​​​​

Tidsrammer for samarbejdet

Ifølge sundhedslovens § 82 b, skal BUC udrede børn og unge indenfor 4 uger, efter henvisningen er modtaget. Dette indebærer, at der er behov for, at den praktiserende læge eller kommunen (henviser) har forberedt barnet, den unge og familien på, at udredningen sker indenfor kort tid, og at der er behov for, at barnet, den unge og familien kan indgå i udredningsforløbet, der som hovedregel starter i løbet af 1-2 uger og gennemføres i løbet af 2 uger med flere fremmøder. 

Det fremgår af servicelovens § 50, at hvis det antages, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader og må ikke være mere omfattet end forholdene tilsiger. Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen undtagelsesvist ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen. 

Ifølge servicelovens § 52, stk. 2 kan støtte i form af foranstaltninger kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis særlige forhold taler herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte sideløbende med undersøgelsen, hvor støtte dels kan være en del af udredningsarbejdet og dels kan være for af afhjælpe en akut problemstilling.​


Redaktør