​​

Indlæggelse

Samarbejde mellem Bør​ne- og Ungdomspsykiatrisk Center og kommunerne

Hvis barnet/den unge er indlagt på BUC, har BUC ansvar for at gøre kommunen opmærksom på indlæggelsen. Det gælder både, hvis der allerede er etableret et tværsektorielt samarbejde og i tilfælde, hvor der ikke tidligere har været et tværsektorielt samarbejde. 

Når et indlagt barn/ung både har brug for hjælp fra kommunen og BUC, er der behov for et godt og smidigt samarbejde på tværs af sektorerne. Kommunen og BUC skal i sådanne tilfælde arbejde med samtidige indsatser, så barnet/den unge og familien oplever, at hjælpen hænger sammen og er koordineret. 

For at tilrettelægge en god og sammenhængende indsats, er der behov for klarhed over, hvem der løser hvilke opgaver, og det skal sikres, at sektorerne hver især arbejder med egne kerneopgaver: 

  • BUC skal have fokus på udredning og behandling af psykisk sygdom, 
  • Kommunen skal have fokus på barnets, den unges og familiens behov for kommunale indsatser.  

Kommunen og BUC skal derfor så hurtigt som muligt tilrettelægge den samlede indsats i tæt samarbejde med barnet/den unge og familien. 

Det er afgørende for sagens fremdrift og timing, at der under den psykiatriske udredning og behandling under indlæggelse foregår et kontinuerligt og tæt samarbejde mellem BUC og kommunen. Det er i den forbindelse vigtigt, at kommunen løbende holdes orienteret om barnets/den unges funktionsniveau og forventet udskrivningsdato. 

Relevante kommunale indsatser afhænger af barnet, den unges eller familiens situation, og kan iværksættes, når der har fundet en vurdering og visitation sted i kommunen. Mange kommunale indsatser kræver en børnefaglig undersøgelse, som kommunen har fire måneder til at udfærdige. Kommunen skal dog altid vurdere, om der er behov for foreløbig eller akut støtte. 

Det er vigtigt, at de planer, der er udarbejdet i hhv. BUC og i kommunen bliver koordineret. I komplicerede tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at der arbejdes med en fælles plan og mål. Dette kan ske i form af en tværsektoriel plan, med angivelse af, hvem der har ansvar for at handle på aftalerne, der er indgået på det tværsektorielle netværksmøde.

Hvis BUC under forløbet bliver opmærksom på forhold, der kan have betydning for kommunale indsatser, skal BUC videregive oplysningerne til kommunen. Der kan evt. holdes et tværsektorielt netværksmøde, hvis der er behov for det. 

Tværsektorielle netværksmøder under indlæg​gelse 

I størstedelen af forløb med indlæggelse, vil det være relevant, at der holdes et eller flere netværksmøder. Der skal altid foretages en konkret vurdering af behovet for tværsektorielle netværksmøder under et indlæggelsesforløb. 

I tilfælde, hvor udskrivningen er betinget af, at kommunale indsatser er iværksat, er det særligt vigtigt at prioritere det tværsektorielle samarbejde. I sådanne tilfælde skal BUC tage initiativ til et netværksmøde, som parterne er forpligtet til at finde et egnet mødetidspunkt til hurtigst muligt og senest indenfor 5 arbejdsdage. Se afsnit om Orientering, varsling og færdigmelding’ nedenfor. 

I tilfælde, hvor der kan ske udskrivning, selv om der ikke er iværksat kommunale indsatser, er der ikke krav om, at kommunen deltager i et netværksmøde indenfor 5 arbejdsdage. Det vil i sådanne tilfælde være muligt at afholde netværksmøde efter udskrivning, hvis det ikke kan nås, inden udskrivning, og der skønnes at være behov herfor. Se i øvrigt afsnittet om Tværsektorielt samarbejd​e.

Orientering, varsling og færdigmelding 

Der er følgende retningslinjer for samarbejdet mellem kommunerne og BUC ved udskrivelse: 

  1. Barnet/den unge kan udskrives uden kommunen har iværksat en indsats 
  2. Barnet/den unge har brug for, at kommunal støtte er bevilget ved udskrivning 

Ad. 1: Barnet/den unge kan udskrives uden kommunen har iværksat en indsats 

Hvis barnet/den unge kan udskrives uden kommunen har iværksat en indsats orienterer BUC kommunen om udskrivelsen. 

 Ad. 2: Barnet/den unge har brug for, at kommunal støtte er bevilget ved udskrivning 

Hvis barnet/den unge har brug for, at kommunal støtte er bevilget ved udskrivning, varsler BUC kommunen så tidligt som muligt og senest 8 hverdage før barnet/den unge efter en lægelig vurdering skønnes at være færdigbehandlet under indlæggelse. 

Varslingen er et supplement til den tværsektorielle dialog, der har været under indlæggelsesforløbet. 

BUC sender færdigmelding til kommunen, når barnet/den unge efter en lægelig vurdering er færdigbehandlet under indlæggelse. 

Hvis der er ventetid i forhold til iværksættelse af den/de indsats(er), som kommunen har vurderet er nødvendige, skal kommunen så vidt muligt tilvejebringe anden støtte i ventetiden, så barnet/den unge kan udskrives så hurtigt som muligt efter færdigmeldingen. 

I tilfælde, hvor barnet/den unge og deres familier ikke længere ønsker indlæggelse, og der ikke er grundlag for at tilbageholde barnet/den unge med tvang, underretter BUC kommunen. Det gælder også i de tilfælde, hvor der ellers ville have været behov for, at BUC varsler kommunen om udskrivning. 

Information til praktiserende læge fra BUC 

Nye og reviderede behandlingsplaner sendes til praktiserende læge, når det er relevant i forhold til den praktiserende læges opgaver.​​​Redaktør