​​​​​​

Borgere med psykisk sygdom og retslig foranstaltning

​Behandlings- og støtteforløb til borgere med psykisk sygdom og retslig foranstaltning består ofte af flere forskellige indsatser fra både Region Hovedstadens Psykiatri, kommunen og andre relevante myndigheder, fx kriminalforsorgen. Det er derfor vigtigt, at indsatserne bliver koordineret, og at der er en klar ansvarsfordeling.

Under indlæggelse af borgere med psykisk sygdom og retslig foranstaltning, har den behandlingsansvarlige overlæge ansvaret for borgeren i forhold til den retslige foranstaltning. 

Region Hovedstadens Psykiatri og borgerens kommune har hver især ret til at indkalde hinanden til et tværsektorielt netværksmøde i forhold til borgeren. Ved mødet skal borgeren, borgerens kommune, Region Hovedstadens Psykiatri og andre relevante parter, fx Kriminalforsorgen deltage. Se afsnittet om Tværse​ktorielle netværksmøder.​

Når borgeren med retslig foranstaltning skal udskrives, skal Region Hovedstadens Psykiatri (i samarbejde med borgeren) vurdere, om borgeren kan have behov for kommunal indsats. Kommunen vurderer herefter, om borgeren har behov for kommunale indsatser. Kommunen skal påbegynde denne vurdering så tidligt, at sagsbehandlingen og evt. tildeling af kommunale indsatser er tilkendt på tidspunktet for udskrivningen. 

I forhold til borgere med dom til behandling følges samme fremgangsmåde, som for øvrige indlæggelser med netværksmøder, samt orienteringer, varslinger og færdigmeldinger. 

Samme retningslinjer gælder for borgere med psykisk sygdom og retslig foranstaltning, der behandles ambulant.

PSPK-samarb​​ejdet 

Retsplejelovens §§ 114 og 115 beskriver rammerne for PSPK-samarbejdet, der er et tværsektorielt samarbejde mellem Politi – Socialforvaltning – Psykiatri (og kriminalforsorg). Retsplejeloven tillader en udveksling af oplysninger mellem de tre involverede myndigheder uden borgerens samtykke. Borgeren kan kun blive en PSPK-sag, hvis politiet og psykiatrien og/eller kommunen på en eller anden måde er involveret i forhold til borgeren. 

Formålet med PSPK-samarbejdet er at forebygge at borgene falder mellem flere myndigheders ansvarsområde og dermed ikke får den nødvendige støtte. PSPK-sager vil typisk handle om borgere, som har berøring med flere myndighedsområder, fx patienter i psykiatrien, lovovertrædere og/eller brugere i socialsektoren. PSPK-samarbejdet skal sikre, at disse særligt udsatte borgere får den nødvendige støtte og bedst mulige hjælp til at forbedre deres situation. 

PSPK-arbejdet afvikles som møder mellem kommunerne, behandlingspsykiatrien og politiet. På møderne kan konkrete borgersager drøftes og oplysninger udveksles med henblik på at socialt udsatte borgere kan få den nødvendige hjælp og/eller forebygge kriminalitet. Drøftelserne kan fx føre til en indsats fra en eller flere af de tre myndigheder. Formen for afviklingen af PSPK-møderne, herunder mulighed for hel eller delvis virtuel afvikling, aftales mellem parterne​​


Redaktør