelser af patienttilfredshed viser generelt en stor grad af tilfredshed med behandlingsforløbene.

Alment praktiserende læger, speciallæger i psykiatri og læger fra de psykiatriske centre kan henvise til CTP via Psykiatriens Centrale Visitation: psykiatriCVI@regionh.dk.

Når vi har modtaget en henvisning fra Psykiatriens Centrale Visitation får patienten tilsendt et brev senest 1 uge efter henvisningsdatoen med en tid til vurdering ved læge​ senest efter 8 uger. 

Når vi har afklaret, hvad der skal ske med patienten orienterer vi straks den praktiserende læge samt eventuel anden henviser.

Ved afslutning orienterer vi igen den praktiserende læge med en grundig epikrise om diagnoser, behandlingens forløb og fremtidige anbefalinger. Vores målsætning er, at epikrisen sendes senest 3 hverdage efter afslutning.

Vi prioriterer højt at besvare henvendelser fra henviser så hurtigt som muligt. Hvis grupper af praktiserende læger, ligesom andre samarbejdspartnere, i Regionen ønsker at høre oplæg om behandling af vores målgruppe, stiller vi altid gerne op.


Redaktør