​​​​​​​​​​​​​​

Den danske neuropsykolgiske undersøgelse af ECTs bivirkninger (DANSECT)

Formålet er at beskrive hyppigheden, sværhedsgraden og varigheden af de kognitive bivirkninger efter ECT, samt finde prædiktorer for deres opståen. Der vil være et særligt fokus på autobiografiske hukommelsesforstyrrelser. Perspektivet er, at man vil kunne rådgive den enkelte patient bedre vedr. fordele og ulemper ved behandlingen. Projektet er primært finansieret via regeringens SATS-puljemidler.

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) er en af de mest effektive behandlingsformer mod svære depressioner, som vi har i dag. Efter ECT-behandling oplever omkring 80 % af patienter typisk en markant bedring i deres symptomer, og bl.a. selvmordsrisikoen nedsættes ganske betydeligt. Der hersker dog stadig debat om mulige bivirkninger af behandlingen, herunder om behandlingen medfører varige kognitive funktionsnedsættelser. Af disse er påvirkningen af den autobiografiske hukommelsesfunktion særligt ubehagelig og frygtet. Den autobiografiske hukommelse udgør de personlige erindringer fra vores liv og repræsenterer en vigtig del af vores identitet.
 
Formål: 
Vi vil undersøge hyppigheden, sværhedsgraden og varigheden af de kognitive bivirkninger efter ECT, samt finde prædiktorer for deres opståen.
 
Metode:  
DANSECT undersøger ændringer i kognitivt funktionsniveau, strukturelle og funktionelle hjerneforandringer, ændringer i depressionens sværhedsgrad samt øvrige kliniske mål. Vi undersøger en gruppe med ECT-patienter og en klinisk kontrolgruppe. Den første gruppe er indlagte patienter med depression, som modtager ECT-behandling, og den anden gruppe er matchede patienter med depression, som behandles psykofarmakologisk og/eller psykoterapeutisk. Undersøgelserne finder sted på tre tidspunkter: Før, umiddelbart efter endt ECT-behandlingsserie/lige inden udskrivelse, og seks måneder derefter. Forsøgsdeltagerne rekrutteres fra Region Hovedstadens psykiatriske centre.

Resultater og konklusion:
Vores forventninger til, hvad vi kan opnå med projektet, er at forbedre rådgivningen af patienter, der skal tage stilling til om de vil have ECT. Vi forventer, at projektet vil give svar på, hvor hyppige, svære og varige de kognitive bivirkninger er. Dertil forventer vi at kunne finde prædiktorer herfor. Hvis disse forventede resultater opnås, vil det på længere sigt være målet at implementere brugen af neuropsykologisk undersøgelse og MR-scanning forud for ECT som praksis i Region Hovedstadens Psykiatri og i resten af verden. I forlængelse heraf er det en forventning, at projektets resultater vil bidrage til mere viden om ECT som behandlingsmetode, og dermed understøtte det informerede grundlag bag valget af behandling, til gavn for både det sundhedsfaglige personale, patienterne selv og deres pårørende.​


​Fonde der støtter projekte​t:​

       Gerhart Lind Legat

Grosserer L. F. Foghts Fond​


 
Redaktør