Ordforklaring

  • Elektiv behandling – planlagt behandling, der ikke er akut 
  • CVD – Center for Visitation og Diagnostik, der modtager alle henvisninger til behandling 
  • FMK – Det fælles medicinkort 
  • Recovery orienteret indsats – er borgerens individuelle proces i forhold til arbejdet medbedring og mestring af psykisk sygdom 
  • Epikrise – lægebrev 
  • KRAM faktorer – indsats mod kost, rygning, alkohol og motion 
  • PSPK – samarbejde mellem Politi, Socialforvaltning og Psykiatri 
  • Bopælskommune – den kommune som borgerens har folkeregisteradresse i og som borgeren sædvanligvis opholder sig i (sundhedsloven § 7, stk. 2) 
  • Opholdskommune – En person har opholdskommune, hvor personen har sin bopæl eller sædvanligvis opholder sig (jf. retssikkerhedslovens § 9, stk. 2). Borgeren kan have folkeregisteradresse i en kommune, men opholde sig i en anden kommune hos familie, sommerhus eller lign. Når borgeren tager midlertidigt ophold i anden kommune er det opholdskommunen der har handleforpligtelsen, hvorefter opholdskommunen får mellemkommunal refusion. Under visse nærmere betingelser vil handleforpligtelsen for ydelser efter serviceloven dog bevares i tidligere kommune, f.eks. hvis en borger krydser kommunegrænser og tager ophold på et herberg, hospital, krisecenter, botilbud o.l. 
  • Betalingskommune – tilfælde, hvor tidligere opholdskommune skal betale for ud​gifterne til hjælp, jf. retssikkerhedslovens 9 c, som fastslår, hvornår der kan kræves refusion. Typisk også den kommune, som skal handle efter serviceloven​


Redaktør