​​​

Udskrivning

Samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og kom​m​unen 

Det er som hovedregel kun i komplicerede forløb, at der vil være længerevarende indlæggelsesforløb. 

Det er afgørende for barnets/den unges og familiens oplevelse af et samtidigt og planmæssigt udskrivningsforløb, at der gennem hele indlæggelsesforløbet er et tæt samarbejde mellem BUC og kommunen.

Så snart BUC har kendskab til en udskrivningsdato, orienterer eller varsler centret kommunen – se afsnit om Orientering, varsling og færdigmelding​

Hvis der er ventetid i forhold til iværksættelse af den/de kommunale indsatser til barnet/den unge, skal kommunen så vidt muligt tilvejebringe anden støtte i ventetiden, så barnet/den unge kan udskrives så hurtigt som muligt efter færdigmelding. 

Netværksmøde ved udskrivning 

Hvis der er behov for en yderligere koordinerende indsats ved udskrivningen, skal der holdes et netværksmøde ved udskrivning, hvor udskrivningsforløbet tilrettelægges og aftales. 

Se i øvrigt afsnit om Tværsektorielt samarbejde og Tværsektorielle netværksmøder.​

Overgang til ambulant beha​ndling 

En del børn og unge vil efter et indlæggelsesforløb have behov for at fortsætte behandling i ambulant regi. Hvis der efter udskrivning fortsat er behov for tværsektorielt samarbejde, skal dette ske efter de retningslinjer, der er beskrevet under afsnittet om ambulant behandling. 

Information til praktiserende læge ved udskrivning 

Ved udskrivning fra indlæggelse ajourfører BUC det Fælles Medicin Kort - FMK og sender en epikrise til barnets/den unges læge indenfor 24 timer. 

 Hvis barnet/den unge overgår til behandling i ambulant regi, vil behandling og medicinering som hovedregel overgå til den ambulante enhed. 

 Hvis barnet/den unge kan udskrives uden ambulant opfølgning i BUC kan barnet/den unge, der er i antipsykotisk behandling med mere end ét antipsykotisk præparat eller i anden antipsykotisk behandling, der kræver tæt kontrol, fx blodprøver eller ekg, kan barnet/den unge kun afsluttes til egen læge, hvis tilstanden er stabil og efter forudgående dialog med egen læge.

Ved afslutning af et behandlingsforløb sendes Korrespondancemeddelelse KM til barnets/den unges egen læge med henblik på overtagelse af behandlingsansvaret. Barnets/den unges egen læge er forpligtet til at svare på Korrespondancemeddelelsen indenfor 3 hverdage. Der bør være angivet en kontaktlæge i BUC, som egen læge kan kontakte i situationer, hvor egen læge ikke er fagligt kompetent til at overtage behandlingsansvaret. 

For at barnets/den unges opfølgningsbehov bliver tydeligt for den praktiserende læge, skal barnets/den unges opfølgningsbehov markeres med en farve i epikrisen. På den måde kan egen læge umiddelbart se om der er behov for opfølgning nu eller senere, når epikrisen modtages. 

I forbindelse med afslutningen af et forløb sikres det, at kommunen har fået alle relevante oplysninger, herunder evt. erklæring. I sager, der er afsluttet i BUC, har samarbejdspartnere mulighed for at tage kontakt ved behov for drøftelser eller lign. omkring den videre behandling af barnet/ den unge i op til 14 dage efter fremsendelse af erklæring. 

Hvis barnets/den unges tilstand forværres kan der påny henvises BUC. Det sker ved at sende en henvisning til CVD.​


Redaktør