​​​​

Børn og unge der er anbragt

Ambulant beha​​ndling 

Målgruppen er børn og unge, der er anbragt på døgninstitution og samtidig har et ambulant forløb i BUC. De retningslinjer for samarbejde under ambulant behandling, der er beskrevet i afsnittet om ’Samarbejdet under ambulant behandling’, gælder også for samarbejdet om anbragte børn og unge. 

Den ambulante behandling af børn og unge, der er anbragt på døgninstitution, kan foregå ved at barnet eller den unge møder til ambulant behandling i BUC, eller ved at BUC varetager behandlingen på døgninstitutionen. 

For at sikre at behandlingen af anbragte børn og unge bliver så optimal som mulig, skal der være et tæt samarbejde mellem medarbejdere på døgninstitutionen og medarbejderne fra BUC. 

I tilfælde af en observeret forværring hos det anbragte barn/ung, skal medarbejderne på døgninstitutionen tage kontakt til de behandlingsansvarlige medarbejdere i BUC, der skal yde rådgivning om pleje og observation for at minimere at risikoen for at sygdommen forværres og for at forebygge indlæggelse/genindlæggelse. 

Ligeledes skal de behandlingsansvarlige medarbejdere i BUC, når de er på døgninstitutionen, informere medarbejderne på døgninstitutionen, hvis de oplever en forværret tilstand hos barnet/den unge. 

Medarbejderne på døgninstitutionen skal beskrive den socialpædagogiske støtte, der har været arbejdet med op til en henvendelse samt redegøre for de tegn, der er for forværringen. 

Hvis det ikke lykkes at etablere det nødvendige samarbejde med døgninstitutionen, skal kommunen orienteres af BUC. 

Indlæ​​ggelse 

Akut indlæ​ggelse 

Samme regler for samarbejde under indlæggelse gælder  - se afsnit om Indlæggelse​ under behandlæingsforløb. ​

Hvis der er behov for akut indlæggelse, af et barn eller en ung, der er anbragt, skal det sikres, at barnet/den unge bliver ledsaget af en medarbejder fra døgninstitutionen eller en forælder eller anden fra netværket. Døgninstitutionen skal inden henvendelsen i akutmodtagelsen ringe til denne og varsle, at de kommer. Akutmodtagelsen skal ved modtagelsen så vidt muligt prioritere vurderingen af barnet/den unge.

Døgninstitutionen skal ved indlæggelsen beskrive den socialpædagogiske støtte, der har været arbejdet med op til henvendelsen samt redegøre for de tegn, der er for forværringen. 

Under indlæggelsen indgår døgnafsnittet på BUC og døgninstitutionen en individuel aftale om medarbejderne på døgninstitutionens mødeaktivitet på døgnafsnittet i BUC. Aftalen bliver indgået med inddragelse af barnet/den unge og forældre. 

Hvis det ikke lykkes at etablere det nødvendige samarbejde med døgninstitutionen, skal kommunen orienteres af BUC. 

Planlagt indlæg​​gelse 

Planlagte indlæggelser sker i samarbejde med den børne- og ungdomspsykiater, der er ansvarlig for den ambulante behandling af det anbragte barn/den anbragte unge. Den behandlingsansvarlige børne- og ungdomspsykiater skal samarbejde både med myndighedssagsbehandler, døgninstitutionen og det pågældende døgnafsnit. 

Der er under indlæggelsen samarbejde med kommunen, som det er beskrevet i afsnittet om Indlæggelse​

BUC og døgninstitutionen skal i alle indlæggelsesforløb være i dialog med hinanden, dels med henblik på at skabe klarhed over det forventede indlæggelsesforløb, dels med henblik på at sikre en god udskrivning. 

Udskrivning til døgninstitutionen 

I forbindelse med udskrivning af anbragte børn og unge gælder aftalens ordlyd om Orientering, varsling og færdigmelding

 Hvis der sker ændringer i medicineringen under indlæggelse, er det vigtigt at døgninstitutionen bliver informeret herom, herunder at det Fælles Medicin Kort - FMK er ajourført ved udskrivelsen. 

BUC skal ved udskrivningen informere døgninstitutionen og kommunen om, hvad der er sket under indlæggelsen, herunder hvilke medicinændringer, der er foretaget. BUC skal desuden informere medarbejderne om, hvad de skal være særligt opmærksomme på i forbindelse med medicin, og hvad der kan give anledning til, at anbringelsesstedet skal kontakte BUC igen. 

Børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet, er en særligt sårbar gruppe, hvorfor der kan være behov for i samarbejde med barnet/den unge og forældrene samt kommunen at forberede udskrivningen til døgninstitutionen. Hvis der har været tale om en langvarig indlæggelse, kan der være behov for, at barnet/den unge træner overgangen ved fx at komme på besøg eller på weekend i døgninstitutionen. Det skal sikres, at den unge/familien er involveret i planlægningen af dette. 

Det er desuden vigtigt, at der inden udskrivelsen træffes konkret aftale om ambulant opfølgning på indlæggelsesforløbet. Det vil i mange tilfælde være relevant, at der sker ambulant kontakt indenfor en uge. BUC og medarbejderne på døgninstitutionen skal være særligt opmærksom på barnet/den unge i perioden efter udskrivning med henblik på at sikre en god overgang fra indlæggelse til udskrivning til døgninstitutionen.

Døgninstitutionen, myndighedssagsbehandler og BUC skal i forbindelse med udskrivning som hovedregel holde et netværksmøde, hvor der udarbejdes en fælles tværsektoriel aftale om det videre forløb. Her skal det også fremgå, hvornår døgninstitutionen skal kontakte det ambulante behandlingssted. ​


Redaktør