National Klinisk Retningslinje (NKR) vedr. vanskelig behandlelig depression

​Region Hovedstadens psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab har fået bevilliget penge fra Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse af en NKR for vanskeligt behandlelig depression.

​Det er en klinisk erfaring, at patienter med vanskeligt behandlelige depression sjældent får systematiserede tilbud om evidensbaseret behandling. Det betyder dels at nogle depressioner vil blive kroniske, dels at omkring 60% trods behandling vil have restsymptomer fx i form af kognitive forstyrrelser, herunder ruminationer, svær træthed og apati. Udover at medføre et handicap, som kan vanskeliggøre rehabiliteringen, er sådanne restsymptomer sikre prædiktorer for tilbagefald af depressionen ved ophør med behandlingen. Ansøgerne til en NKR forventer så, at en NKR på dette område kan højne standarden for depressionsbehandling i Danmark med meget stor betydning for mange mennesker.

Formål: Formålet med retningslinjen er at samle viden om, hvilke behandlingstiltag der er empirisk evidens for virkningen af på et komplekst og vanskeligt område, hvor patienter er i betragtelig og langvarig lidelse grundet utilstrækkelig behandlingsrespons af depressive symptomer. Vi har brug for at vide, hvordan ressourcer med fordel skal anvendes og fordeles for at skabe værdi for patienten.

Afgræsning: Gruppen af deprimerede patienter, der har prøvet mindst 2 typer antidepressiva fra forskellige klasser i tilstrækkelig lang tid og i tilstrækkelig høj dosis. Depression er i retningslinjen afgrænset som lidelser inden for F30-området i WHO's Internationale Classification of Diseases (ICD).

Målgruppe: Psykiatere, psykologer, praktiserende læger og beslutningstagere.

Brugerinddragelse: En repræsentant for Depressionsforeningen er inviteret til at deltage i arbejdet med udarbejdelsen af retningslinjen. Derudover vil udkastet til den færdige retningslinje blive sendt i høring hos foreningerne SIND, Depressionsforeningen, Psykiatrifonden, Bedre Psykiatri samt Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. 

Udarbejdelsen af NKR: Udarbejdelsen af retningslinje vil foregå over et år med opstart marts 2019 og forventes afsluttet marts 2020. Der vil være en styregruppen og en arbejdsgruppe, der vil varetage udarbejdelsen:

Styregruppen:
Formand: Professor Poul Videbech
Projektleder: Forskningsleder/specialpsykolog Stine Bjerrum Møller
Fagkonsulent: Speciallæge/ph.d. Krzysztof Gbyl
Metodekonsulent: Seniorforsker Carsten Hjorthøj
Søgespecialist: Bibliotekar Karen R. Sigaard
Sekretær: PA/forskningssekretær Line Fønss

Arbejdsgruppen:
2 repræsentanter for Dansk Psykiatrisk Selskab
2 repræsentanter for Dansk Psykolog Forening
1 repræsentant for Dansk Selskab for Almen medicin
1 repræsentant for DASYS, DSR
1 repræsentant for Depressionsforeningen
1 repræsentant pr. region: Nordjylland, Syddanmark, Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden

Derudover består arbejdsgruppen af alle styregruppemedlemmerne samt et par enkelte særligt udpegede medlemmer.  Arbejdsgruppen tæller i alt 20 medlemmer. ​Fonde der støtter projektet:Redaktør