​​​​

Beboere på botilbud

Borgere, der bor på botilbud, er en målgruppe, der har et stort behov for både kommunal støtte og behandling fra den regionale behandlingspsykiatri. 

Det er derfor særligt nødvendigt med et tæt samarbejde mellem socialfaglige og sundhedsfaglige medarbejdere, så alle medarbejdere, der er omkring den enkelte borger, kan få et indgående kendskab og en fælles forståelse for borgerens samlede situation. 

Regionale ambulante botilbudsteam​s 

For at understøtte et tæt og integreret samarbejde mellem botilbuddets socialpsykiatriske og behandlingspsykiatriens sundhedsfaglige opgaver, har Region Hovedstadens Psykiatri etableret regionale ambulante botilbudsteams. 

De regionale ambulante botilbudsteams er målrettet socialpsykiatriske botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 samt almenboliglovens § 105 med støtte fra serviceloven. Botilbud omfatter både kommunale, regionale og private botilbud. 

Formålet med de regionale ambulante botilbudsteams er: 

  • At give beboerne mulighed for intensiv pleje og behandling på selve botilbuddet, herunder i samarbejde med botilbuddets medarbejdere vurdere, hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt, at beboeren indlægges på psykiatriske døgnafsnit. 
  • At understøtte beboernes egen-mestring via recovery-orienteret og rehabiliterende indsatser sammen med medarbejderne på botilbuddet. Hvis beboerne ønsker det, kan botilbudsteamet også være med til at understøtte familie og venners rolle som pårørende. 
  • At sætte større fokus på somatiske og psykiatriske behandlingsbehov hos beboerne. 
  • At understøtte en fælles forståelse for, hvad det betyder, at en tilstand er ’akut’ eller ’ikke-akut’ i forhold til den enkelte beboer. 
  • At støtte botilbuddets medarbejdere til at bidrage aktivt til at hjælpe beboerne med at fastholde aftalt behandling. ​
  • At tilbyde faglig sparring om sundhedsfaglige spørgsmål og sikre løbende tæt dialog med botilbuddets medarbejdere, ligesom botilbuddets medarbejdere kan tilbyde socialpsykiatrisk sparring til de regionale medarbejdere. 
  • At sikre at beboernes brug af medicin løbende bliver monitoreret med henblik på virkning og begrænsning af bivirkninger11


Samarbejds​aftale mellem regionale ambulante botilbudsteam og de enkelte botilbud 

Grundlaget for samarbejdet med det regionale ambulante botilbudsteam er en samarbejdsaftale, der indgås mellem konkrete socialpsykiatriske botilbud og det regionale ambulante botilbudsteam, der er forankret på det psykiatriske center i botilbuddets optageområde. Det indebærer bl.a., at det regionale ambulante botilbudsteam er fysisk til stede på botilbuddet mindst én fast dag om ugen. Det giver mulighed for et tæt samarbejde både med beboerne og medarbejderne på botilbuddet. 

De samarbejdsaftaler, der indgås mellem det regionale ambulante botilbudsteam og botilbuddet vil fastlægge en klar, tværsektoriel struktur for samarbejdet. Samarbejdsaftalerne mellem teamet og botilbuddet er bestemmende for det konkrete samarbejde. 

Da regionale ambulante botilbudsteams er et nyt tilbud, indgås der i første omgang samarbejdsaftaler mellem det regionale ambulante botilbudsteam og de botilbud, hvor beboerne har det største behandlingsbehov, estimeret ud fra antal indlæggelser fra det enkelte botilbud. 

Samarbejde i ambulante forl​​øb 

Regionale ambulante botilbudsteams er et intensivt og fleksibelt behandlingstilbud, der varetager planlagte behandlingsforløb og samtaler og iværksætter den ekstra behandling og støtte, der skal til i borgerens ustabile perioder og akutte faser. Der etableres en fast samarbejdsstruktur med medarbejderne på botilbuddet og evt. udgående rusmiddelbehandling samt evt. udgående kommunal myndighedssagsbehandler. 

Hvis der opstår behov for akut eller planlagt indlæggelse, sker dette i samarbejde med den behandlingsansvarlige psykiater fra det regionale ambulante behandlingstilbud. 

Hvis det akutte behov for indlæggelse opstår udenfor almindelig dagtid på hverdage gælder afsnittet om Behov for akut behandling i aftentimer, nattetimer samt weekender og helligdage. 

Samarbejde under indlæggelse og u​dskrivning 

Når en beboer fra et botilbud er indlagt, etablerer det regionale ambulante botilbudsteam også en fast samarbejdsstruktur med døgnafsnit og akutmodtagelsen. Det regionale ambulante botilbudsteam og medarbejderne fra botilbuddet bistår med at udarbejde en fælles​ plan for den konkrete indlæggelse og samarbejdet under og efter indlæggelsen. Det regionale ambulante botilbudsteam og medarbejdere fra botilbuddet og evt. myndighedssagsbehandler deltager desuden i tværsektorielle netværksmøder. Det ambulante regionale botilbudsteam holder som udgangspunkt også en opfølgende samtale på botilbuddet dagen efter udskrivelse – eller efter en konkret vurdering indenfor 5 dage efter udskrivelse. 

Hvis beboere, der er indlagt på et intensivt døgnafsnit, ordineres udgang, skal Region Hovedstadens Psykiatri orientere botilbuddet om det. 

Behov for akut behandling i aftentimer, nattetimer samt weekender og helligd​​age 

Både regionale ambulante botilbudsteams og øvrige regionale ambulante behandlingstilbud arbejder i normal dagtid. 

Hvis der opstår akut behov for behandling i aftentimer, nattetimer eller i weekender og helligdage, rettes henvendelse til den nærmeste akutmodtagelse​. Ved ankomsten til akutmodtagelsen skal beboere fra botilbud så vidt muligt prioriteres. 

Ved indlæggelsen skal botilbuddet informere om den socialpædagogiske støtte og pleje, der har været arbejdet med op til henvendelsen og oplyse om den forværring, der har nødvendiggjort henvendelsen til akutmodtagelsen. Dette kan med fordel suppleres ved hjælp af en Korrespondancemeddelelse.

Akutmodtagelsen og det regionale ambulante botilbudsteam er gensidigt forpligtede til at informere om forudgående behandling og sikre sammenhæng. 

Samarbejde med andre ambulante behandling​stilbud 

Beboere på botilbud, der ikke har en samarbejdsaftale med det regionale ambulante botilbudsteam, får behandling fra et andet ambulant psykiatrisk behandlingstilbud på lige fod med alle øvrige borgere, der er tilknyttet den ambulante behandling i psykiatrien. 

Samarbejde i ambulante f​orløb 

Hvis beboeren er i stand til at møde til ambulant behandling på det psykiatriske ambulatorium, beboeren er henvist til, får beboeren behandling på den måde. 

Hvis beboeren ikke er i stand til at møde til ambulant behandling, vil beboeren få ambulant behandling på botilbuddet. Det sker ved, at et af Region Hovedstadens Psykiatris øvrige ambulante behandlingstilbud leverer opsøgende behandling til beboeren på botilbuddet. 

Den udgående ambulante behandling vil så vidt muligt være et fleksibelt behandlingstilbud, der tilpasses beboerens aktuelle behov for behandling, hvor det er muligt at intensivere behandlingen i perioder, ligesom behandlingen kan nedjusteres i stabile perioder. 

Det udgående ambulante behandlingstilbud samarbejder også med medarbejderne på botilbuddet med henblik på at de indsatser, beboeren får, hænger sammen og understøtter hinanden. Der er også fokus på at samarbejde med beboerne og deres pårørende eller netværk, hvis beboeren ønsker det.  ​

Hvis der opstår behov for akut eller planlagt indlæggelse, sker dette i samarbejde med den behandlingsansvarlige psykiater fra det regionale ambulante behandlingstilbud. Hvis det akutte behov for indlæggelse opstår udenfor almindelig dagtid på hverdage gælder afsnittet om Behov for akut behandling i aftentimer, nattetimer samt weekender og helligdage. 

Samarbejde under indlæggelse og uds​​krivning 

Under et indlæggelsesforløb holder det regionale ambulante behandlingstilbud og medarbejderne på botilbuddet så vidt muligt kontakten til beboeren, besøger beboeren under indlæggelsen og deltager i behandlingsplanmøder, netværksmøder mv. for at få fælles klarhed over indlæggelsesforløbet, længden af denne samt sikre en god udskrivning. 

Hvis beboer, der er indlagt på et intensivt døgnafsnit, får udgang, skal Region Hovedstadens Psykiatri orientere botilbuddet om det. 

Det regionale ambulante behandlingstilbud viderefører den ambulante behandling efter udskrivelsen. 

Behov for akut behandling i aftentimer, nattetimer samt weekender og hel​​ligdage 

Både regionale ambulante botilbudsteams og øvrige regionale ambulante behandlingstilbud arbejder i normal dagtid. 

Hvis der opstår akut behov for behandling i aftentimer, nattetimer eller i weekender og helligdage, rettes henvendelse til den nærmeste akutmodtagelse. Ved ankomsten til akutmodtagelsen skal beboere fra botilbud så vidt muligt prioriteres. 

Ved indlæggelsen skal botilbuddet informere om den socialpædagogiske støtte og pleje, der har været arbejdet med op til henvendelsen og oplyse om den forværring, der har nødvendiggjort henvendelsen til akutmodtagelsen. Dette kan med fordel suppleres ved hjælp af en Korrespondancemeddelelse. 

Akutmodtagelsen og det regionale ambulante behandlingstilbud er gensidigt forpligtet til at informere om forudgående behandling og sikre sammenhæng. 

Tværsektorielle netværksmøder efter tvangsindlægg​else 

Hvis det har været nødvendigt at tvangsindlægge en beboer fra et botilbud, der enten samarbejder med de regionale ambulante botilbudsteams eller et af de øvrige regionale behandlingstilbud, skal der som udgangspunkt altid holdes et netværksmøde med henblik på at forebygge fremtidige tvangsindlæggelser. Forstanderen/botilbudslederen skal som udgangspunkt deltage i det tværsektorielle netværksmøde. 


11 Når der kommunikeres om medicin, sker det via FMK – og når der kommunikeres om behandling, sker det så vidt muligt via Korrespondancemeddelelsen, alternativt tunnelkrypteret mail. ​


Redaktør