​​​​

Indlæggelse

​Samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri​​ og kommunerne 

Når en borger med psykisk sygdom bliver indlagt i Region Hovedstadens Psykiatri, skal det psykiatriske center ved indlæggelsen spørge borgeren, om denne modtager støtte fra kommunen. Hvis det er tilfældet – eller hvis borger og Region Hovedstadens Psykiatri vurderer, at der kan være behov for kommunale indsatser – kontakter Region Hovedstadens Psykiatri borgerens kommune og orienterer om det. 

Det indebærer, at borgerens kommune skal adviseres så snart, det er identificeret, at der kan være behov for enten justering eller iværksættelse af nye kommunale indsatser. Kommunen får ved adviseringen kendskab til sagen og kan begynde at vurdere, om der er grundlag for justering og/eller tilvejebringelse af kommunale indsatser. Kommunen kan påbegynde sagsbehandlingen parallelt med, at den psykiatriske behandling finder sted i samarbejde med borgeren. Kommunen holder det psykiatriske center orienteret om, hvornår en eventuelt kommunal indsats forventes at kunne iværksættes. 

Det er afgørende for sagens fremdrift og timing, at der under indlæggelsen foregår et kontinuerligt tæt samarbejde mellem det psykiatriske center og kommunen med inddragelse af borgeren og evt. dennes netværk. Det er i den forbindelse vigtigt, at kommunen løbende orienteres om borgers funktionsniveau og forventet udskrivningsdato. 

Orienteringen fra det psykiatriske center til kommunen kan enten være elektronisk, telefonisk eller ved afholdelse af Tværsektorielle netværksmøder, der enten kan være et fysisk møde, et virtuelt møde, et telefonmøde eller lign. 

Udskrivningskoordinatorer 

Borgere, der udskrives fra indlæggelse på et psykiatrisk døgnafsnit og som er omfattede af lov om aktiv beskæftigelsesindsats ​§ 6​ har ret til en udskrivningskoordinator. Retten opstår også, selv om der er tale om et meget kort indlæggelsesforløb. 

Hvis borgeren opfylder betingelserne for en udskrivningskoordinator, skal Region Hovedstadens Psykiatri kontakte borgerens kommune og informere om, at borgeren er indlagt og ønsker at gøre brug af sin ret til en udskrivningskoordinator, jf. kapitel 26, § 167, stk. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.​

​​​​Orientering, varsling og færdigmelding 

Der er følgende hovedscenarier for samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstadens Psykiatri i forhold til, hvornår og hvordan der arbejdes med orienteringer, varslinger og færdigmeldinger: 

  1. Borger har allerede en indsats i kommunen – borgerens behov for støtte forventes at være uændret ved udskrivningen 
  2. Borger har allerede en indsats i kommunen – borgerens behov for støtte forventes at være større ved udskrivningen 
  3. Borger har ikke en indsats i kommunen – det psykiatriske center skønner, at der kan være behov for kommunale indsatser ved udskrivningen 

Ad. 1 – Borger har allerede en indsats i kommunen – borgerens behov for støtte forventes at være uændret ved udskrivningen 

I sådanne tilfælde orienterer det psykiatriske center borgerens kommune ved indlæggelsen. Kommunen kan efter en konkret vurdering standse den kommunale indsats ved indlæggelsen og genoptage ved udskrivningen. 

Der sker ikke varsling i disse sager. Det psykiatriske center orienterer kommunen om udskrivning. 

Ad. 2 – Borger har allerede en indsats i kommunen – borgerens behov for støtte forventes at være større ved udskrivningen 

I sådanne tilfælde kontakter det psykiatriske center kommunen og orienterer om, at det skønnes, at borgerens behov for kommunale indsatser ved udskrivningen er større end hidtil tildelte indsatser. På baggrund heraf vurderer kommunen, om der er behov for at tildele/justere kommunale indsatser til borgeren. 

Hvis borger kan udskrives selv om den/eller de kommunale indsatser ikke er sat i værk, varsler det psykiatriske center ikke kommunen, men orienterer kommunen om udskrivning. 

Hvis borger ikke kan udskrives, før kommunale indsatser er sat i værk, varsler det psykiatriske center kommunen så tidligt som muligt- og senest 8 dage før borgeren skønnes at være færdigbehandlet under indlæggelse. Vurderingen af færdigbehandling under indlæggelse er altid en lægelig vurdering. Det psykiatriske center sender varslingsblanket​ til borgerens kommune. 

Varslingen er et supplement til den tværsektorielle dialog, der skal have været under indlæggelsesforløbet jf. hensigten om dialog og tidlig indsats. Se afsnit om Tværsektorielle netværksmøder.  ​

Det psykiatriske center sender færdigmelding til kommunen, når borgeren efter en lægelig vurdering er færdigbehandlet under indlæggelse. Intentionen med færdigmeldingen er at sikre et godt og smidigt udskrivningsforløb. 

Hvis det er aftalt mellem det psykiatriske center og den relevante kommune, kan færdigmeldingen kan sendes som en MedCom-standard: MOF (Melding Om Færdigbehandling). 

Når kommunen har brug for lægelige oplysninger for at kunne behandle borgens sag og træffe afgørelse, er det vigtigt at de lægelige oplysninger leveres så hurtigt som muligt. Hvis de lægelige oplysninger ikke bliver leveret indenfor de frister, der fremgår af aftalen om Socialt-lægeligt samarbejde kan en færdigmelding sættes i bero, indtil oplysningerne er leveret til kommunen. Når oplysningerne er leveret, genoptages færdigmeldingen.

Færdigmeldingen skal sendes til borgerens bopælskommunen9

Ift. færdigmelding af hjemløse skal det psykiatriske center sende færdigmeldingen til borgerens senest kendte opholdskommune. Den senest kendte opholdskommune varetager de fornødne opgaver eller sender sagen videre til anden opholdskommune/betalingskommune, hvis en sådan kan findes. Se i øvrigt mere under afsnittet om Hjemløse. 

Hvis der er ventetid i forhold til iværksættelse af kommunale indsats(er) til borgeren, skal kommunen tilvejebringe anden støtte i ventetiden, så borgeren kan udskrives så hurtigt som muligt efter færdigmeldingen.

Det bemærkes, at i tilfælde hvor borgeren ikke længere ønsker at være indlagt, og der ikke er grundlag for at tilbageholde borgeren med tvang, orienterer det psykiatriske center borgerens kommune, hvis borgeren har givet samtykke til det. Det gælder også i de tilfælde, hvor der ellers ville have været behov for at det psykiatriske center varsler kommunen om udskrivning. Der vil i sådanne tilfælde som hovedregel være behov for enten en udskrivningsaftale eller koordinationsplan.

Ad. 3 – Borger har ikke en indsats i kommunen – det psykiatriske center skønner, at der kan være behov for kommunale indsatser ved udskrivningen 

I sådanne tilfælde skal det psykiatriske center så tidligt som muligt efter indlæggelsen kontakte borgerens kommune med henblik på dialog, som forberedelse af udskrivningen. Den tidlige kontakt giver kommunen mulighed for at vurdere, om der er behov for kommunale indsatser. Kommunen skal på dette grundlag påbegynde sagsbehandlingen, hvis der er brug for kommunale indsatser. 

Hvis borger kan udskrives selv om den/eller de kommunale indsatser ikke er sat i værk, sker der ikke varsling og færdigmelding. Det psykiatriske center orienterer kommunen om udskrivning. 

Hvis borger ikke kan udskrives, før de kommunale indsatser er sat i værk, varsler det psykiatriske center så tidligt som muligt og senest 8 dage før borgeren, efter en lægelig vurdering, skønnes at være færdigbehandlet under indlæggelse borgerens kommune ved at sende varslingsblanket. 

Varslingen er et supplement til den tværsektorielle dialog, der skal have været under ind​læggelsesforløbet jf. hensigten om dialog og tidlig indsats – se afsnit om Tværsektorielle netværksmøder

Det psykiatriske center sender færdigmelding til kommunen, når borgeren efter en lægelig vurdering er færdigbehandlet under indlæggelse. Intentionen med færdigmeldingen er at sikre et godt og smidigt udskrivningsforløb. 

Hvis det er aftalt mellem det psykiatriske center og den relevante kommune, kan færdigmeldingen kan sendes som en MedCom-standard: MOF (Melding Om Færdigbehandling). 

Færdigmeldingen skal sendes til borgerens bopælskommune10

Ift. færdigmelding af hjemløse skal det psykiatriske center sende færdigmeldingen til borgerens senest kendte opholdskommune. Den senest kendte opholdskommune varetager de fornødne opgaver eller sender sagen videre til anden opholdskommune/betalingskommune, hvis en sådan kan findes. Se i øvrigt mere under afsnittet om Hjemløse. 

Hvis der er ventetid i forhold til iværksættelse af den/de ønskede kommunale indsats(er) til borgeren, skal kommunen tilvejebringe anden støtte i ventetiden, så borgeren kan udskrives så hurtigt som muligt efter færdigmeldingen. Det er kommunen, der vurderer, om det midlertidige tilbud er egnet. 

Det bemærkes desuden, at i tilfælde hvor borgeren ikke længere ønsker at være indlagt, og der ikke er grundlag for at tilbageholde borgeren med tvang, orienterer det psykiatriske center borgerens kommune, hvis borgeren har givet samtykke til det. Det gælder også i de tilfælde, hvor der ellers ville have været behov for at det psykiatriske center varsler kommunen om udskrivning. Der vil i sådanne tilfælde som hovedregel være behov for enten en udskrivningsaftale eller koordinationsplan.

Tværsektorielle netværksmøder under indl​​æggelse 

Når udskrivningen er betinget af, at kommunale indsatser er iværksat, er det vigtigt at arbejde med tværsektorielle netværksmøder, tidlig dialog og varslinger. I sådanne tilfælde, skal det psykiatriske center tage initiativ til et tværsektorielt netværksmøde, som parterne er forpligtede til at finde et egnet mødetidspunkt til så hurtigt som muligt. Det tværsektorielle netværksmøde skal afholdes snarest og maksimalt inden 5 arbejdsdage efter invitationen. Se i øvrigt afsnit om Tværsektorielle netværksmøder

I tilfælde, hvor der kan ske udskrivning, selv om der ikke er iværksat kommunale indsatser, kan borgeren udskrives og det tværsektorielle netværksmøde holdes efter udskrivning og indenfor maksimalt 5 arbejdsdage efter én af parterne har bedt om et tværsektorielt netværksmøde. 

Afmelding af færdigmelding – genoptagelse af be​​handling 

Hvis der, efter at det psykiatriske center har meldt borgeren færdigbehandlet til kommunen, sker en forværring i borgerens tilstand og den behandlingsansvarlige læge skønner, at det er nødvendigt at genoptage behandlingen, fremsender det psykiatriske center meddelelse om afmelding af færdigbehandlingsstatus til kommunen. 

Når borgeren atter er parat til udskrivning, sendes færdigmelding på ny. I disse tilfælde føl​ges principperne om orientering og varsling, der er beskrevet i scenarierne 1-3 ovenfor. ​


9 Efter Sundhedslovens § 238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling efter afsnit VI til færdigbehandlede patienter fra kommunen.

10 Efter Sundhedslovens § 238, stk. 1 opkræver bopælsregionen bopælskommunen betaling pr. sengedag for sygehusbehandling efter afsnit VI til færdigbehandlede patienter fra kommunen.

Redaktør