​​

Psi­lo­cy­bin-as­si­ste­ret psy­ko­te­ra­pi

​Der er tiltagende interesse for psykedelika til behandling af psykiatriske lidelser med forskellige hallucinogene stoffer. Her gennemgåes psykoterapien, der anvendes i nuværende forskning med psilocybin. 

Denne måneds forskningsresumé er udarbejdet af Kristian Høj Reveles Jensen, læge, ph.d.-studerende på BrainDrugs-D.

Vi er aktuelt i en psykedelisk renæssance, hvor bl.a. psilocybin undersøges til behandling af psykiatriske lidelser som depression, OCD og PTSD. Der har været fokus på stoffets farmakologiske serotonerge virkningsmekanisme, mens den psykoterapeutiske behandling omkring psilocybin-administrationen er mindre belyst. Dette til trods for, at der argumenteres for, at det er den primære mekanisme til forandring. Psilocybin-assisteret-psykoterapi (PAP) er et begreb, der bruges til at definere den etablerede og forsvarlige administration af psilocybin med psykologisk støtte som en klinisk intervention, der aktuelt anvendes i forskningen. PAP består af tre dele; forberedelse, behandlingen og efterfølgende bearbejdning af oplevelsen. Horton har gennemgået 11 kliniske studier, der beskriver PAP og finder følgende:

Terapeut​erne

Sessionsterapeuterne har hovedansvaret for at forberede deltagerne til psilocybin-behandlingen, yde psykologisk støtte under behandlingen og fremme integrationen af psilocybin. De omtales også som sitters eller guides.

Der var altid mindst to behandlere til stede under administration af psilocybin. Tre af studierne havde både en kvindelig og mandlig terapeut, baseret på tidlig psykedelisk forskning, der antydede, at en mand-kvinde-dyade giver deltageren en følelse af sikkerhed under behandlingssessionerne.

Terapeuternes undervises i psykedeliske oplevelser og mulige negative virkninger ved case-baseret undervisning, rollespil og ved at ledsage erfarne terapeuter i sessioner. Terapeuterne var både psykologer, psykiatere og sygeplejersker, samt andre grupper som præster og coaches.

Forberedelsen

Forberedelsen omfattede mindst én session (gennemsnitligt 3 sessioner) med fokus på at opbygge den terapeutiske alliance inden behandlingen og diskutere psilocybins effekter, samt at gennemgå livserfaringer, erfaringer med det aktuelle problem og/eller fastlæggelse af intentioner eller mål for behandlingen.

Psilocybin-ses​sionen

Behandlingssessionerne varierede både i antal (gennemsnitligt 3 sessioner) og længde (gennemsnitligt 6 timer). I alle studier blev patienten bedt om at ligge ned med sovebrille og lytte til en standardiseret musikliste for størstedelen af sessionen eller sessionerne i et rum ofte designet til at ligne en dagligstue. Her blev anvendt nondirective psykologisk støtte, hvor terapeuten etablerer en opmuntrende atmosfære og tydeliggør patientens ideer frem for at styre processen. Således at patienten støttes i at udtrykke og fortolke sine tanker og følelser. PAP minder derfor om den klientcentrerede terapi oprindeligt anbefalet af Carl Rogers i 1940'erne og blev også brugt i den første bølge af psykedelisk-assisteret terapi i 1950'erne.

Efterbehandlingssessi​onerne

Der er gennemsnitligt 6 efterbehandlingssessioner, der bliver omtalt som integrationsessioner, der kan foregå i grupper. Integration er løst defineret som refleksion over de usædvanlige tanker og følelser, der opstår i psilocybin-oplevelsen, og implikationerne af oplevelsen for de målrettede forandringsområder, således at patientens oplevelser og indsigter bearbejdes og integreres i dennes dagligdag og narrativ.

Psykoterapeu​​tiske retninger

Der anvendes dog forskellige psykoterapiformer i forberedelsen og integrationen.

Nogle studier anvender motivationsforbedrende terapi i forberedelsen og efterbehandlingssessionerne, hvor Motivational Interviewing og KAT anvendes til at ændre adfærd som f.eks. ved alkoholmisbrug.

Andre studier anvendte Supportiv-Ekspressive Gruppeterapi; en palliativ plejefokuseret eksistentiel behandlingsform, hvor der er fokus på lindring i øjeblikket, at fremme følelsesmæssigt udtryk og reducere dødsangst.

I andre studier er der anvendt en blanding af kognitive og psykodynamiske metoder. 

Psykoterapeutiske tek​nikker

Der anvendes også specifikke teknikker som:

  • Meditation og mindfulnessteknikker som bodyscan.
  • Skriveøvelser, hvor beskrivelser af oplevelsen og indsigter bruges til at støtte integrationen.
  • Visualiseringsteknikker til at berolige patienterne før behandling.

Opsumm​ering

Litteraturgennemgangen viser, at på tværs af alle 11 kliniske forsøg har PAP tre stadier: forbehandling, behandling og efterbehandling. Forbehandlingssessionerne involverede direkte interaktion med terapeuterne med det formål at opbygge en terapeutisk alliance og at forberede deltageren til psilocybin-behandlingen. I behandlingssessionerne, hvor psilocybin blev administreret, blev der anvendt nondirektiv understøttende terapi samt en modificeret form for musikterapi. Efterbehandlingssessioner havde til formål at reflektere og integrere oplevelser fra behandlingssessionerne i deltagerens liv.

Flere psykoterapeutiske metoder bliver brugt i modificeret form til forsøgene med psilocybin-assisteret terapi. Men i lyset af de forskellige studiedesigns burde fremtidig psilocybin-forskning også undersøge, hvilke psykoterapeutiske metoder og teknikker, der er mest passende til PAP, samt hvilke psykoterapiformer, der fungerer bedst ved lave versus høje doser psilocybin.

Vi har tidligere i Danmark brugt psykedelika i psykiatrisk behandling. Næsten 400 patienter blev  i 1960-1973 behandlet med LSD, der har en virkning som psilocybin, men med længere virkningstid. Behandlingen med LSD var uden psykologisk forberedelse eller støtte og blev anvendt bredt fra skizofreni, til depression og stammen. Der var mange tilfælde af forværring, selvmordsforsøg og hvad der i dag må tolkes som PTSD.

Aktuelt er der i forskningen og i befolkningen en tiltagende interesse for psykadelika som psilocybin. På Rigshospitalet er der aktuelt et studie med PAP for alkoholmisbrug i gang og overvejelser om et PAP-studie for depression. Samtidig er der i Danmark en stigende gruppe af terapeuter, der tilbyder psykedelika-assisteret terapi, trods psilocybin og andre psykedelika er ulovlige. Andre terapeuter tilbyder integration efter psykedelika-brug. Intentionen er god, men kan samtidig legitimere selvterapeutisk psykedelika-brug uden den nødvendige forberedelse og psykologisk støtte. Dette kan være psykologisk skadeligt, hvorfor forskning og viden omkring de psykologiske rammer omkring psykedelika-baserede behandlinger er nødvendig.​


Redaktør