​​​​​​​

Børn i familier med psykisk sygdom

Alle offentligt ansatte har skærpet pligt til at underrette kommunen, når de har en formodning om, at et barn eller en ung har eller kan få behov for særlig støtte, jf. servicelovens § 153. Der er ingen formkrav til en underretning. Den kan både være mundtlig og skriftlig. 

Når en borger med psykisk sygdom får behov for behandling, hvad enten der er tale om ambulant behandling, behandling under indlæggelse, akut eller planlagt behandling, er der særligt behov for opmærksomhed i forhold til evt. børn i familien. Medarbejderne i Region Hovedstadens Psykiatri skal derfor altid undersøge:

  • om der er børn i familien og 
  • om der er nogen, der tager sig af børnene. 

Det psykiatriske center skal vurdere, om det psykiatriske center selv kan yde den nødvendige støtte til familien, eller om borgerens kommune skal underrettes. Hvis det psykiatriske center vurderer, at kommunen skal underrettes, skal det psykiatriske center underrette kommunen. Underretning kan ske med og uden forældres samtykke, men der skal i videst muligt omfang indhentes samtykke til at sende underretning til kommunen. 

Når en kommune modtager en underretning, skal kommunen registrere den centralt, og inden for 24 timer skal det vurderes, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge. 

Hvis der ikke er behov for underretning af borgerens kommune, når behandlingen påbegyndes, skal det psykiatriske center løbende være opmærksom på, om der opstår behov for at underrette kommunen, hvis der sker ændringer i borgerens tilstand, der kan have betydning for børnene i familien. 

Ved en ny underretning om et barn eller en ung, hvor kommunen allerede har iværksat en foranstaltning, skal kommunen genvurdere sagen. 

I Region Hovedstadens Psykiatri er der et stort fokus på børn, som er pårørende til forældre eller søskende som er har psykisk sygdom. Der er udpeget børnekoordinatorer på​ hvert center, ligesom der på hvert afsnit er nøglepersoner, der bl.a. sørger for tilbud om familiesamtale. En familiesamtale, er en samtale, hvor barnet/ børnene inviteres til en samtale med henblik på at fortælle om far/mor/søskendes sygdom, målrettet barnets alder. Målet er også at skabe åbenhed og mulighed for dialog i familien. 

Udover familiesamtale, tilbydes også børnekurser til børn, som er pårørende til forældre eller søskende som er eller har været i behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Børnekurserne afholdes i PsykInfo samt på flere centre. Tilbuddet er gratis og målgruppen er børn mellem 9 og 16 år. 


Redaktør