​​​

Henvisning af voksne

​Center for Visitation​ og Diagnostik (CVD) forestår modtagelse af alle henvisninger til udredning og behandling i den hospitalsbaserede psykiatri​. CVI​ forestår visitation af henvisninger til pakkeforløb og specialfunktioner.​

Henvisningens indhold​

 • Henvisningsdiagnose

 • Aktuelle symptomer

 • Tidligere psykiske lidelser

 • Somatiske lidelser

 • Motivation for behandling

 • Sociale forhold

 • Medicinstatus

 • Evt. misbrug 

Bemærk! Ved henvisning til specialet spiseforstyrrelse skal henvisningen ydermere indeholde:

 
 • Højde, vægt, menstruationsforhold og forbrug af slankemidler, laksantia mm.

 • Somatisk komorbiditet eller komplikationer

 • Laboratoriesvar

Hvad indeholder en god henvisning?

​Henvisningen skal udfyldes så uddybende som muligt. Det er meget vigtigt, at oplysningerne er aktuelle. Der bør påføres henvisningsdiagnose. Henvisningen skal indeholde oplysninger om, hvad der ligger til grund for, at man finder hospitalsbaseret psykiatriskbehandling fornøden, frem for f.eks. henvisning til privatpraktiserende speciallæge i psykiatri. Formålet med henvisningen er, at få patienten i det rette behandlingsforløb.​

Hvem kan henvis​e?

Henvisningen skal være fra en læge. Oftest er det den praktiserende læge eller speciallæge der henviser. 

Hvordan?

Elektroniske henvisninger er at foretrække. Ved en elektronisk henvisning undgår vi usikkerhed om afsender og dato og risikoen for fejl er minimal.​

Sendes henvisningen pr. brev eller mail skal lægens navn, tlf. nr. og ydernr. fremgå af henvisningen.

Hvo​rtil?

Som udgangspunkt skal alle henvisninger skal sendes til CVD.​

CVD visiterer til alle Region Hovedstadens Psykiatriske centre. Primært til ambulant behandling herunder behandlingspakkerne, regionsfunktion og højt specialiseret funktion. Henvisninger til den fagspecifikke visitation skal også sendes til CVD, men bliver dog visiteret lokalt.

Tilbagemelding til hen​viser?

Hvis henvisningen afvises i visitationen, får henviser og patient besked.

Hyppigste afvisningsgrunde er manglende oplysninger eller at patienten ikke er målgruppe for hospitalsbaseret psykiatri.​​​

Visiteres patienten til behandling, får patienten brev direkte fra det center, hvor patientens behandlingsforløb opstartes.

Der går maksimalt otte dage, fra modtagelsen af henvisningen, til patienten får besked. Henviser orienteres ikke om dette fra CVD. 

Henvis​ninger til privat behandling

CVD modtager ikke henvisninger til behandling i privat regi.

Akut henvisning

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæs om akutte henvisninger her.

​​Interne henvisninger

Patienter der er indlagt på psykiatrisk center kan henvises direkte til ambulant behandling f.eks. OPUS eller distrikt psykiatri på samme center. Patienten kan også tilbydes en behandlingspakke på centeret, hvis ventetiden ikke overstiger to måneder.

Patienter der møder i skadestuen kan henvises direkte til indlæggelse og til ambulant behandling f.eks. OPUS eller distrikt psykiatri i samme center. Dog ikke til behandlingspakkerne, det skal foregå med henvisning fra patientens egen læge til CVD.

Frit s​ygehusvalg

Det skal tydeligt fremgå af henvisningen om patienten, i henhold til det frie sygehusvalg, ønsker henvisning til anden afdeling end den som patienten, i henhold til visitationsvejledningen, hører til.​​

Med det frie sygehusvalg kan alle borgere i Danmark vælge, hvor i landet de vil behandles. Det gælder uanset diagnosen, dvs. både patienter med psykiske og somatiske lidelser. ​

Det frie sygehusvalg gælder dog kun, hvis der ikke er forhold, som taler imod det. Det er lægen, der afgør det i den konkrete situation. Derudover kan en sygehusafdeling altid afvise en patient fra en anden region, hvis der f.eks. er kapacitetsproblemer.​​

Bemærk, at ved brug af frit sygehusvalg,​ vil vi give patienten den hurtigst mulige tid.


Redaktør