​​​​​​​​

Hvordan oplever patienter med borderline personlighedsforstyrrelse fokuseret korttids mentaliseringsbaseret terapi?

​​Forskere fra Region Hovedstadens Psykiatri har i et kvalitativt studie undersøgt patienternes oplevelse af fokuseret korttids mentaliseringsbaseret terapi til behandling af borderline personlighedsforstyrrelse. Undersøgelsen er en del af MBT-RCT-projektet. 

​​​Dette kvartals forskningsresumé er udarbejdet af  Emilie Hestbæk, psykolog, Forskningsenheden på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. ​

​​​Formål

Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) til patienter med borderline personlighedsforstyrrelse er typisk langvarig. I et nyt randomiseret klinisk studie (MBT-RCT) har forskere fra Region Hovedstadens Psykiatri, som de første i verden, sammenlignet fokuseret korttids MBT (5 måneder) med langvarig MBT (14 måneder) til behandling af patienter med borderline personlighedsforstyrrelse. I forlængelse af lodtrækningsforsøget, er der blevet udført en kvalitativ undersøgelse, hvis formål er at udforske patienternes oplevelse af korttids fokuseret MBT. 

Deltagere/Metode 

Semi-struktureret interviews med 12 patienter diagnosticeret med emotionel ustabil personlighedsstruktur, som havde gennemført korttidsfokuseret MBT. Alle interviews blev transskriberet, dobbeltkodet og analyseret i Nvivo ved hjælp af tematisk analyse. ​

Hovedfu​nd​

Analysen af interviewmaterialet resulterede i fundet af fire hovedtemaer, som hver især belyser en række faciliterende og begrænsende faktorer for bedring. Temaerne var følgende: ”Behandlingsvarighed – for kort eller for lang?”, ”Gruppen som et ’safe space’”, ”Uønskede oplevelser påvirkede behandlingen negativt” og ”Mit liv har forandret sig til det bedre”, som hver indeholder et varierende antal undertemaer. Overordnet set viser resultaterne, at de fleste patienter var tilfredse med behandlingen, som de oplever havde en positiv betydning for deres livskvalitet. Et mindre antal patienter ønskede dog mere terapi, men ikke nødvendigvis længere terapi. ​

Styrker og svagheder

Dette kvalitative studies fokus på patienternes perspektiv i korttids-MBT er det første af sin slags og bidrager med ny viden på området. Studiets resultater bør dog ses i lyset af både dets styrker og svagheder. En styrke ved dette studie er, at det baserer sig på interviews med ambulante patienter fra dansk psykiatrisk kontekst, hvorfor studiet har høj ekstern validitet. Ligeså anses antallet af deltagere i studiet for at udgøre en tilfredsstillende sample størrelse for et kvalitativt studie som dette. En af studiets begrænsninger består i, at der ikke er interviewet patienter, der har afbrudt behandlingen, og disse patienters perspektiv mangler. Derudover er interviews foretaget af forskningsassistenter, der ikke har klinisk MBT-erfaring, hvilket både kan ses som en svaghed, men ligeså en styrke, da dette sandsynligvis har mindsket omfanget af forudindtagelser i interviewsituationen.

Konklu​​​sion

Samlet set finder forskerne, at patienterne overordnet set var tilfredse med korttids MBT, og størstedelen af patienterne oplevede bedring, som var forbundet med en øget livskvalitet. Et mindre antal patienter ønskede dog mere behandling, særligt traumefokuseret behandling for PTSD, men ikke nødvendigvis længere behandling for deres personlighedsforstyrrelse. 


Redaktør