Forskningsprojekter

​CNDR's forskningsprojekter omhandler de affektive lidelser eller behandlingen heraf. Du kan læse om vores igangværende projekter nedenfor. Vi forventer at opstarte flere forskningsprojekter i løbet af 2023.

​​Hvis du vil høre mere om vores projekter, er du velkommen til at kontakte os.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Den danske neuropsykologiske undersøgelse af ECT​​s bivirkninger (DANSECT)

Formålet er at beskrive hyppigheden, sværhedsgraden og varigheden af de kognitive bivirkninger efter ECT, samt finde prædiktorer for deres opståen. Der vil være et særligt fokus på autobiografiske hukommelsesforstyrrelser. Perspektivet er, at man vil kunne rådgive den enkelte patient bedre vedr. fordele og ulemper ved behandlingen. Projektet er primært finansieret via regeringens SATS-puljemidler.
​ 
Forsker: Ph.d.-studerende, neuropsykolog André Mathiassen
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech​


ECT and depression - understanding treatment response and blood-brain-barrier changes

Da electrokonvulsiv terapi (ECT) bliver brugt i hele verden, vil udvikling af præcise metoder til at forudsige hvilke patienter, der vil have effekt af behandlingen være af den største betydning for både læger og patienter. I det aktuelle studie har vi to vigtige mål: 1) At udvikle let tilgængelige og valide metoder baseret på MR-scanninger, der kan forudsige hvilke patienter, der opnår effekt af ECT. 2) At udføre et potentielt banebrydende proof-of-concept studie af blodhjerne-barrieren (BBB) før og efter ECT. 

Forsker: Ph.d.-studerende, MD Christoffer Lundsgaard
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech​


DEPRE-ST – En randomiseret kontrolleret undersøgelse af schematerapi til patienter med svært behandlelig depression i psykiatrien

Ph.d.-projektet har til formål at undersøge en særlig form for psykoterapi (skema-terapi) i en randomiseret kontrolleret forsøg med kronisk deprimerede patienter. Projektet er finansieret af Trygfonden.

Forsker: Ph.d.-studerende, psykolog Ida-Marie Arendt
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech
Projektleder: Psykolog, seniorforsker, ph.d., Stine Bjerrum Møller​


Drab på spædbørn – en retspsykiatrisk undersøgelse 1992-2​​016

Projektet laves i samarbejde med Retsmedicinsk institut, Skejby sygehus. I første omgang vil man gennemgå mentalerklæringerne samt Retslægerådets udtalelser for de gerningsmænd, som har ombragt deres barn i dets første leveår. Formålet er at beskrive psykisk sygdom og andre faktorer, der var med til at drabet bliver begået mhp. forebyggelse af nye drab. Der planlægges efterfølgende follow-up i danske registre mhp. beskrivelse af behandlingen, prognosen og senere fornyet kriminalitet. 
 
Forsker: MD Charlotte Fergo
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech


Mekanismer bag den antidepressive effekt af ECT – et mu​ltimodalt MR-studie​

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) er den mest effektive metode til at behandle svær depression. Den har været anvendt i klinisk praksis i over 80 år, men mekanismerne bag den antidepressive effekt og de kognitive bivirkninger er fortsat uklare. Hovedformålet med projektet er at belyse disse mekanismer. 

Forsker: Post doc, Ph.d., MD Krzysztof Gbyl
vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech​


Projekt med køresimula​tor

Køresimulatoren skal bl.a. bruges i DANSECT-projektet til at teste, hvordan forskningspatienternes kognitive funktion er. Derudover er planen, at den også skal bruges til at teste, hvor meget psykisk sygdom og psykofarmakologisk behandling påvirker den kognitive funktion. 

Forsker: Forskningsassistent, stud.med. Michelle Heesche
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech​


ANIMAL CONTAC​T

CNDR skal samarbejde med Foulum i et 4-årigt projekt vedr. brug af terapidyr.  Projektet består af to dele, hvor CNDR deltager i anden del, der består af to casestudies - et med plejehjemsbeboere og et med krigsveteraner. CNDR deltager i casestudiet om krigsveteraner, hvor man vil undersøgen effekten af en servicehunds tilstedeværelse hos krigsveteraner med PTSD - både i udfordrende og ikke-udfordrende situationer - dvs. med henholdvis høj og lav stressbelastning.  Projektet er finansieret af Trygfonden.

Forsker: Professor, cand.psyk., Lene Vase
Forsker: Professor, overlæge, MD Poul Videbech​


Precision Brain-Circuit Therapy (​​Precision-BCT)

CNDR er samarbejdspartner i et forskningsprojekt på Hvidorvre Hospital, hvor målet er at udvikle og kommercialisere en personaliseret hjernestimulering (Precision-BCT) for at gendanne hjernefunktioner hos behandlingsresistent depression. Projektet er finanseret af Innovationsfonden.

Forsker: ​
Vejleder: Post doc, MD Krzysztof Gbyl


Metabolisk og transkriptomisk profilering af kvinder me​​d fødselsdepression​

Fødselsdepression (FD) er en alvorlig lidelse, der rammer 5-15% af alle kvinder efter fødslen. Ubehandlet kan sygdommen have alvorlige konsekvenser for mor og barn på både kort og lang sigt. Man ved meget lidt om de specifikke årsager til FD hos kvinder uden tidligere psykiske lidelser. Der er dog noget, der tyder på, at reproduktive hormoner, muligvis i samspil med bestemte gener, spiller en vigtig rolle i udviklingen af sygdommen hos disse kvinder. Vi vil udnytte helt ny teknologi til at undersøge metabolisk aktivitet, og hvilke gener der udtrykkes i FD-kvinder sammenlignet med raske kvinder kort efter fødslen. Samtidig udnytter vi det nationale fødselskohorte studie, hvor 100,000 kvinder har deltaget, og hvor der nu findes opbevaret blodprøver taget i løbet af deres graviditet. På baggrund af resultaterne fra første studie vil vi undersøge markører, der er specifikke for FD for deres evne til at forudse en kommende FD i sidstnævnte kohorte.

Forsker: Cand.scient.san.publ. Marie-Louise Hee Rasmussen
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech​​


Neurobiologisk effekt af arbejdsrelaterede tilpasningsfors​​tyrrelse

Formålet med ph.d.-projektet er at identificere neurobiologiske ændringer i dopaminerge bindinger i den menneskelige hjernes belønningssystem, og deres mulige korrelation med det psykologiske symptom anhedoni. Der ses som et almindeligt kendetegn ved depression, angst og stress. Studiets population består af patienter fra Department of Occupational Health, Odense Universitetshospital og de undersøges vha. MRI og PET med forskellige tracere samt rating scales. Vi forventer at undersøgelsen vil bidrage væsentligt til forståelsen af disse sygdomme og tilstande og kunne vejlede mhp. ny behandlingsformer.​

Forsker: M.SC., ingeniør Saga Steinmann
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech​


Søvnkvalitet og effekt af kugledyne på søvnløshed g​​​rundet depression i ambulant psykiatri​

Ph.d.-projektet har til formål  at studere om en Protac Ball Blanket (PBB) kan være et innovativt ikke-farmakologisk alternativ til den medicinske behandling af søvnløshed blandt ambulante patienter med depression. Studiet udføres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Skejby og Odense Universitetshospital. 

Forsker: Cand.cur, sygeplejerske Sanne Toft Kristiansen
Vejleder: Professor,​​ overlæge, MD Po​ul Videbech​​


Inflammation og neuroprogression i An​​oreksi

I dette ph.d.-projekt ønsker vi at studere den øgede betændelsestilstand og kliniske tegn på neuroprogression såsom svækket social kognition og tab af emotionel reguleringskapacitet hos patienter med Anoreksi. Øget betændelsestilstand er også associeret med neurodegeneration hos mennesker med skizofreni og affektive lidelser. Studiet udføres i samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup.

Forsker: MD Klara Rasmussen
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech​


​Cancer Patients with Severe Mental Disorder (CA​​​SEMED)

Ph.d.-projektet udføres i samarbejde med Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og finansieres bl.a. af Kræftens bekæmpelse. Baggrunden er at cancerpatienter med svær psykisk sygdom (SMD) udgør en meget sårbar gruppe med dårlig symptomkontrol og komplekse psykosociale problemer. Deres forventede levetid er meget forkortet. Der er tre formål med projektet: At undersøge den specialiserede palliativpleje tilbudt til kræftpatienter med SMD i deres sidste tid (EOL). At udforske oplevelser, synspunkter og barrierer vedrørende EOL blandt kræftpatienter med SMD set fra det palliative sundhedspersonales synspunkt. At udvikle og teste en kompleks intervention (Den danske kræft-SMD EOL-plejemodel) blandt kræftpatienter med en allerede eksisterende SMD. Dette vil ske med en kombination af spørgeskemaundersøgelser, kvalitative studier og registerstudier.

Forsker: Cand.mag. Josefine Maria Bruun og professor, overlæge, MD Mette Asbjørn Neergaard
Vejleder: Professor, overlæge, MD Poul Videbech

Redaktør