​​​​​​

Borgere med samtidig psykisk sygdom og misbrug

Sundheds- og Ældreministeriet har i et brev den 3.6.2016 redegjort for ansvaret for misbrugsbehandling af personer, som ud over har en psykisk lidelse.

Indholdet i brevet ligger til grund for dette afsnit i aftalen. 

Ansvarsfordeling​12 

Kommunerne har ansvaret for misbrugsbehandlingen, dog således at regionerne har ansvar for misbrugsbehandling under indlæggelse samt for akut, kompliceret afrusning og behandling af akut alkoholforgiftning. 

Det er den enkelte kommunes ansvar at tilrettelægge behandlingsindsatsen på misbrugsområdet. Kommunen har valgfrihed til selv at etablere behandlingspladser, træffe aftale med region/en anden kommune eller træffe aftale med private udbydere af behandlingstilbud. Kommunen skal sikre, at der er et tilstrækkeligt udbygget behandlingstilbud, som også tilgodeser udsatte grupper – herunder tilbud, som særligt retter sig mod personer, som ud over misbruget også har en psykisk lidelse. Det kommunale behandlingssystem må ikke afvise at udrede eller behandle personer med et misbrug med den begrundelse, at de har en psykisk lidelse. 

Regionen har efter sundhedsloven ansvaret for behandling i praksissektoren og sygehusvæsenet. Behandlingen af en psykisk lidelse er derfor regionens ansvar, og behandlingen kan foregå ved praktiserende læge, praktiserende psykolog, praktiserende speciallæge i psykiatri og i sygehusvæsenet. Regionen må ikke afvise at udrede eller behandle personer med en behandlingskrævende lidelse med den begrundelse, at de har et misbrug. 

Samarbejde 

Påbegyndes misbrugsbehandling under et indlæggelsesforløb, skal der med samtykke fra borgeren tages kontakt til det kommunale misbrugsbehandlingssystem for at sikre, at behandlingen bliver ført videre efter udskrivning, hvis borgeren ønsker det. Det gælder også i de tilfælde, hvor borgeren efter udskrivning fortsætter behandling for den psykiske lidelse i ambulant regi eller hos egen læge. 

Denne klare og tydelige ansvarsfordeling kan ikke stå alene. Behandling af misbruget vil ofte være en forudsætning for, at borgere kan profitere af psykiatrisk behandling, ligesom det ofte vil være en forudsætning for at borgere kan profitere af misbrugsbehandling, at den psykiatriske lidelse behandles. Derfor er koordination og samarbejde mellem kommunen og regionen omkring samtidig behandling for misbrug og psykisk sygdom helt afgørende. Borgere, som både har et misbrug og en psykisk lidelse, er en gruppe, som er særligt skrøbelig, og som ikke kan forventes selv at varetage koordinationen. 

Det er derfor vigtigt, at der under en indlæggelse er en tæt dialog og samarbejde mellem det psykiatriske center, kommunen, egen læge, borgeren og evt. dennes pårørende for at sikre, at borgeren fortsætter i misbrugsbehandling efter udskrivning. Der henvises til afsnit​​​tet om samarbejde under indlæggelse, herunder til muligheden for at afholde Tværsektorielle netværksmøder med relevante deltagere, hvor det videre forløb planlægges og aftales. 

Tværsektorielle netværksmøder som koordinerende inds​atsplaner 

Målgruppen for de koordinerende indsatsplaner er borgere med svære psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som behandles ambulant i Region Hovedstadens Psykiatri og/eller borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som har meget komplekse sociale problemstillinger, der tillige har kontakt med den kommunale stof-/alkoholbehandling og/eller den regionale ambulante psykiatri. Borgerne skal samtidig vurderes at have gavn af indsatser begge steder. Fælles for gruppen af borgere, der bør tilbydes en indsatsplan er, at de vurderes at have behov for støtte til at kunne modtage en koordineret indsats. 

Koordinerende indsatsplaner er et redskab, der kan anvendes for at skabe overblik over borgerens aktuelle udfordringer og koordinere de indsatser, der skal sættes i værk i det psykiatriske ambulatorium og den kommunale alkohol- og stofmisbrugsbehandling. 

Møder om koordinerende indsatsplaner holdes som et tværsektorielt netværksmøde, hvor der laves konkrete aftaler og planer for samarbejdet om både den psykiske sygdom og misbruget. Den part, der bliver opmærksom på, at der er behov for at samarbejde om både psykisk sygdom og misbrug skal tage initiativ til det tværsektorielle netværksmøde. Se mere i afsnittet om Tværsektorielle netværksmøder​

Samarbejdet med almen ​praksis 

Når kommunale misbrugsbehandlingsenheder ordinerer medicinsk misbrugsbehandling, er det obligatorisk at opdatere FMK for at sikre, at borgerens egen læge kan få information om misbrugsbehandlingen, så der kan tages højde for det ved ordination af somatisk medicin. 

Borgerens egen læge - og det psykiatriske center - har desuden behov for, at FMK bliver opdateret når medicinsk behandling af misbrug ophører.​12 Kriminalforsorgen er ansvarlig for misbrugsbehandlingen af indsatte i Kriminalforsorgens institutioner.Redaktør