DRISP - Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse

Formål

Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelses (DRISP) hovedformål er at fremme selvmordsforebyggelse gennem forskningsbaserede studier, videreformidling og implementering. DRISP forsker i, og monitorerer løbende, risiko for selvmord i forskellige grupper i befolkningen, og overvåger udviklingen af selvmordsmetoder samt rater for selvmordsforsøg og selvmord. Udover at udføre evidensbaseret forskning, så udvikler DRISP også undervisningsmateriale til selvmordsforebyggelse.

Projekter


iCare

Der sker omkring 11.000 selvmordsforsøg årligt i Danmark, størsteparten af disse er unge personer under 25 år. De selvmordsforebyggende klinikker fremhæver at forældre ofte efterspørger information til hvordan de bedst kan hjælpe deres barn efter et selvmordsforsøg. Formålet med iCare-projektet er at: 1) i samarbejde med forældre at udvikle en hjemmeside til denne målgruppe, 2) at afprøve om hjemmesiden reducerer forældres stressbyrde i et randomiseret studie, 3) i et registerbaseret studie at undersøge om forældre til børn med selvmordsforsøg har flere stress-relaterede reaktioner end ikke-udsatte forældre.MINPLAN

Personer som har haft et selvmordsforsøg har en markant højere risiko for gentagne selvmordshandlinger. En af de anbefalede tiltag er en kriseplan. MINPLAN er udviklet som et selvhjælpsredskab til personer i krise. Dette forskningsprojekt består af: 1) en kvalitativt brugerinvolverende videreudvikling af MINPLAN, 2) et randomiseret studie af MINPLANs evne til at reducere selvmordstanker blandt brugere, 3) en brugerfokuseret evaluering af MINPLAN for at identificere barrierer og faciliteter for implementering. RCT-delen er under udførsel. Projektet har modtaget støtte fra TRYG Fonden.Register-baserede forskningsprojekter

I DRISP arbejder vi intensivt med monitorering og identifikation af risikogrupper for selvmordshandlinger. Selvmord skyldes sjældent en enket årsag men er et sammenfald af mange faktorer, bl.a. biologiske, psykiatriske, somatiske, psykologiske og sociale. Danske registerdata udgør en unik datakilde for at undersøge om bestemte befolkningsgrupper har en øget forekomst af selvmordshandinger. Læs mere om vores igangværende forskningsprojekter her: https://drisp.dk/category/igangvaerende-forskning-da/

Vores afsluttede forskningsprojekter er beskrevet her: https://drisp.dk/category/afsluttet-forskning/Selvhjælp Online mod Selvmordstanker

​I projektet Selvhjælp Online mod Selvmordstanker (SOS-projektet) undersøger vi om internetbaseret selvhjælpsterapi kan hjælpe personer med selvmordstanker (www.internetbehandling.dk/sos). Projektet har inkluderet 438 personer med selvmordstanker i perioden fra 2016-2018 og resultaterne vil publiceres i 2020. Projektet er støttet med midler fra TrygFonden.SAFE – Styrket Ambulant Forløb Efter Udskrivelse

​Tiden lige efter en psykiatrisk udskrivelse er forbundet med en meget høj selvmordsrisiko. Med SAFE projektet, som gennemføres i Psykiatrisk Center København i perioden marts 2018 til og med maj 2020, er formålet at undersøge om risikoen for selvmordsadfærd kan reduceres ved at indføre en mere systematisk udskrivningsproces. SAFE-forløbet omhandler tre procedurer 1) inden patienten udskrives er der face to face kontakt med den ambulante enhed, som skal følge op på patienten efter udskrivelse 2) inddragelse af pårørende inden udskrivelse eller i ugen efter udskrivelse 3) det ambulante team foretager hjemmebesøg i første uge efter udskrivelse med opfølgning på planer, gentagen selvmordsrisikovurdering og kriseplan.

Projektet har modtaget støtte fra Satspuljen.
Medarbejdere 

  • Anne Ranning, postdoctoral fellow, ph.d.
  • Anette Juel Kynde, ph.d.-studerende, sygeplejeske
  • Britt Morthorst, postdoctoral fellow, ph.d.
  • Cecilie Aalling, forskningsårsstuderende, stud.med.
  • Charlotte Mühlmann, postdoctoral fellow, ph.d.
  • Eybjørg A Heygum Egilsdóttir, projektleder, sygeplejeske
  • Jette Louise Skovgaard Larsen, teknologisk udvikler
  • Kate Andreasson Aamund, læge, forskningsleder, seniorforsker, ph.d.
  • Nikolaj Kjær Høier, forskningsårsstuderende, stud.med.
  • Trine Madsen, postdoctoral fellow, ph.d.


Læs mere om DRISP på www.drisp.dkRedaktør