​​​​​​

Henvisning

​​Når et barn eller en ung med psykisk mistrivsel af en sværhedsgrad, der er for kompliceret til, at barnet/den unge kan få tilstrækkelig hjælp i primærsektoren2, kan barnet/den unge henvises til BUC. For mere information om målbeskrivelser og visitationskriterier se her​

Hvis kommunen ikke mener, at der er behov for udredning i BUC, og den praktiserende læge ikke er enig, har den praktiserede læge mulighed for at henvise direkte til BUC. Den praktiserende læge kan i sådanne tilfælde sende en underretning til kommunen. 

Kommunerne og BUC er enige om, at børn og unge med psykiske vanskeligheder så vidt muligt skal behandles i nærmiljøet. Der skal kun henvises til udredning og behandling i BUC, når kriterierne for henvisning er opfyldt jfr. den graduerede indsatstrappe. 

 Center for Visitation og Diagnostik - CVD 

Alle henvisninger til udredning og behandling i BUC sendes elektronisk til Center for Visitation og Diagnostik - CVD. 

CVD modtager ikke henvisninger til behandling i privat regi. I CVD sidder speciallæger, specialpsykologer, sygeplejersker og sekretærer for at sikre, at henviste børn og unge får tilbudt det rette forløb i psykiatrien. Der er mulighed for at indkalde barnet, den unge og familien til én eller flere afklarende samtaler i CVD. 

Henvisningen skal indeholde oplysninger, der er nødvendige for at CVD kan visitere til det rette forløb. Alt relevant foreliggende materiale i kommunen fx Pædagogisk psykologisk vurdering - PPV, børnefaglige undersøgelser, skoleudtalelser, kognitive vurderinger mv. sendes med henvisningen til CVD, når barnet/familien har givet samtykke. Praktiserende læger kan ikke vedlægge materiale fra kommunen. Hvis praktiserende læge underretter kommunen og vedlægger samtykke fra den unge/familien, så kan kommunen fremsende relevant materiale. Hvis barnet ikke modtager støtte efter serviceloven eller bekendtgørelsen om specialpædagogisk bistand, kan BUC indhente en udtalelse direkte fra skolen/daginstitutionen. 

Hvis den henvisende læge/kommune har behov for dialog med CVD, kan CVD kontaktes på tlf. 3864 0200 mellem kl. 10.00 – 13.00 på hverdage. Yderligere konkrete informationer om indholdet i henvisningen kan findes via hjemmesiden for CVD​

Hvis CVD ikke kan vurdere henvisningen på grund af uklarhed eller utilstrækkelige oplysninger, vil CVD sædvanligvis kontakte den henvisende læge/kommune med henblik på af​klaring. Dette gælder særligt i de tilfælde, hvor henvisningen afvises. Lykkes dette ikke umiddelbart, tilbagevises henvisningen med rådgivning om, hvilke oplysninger, der mangler for at henvisningen kan vurderes. 

Der går maksimalt otte dage fra henvisningen er modtaget, til barnet/den unge og deres familier får besked fra det afsnit, hvor barnets/den unges udrednings- og behandlingsforløb opstartes. 

Hvis henvisningen afvises i visitationen, får henviser og patient besked. Hyppigste grunde til afvisningen er manglende oplysninger eller at barnet/den unge ikke er i målgruppen for hospitalsbaseret behandling. 

Læs mere om CVD på hjemmesiden for Region Hovedstadens Psykiatri.​ 

Hvem kan henvise til​ BUC? 

Barnets eller den unges kommune og praktiserende læge kan henvise til BUC via CVD. 

Det er den enkelte kommune der beslutter, hvem i kommunen, der har bemyndigelse til at henvise et barn eller en ung til udredning og behandling i BUC. 

Praktiserende læger følger de retningslinjer, der er beskrevet i ”Forløbsbeskrivelser BUC”. 

Hvis der opstår et akut behov for behandling, er processen anderledes end det beskrevne - se afsnittet om akut behandling. 

Udrednings- og behandlingsret ved henvisning 

BUC er underlagt lovgivningens krav om, at et barn eller en ung skal være udredt indenfor 30 dage efter, henvisningen er modtaget i CVD. Det er derfor vigtigt, at henviser (den praktiserende læge eller kommunen) har forberedt barnet, den unge og familien på, at udredningen sker indenfor kort tid, og at der er behov for, at barnet, den unge og familien kan indgå i udredningsforløbet, der som hovedregel starter i løbet af 1-2 uger og gennemføres i løbet af ca. 2 uger med flere fremmøder.​Forløbet i elektive (planlagte) forløb er illustreret i diagrammet nedenfor.
(klik her for en større version)
 


2 Alment praktiserende læge, privatpraktiserende psykiater eller kommunen


Redaktør