​​​​

Henvisning af børn og unge

Center for Visitation​ og Diagnostik (CVD) forestår modtagelse af alle henvisninger til udredning og behandling i den hospitalsbaserede psykiatri på det børne- og ungdomspsykiatriske område. CVD forestår visitation af henvisninger til pakkeforløb og specialfunktioner.​​​​​​​

Visitationsvejledning samt visitationskriterier

Henvisningens indhold​

​​For at CVD kan foretage korrekt visitation, bør henvisningen indeholde følgende:

 • Henvisende læges navn, adresse og direkte telefonnummer

 • Forældres data og telefonnumre i dagtimerne.

 • Angivelse af, hvem der har forældremyndighed.

 • Skilte forældre med fælles foræ​ldremyndighed: Har begge accepteret henvisningen?

 • Er der behov for tolk? (Evt. navn på tolk som familien allerede anvender).

 • Henvisningsdiagnose.

 • Navn (og gerne tlf. nr.) på evt. sagsbehandler og skolepsykolog. Vedlæg eventuelle undersøgelser.

 • Navn (og gerne tlf. nr.) på andre professionelle, som familien har kontakt med.

 • Symptomer på psykisk lidelse/udviklingsforstyrrelse og relevante anamnestiske oplysninger, herunder vedr.

 • Familieforhold og tidl. kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien eller psykolog.

 • Somatiske forhold, herunder aktuel somatisk vurdering (patienter med spiseforstyrrelse: højde, vægt og evt. vækstkurve).

 • Aktuel medicin.

 • Øvrige forhold af betydning – evt. misbrug.

Hvem kan​ henvise?

Praktiserende læger, andre læger og kommuner via PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) eller sagsbehandler i socialforvaltningen kan henvise. Spædbørn kan henvises af sundhedsplejersker.

Almene problemstillinger varetages i kommunerne.

Hvordan?

CVD modtager både elektroniske henvisninger og papirhenvisninger. 

Elektroniske henvisninger er at foretrække. Ved en elektronisk henvisning undgår vi usikkerhed om afsender og dato. Risikoen for fejl er minimal. 

Elektronisk henvisning (for praktisende læger/speciallæger) skal sendes til lokationsnummer 5790002007521

Bilag kan sendes som PDF-filer på sikker mail (rhp-adm-cvi-bup@regionh.dk) 

Henvisn​​ingsskema (for kommune​rne​)

Henvisningsskema for kommunerne skal sendes på sikker mail (rhp-adm-cvi-bup@regionh.dk) 

Hvortil?

Som udgangspunkt skal alle henvisninger sendes til CVD.​

CVD forestår modtagelse af alle henvisninger til udredning og behandling i den hospitalsbaserede psykiatri på det børne- og ungdomspsykiatriske område. CVD forestår visitation af henvisninger til pakkeforløb og specialfunktioner.

Henvisninger til den fagspecifikke visitation skal også sendes til CVD, men bliver dog visiteret lokalt. ​

Tilbage​​meldin​g til hen​viser

Hvis henvisningen afvises i visitationen, får henviser og patient besked.

Hyppigste afvisningsgrunde er manglende oplysninger eller at patienten ikke er målgruppe for hospitalsbaseret psykiatri.​

Visiteres patienten til udredning/behandling, får patienten brev direkte fra det afsnit, hvor patientens udrednings- og behandlingsforløb opstartes.

Der går maksimalt otte dage, fra modtagelsen af henvisningen, til patienten får besked. Henviser orienteres ikke om dette fra CVD.

Akut he​nvisning

Ved akut behov for hjælp eller behandling kontaktes nærmest psykiatriske akutmodtagelse eller lægevagten direkte.

Akutte henvisninger skal ikke via CVD.​

Akutmodtagelse for børn og unge findes på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center - afdeling Glostrup. Læs mere her.

Henvisninger til privat beh​andling

CVD modtager ikke henvisninger til behandling i privat regi.

Frit ​sygehusvalg

Det skal tydeligt fremgå af henvisningen om patienten, i henhold til det frie sygehusvalg, ønsker henvisning til anden afdeling end den som patienten, i henhold til visitationsvejledningen, hører til.​​

Med det frie sygehusvalg kan alle borgere i Danmark vælge, hvor i landet de vil behandles. Det gælder uanset diagnosen, dvs. både patienter med psykiske og somatiske lidelser.​​

Det frie sygehusvalg gælder dog kun, hvis der ikke er forhold, som taler imod det. Det er lægen, der afgør det i den konkrete situation. Derudover kan en sygehusafdeling altid afvise en patient fra en anden region, hvis der f.eks. er kapacitetsproblemer.​

Bemærk, at et ønske om behandling på et bestemt sted i Region Hovedstadens Psykiatri kan betyde, at patienten må vente over 30 dage på udredning/behandling.Redaktør