​​​​

Unge med samtidig psykisk sygdom og misbrug

Ansvarsforde​​ling 

Kommunerne har ansvaret for misbrugsbehandlingen, dog således at regionerne har ansvar for misbrugsbehandling under indlæggelse samt for akut, kompliceret afrusning og behandling af akut alkoholforgiftning.  

Det er kommunes ansvar at tilrettelægge behandlingsindsatsen på misbrugsområdet. Den unge kan tilbydes ambulant-, dag- eller døgnbehandling. 

Regionen har efter sundhedsloven ansvaret for behandling i praksissektoren og sygehusvæsenet. Behandlingen af en psykisk lidelse er derfor regionens ansvar, og behandlingen kan foregå ved praktiserende læge, praktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og i BUC. 

Samarbe​jde 

Påbegyndes misbrugsbehandling under et indlæggelsesforløb, skal der med samtykke fra den unge og evt. familien etableres kontakt til det kommunale misbrugsbehandlingssystem med henblik på at sikre videreførelse af behandlingen efter udskrivning, hvis den unge og familien ønsker det. Det gælder også i de tilfælde, hvor den unge efter udskrivning fortsætter behandling for den psykiske lidelse i ambulant regi eller hos egen læge. 

Denne ansvarsfordeling kræver, at der arbejdes med koordination og samarbejde mellem kommunen og BUC for at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen. 

Det er således vigtigt, at der under et indlæggelsesforløb er en tæt dialog og samarbejde mellem BUC, kommunen, den unge og familien med henblik på at sikre fortsat misbrugsbehandling efter udskrivning. Der henvises til afsnittet om Indlæggelse, herunder til muligheden for at afholde netværksmøder og aftale/tilrettelægge indsatsen nærmere. ​​​​​


Redaktør