Specialepraksiskonsulenters opgaver

​Funktionsbeskrivelse for specialepraksiskonsulenter i psykiatrien​.

​​​Formål 

Specialepraksiskonsulenter med tilknytning til Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) bidrager til helhed i patientforløb med høj faglig kvalitet, god service og effektiv ressourceudnyttelse. Funktionen som specialepraksiskonsulent i psykiatrien skal:

 • ​Styrke kommunikationen og samarbejdet mellem almen praksis og psykiatri
 • Arbejde for sammenhængende og mere ensartede behandlingsforløb på tværs af regionen
 • Arb​​ejde for at de enkelte patientforløb tilrettelægges hensigtsmæssigt ved sektorovergange
 • Bidrage til at optimere kvaliteten i samarbejdet mellem almen praksis og psykiatri.

Funktionen

Specialepraksiskonsulenterne i psykiatrien refererer til styregruppen for konsulentordningen. Den daglige reference er til den administrative og de faglige koordinatorer, og det daglige arbejde koordineres med sekretariatet for konsulentordningen og psykiatripraksiskonsulent. Herudover skal specialepraksiskonsulenterne have kontakt til de respektive afdelingsledelser med henblik på at styrke samarbejdet mellem almen praksis og psykiatri. Specialepraksiskonsulenterne har derfor en vigtig strategisk funktion som både formidler og som samarbejdskanal for psykiatriske patientforløb på tværs af sektorer. ​​

Funktionen som specialepraksiskonsulent i psykiatrien er en integreret del af KAP-H. Specialepraksiskonsulenternes arbejde skal bidrage til at skabe sammenhæng i regionens kvalitetsindsatser for almen praksis. Det forventes derfor, at specialepraksiskonsulenterne deltager i relevante kvalitetsprojekter i KAP-H. ​​

Opgaverne indeholdt i det faste månedlige honorar er:

 • At have ansvar for at formidle kontakt mellem psykiatrien og de praktiserende læger i optageområdet
 • At medvirke ved udarbejdelse og opdatering af patientforløbsbeskrivelser inden for psykiatriske specialer. Forløbsbeskrivelserne forfattes i mindre teams af specialepraksiskonsulenter med psykiatripraksiskonsulenten som tovholder på processen
 • At indgå i KAP-H’s projekter, herunder audits
 • At indgå i KAP-H’s projekter og indsatser vedr. enten voksenpsykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri i samarbejde med medarbejdere fra RHP
 • At samarbejde med patientsikkerhedskonsulenterne om UTH-indsats
 • At afholde og deltage i diverse netværk og følgegrupper både i og uden for regi af KAP-H
 • At afholde diverse gå-hjem-møder i samarbejde med hospitalspraksiskonsulenten
 • At deltage i KAP-H’s uddannelsesprogram og netværksmøder
 • At deltage i samordningsudvalgsmøder

Faste aktiviteter, som udløser honorar ved indsendelse af E-faktura

 • Deltagelse i møder i Sundhedsfagligt Råd for voksenpsykiatri og Sundhedsfagligt Råd for børne- og ungdomspsykiatri
 • Deltagelse i opgaver efter anmodning fra Sundhedsfagligt Råd eller samordningsudvalg
 • Deltagelse i ekstraordinære regionale og nationale fora.
NB: Alle opgaver og repræsentationer skal koordineres med sekretariatet for KAP-H.​

Redaktør